User talk:Raffi

From armeniapedia.org
Revision as of 03:32, 25 February 2005 by Raffi (talk | contribs) ("Armenian text")
Jump to: navigation, search

2 items

One big, one small; for both see Talk:Armenian Attraction Ratings. Best, Bill Thayer 14:25, 26 Jan 2005 (PST)


Vandalism (sort of)

Hiya Raffi, I didn't see any mechanism like Wikipedia's "Votes for Deletion", and after all, for now certainly, you're the Horse's Mouth around here, so here are some candidates of mine:

There's nothing wrong with either page per page, but neither one has any content. I.e. — and I'm afraid I can't help at all! — who is Carzou, what is his career as a painter; and what exactly is Monte Cristo, if it's in Armenia at all, and in what way is it a gay venue? (I guess I actually could help a bit; at any rate, I googled and fixed the latter.)

This one, on the other hand — Ara Baliozian — is incomprehensible, irrelevant to Armenia, and not about anyone named Ara Baliozian, although it might be the name of the person who planted it there.

Best, Bill Thayer


I expanded on Monte Cristo, and need to get some info on Carzou (I think I have some stored on my hard drive somewhere). The gibberish on the Baliozian page is actually his writing in a very unorganized fashion. Each of his essays ought to be put onto a seperate page, but I haven't had time... --Raffi 17:20, 11 Feb 2005 (PST)

"Armenian text"

Hello Ashot - I don't know if you'll find your note and my response here, where I moved it, but this is where it belongs. Not on the "about" page for the entire site (but perhaps on the talk page of the about page for the site it would have been ok as well), and I don't know why you emailed admin@armeniapedia - since there is no such address and I never said there was one. But anyway... either you'll find this or you won't.

I assume you are Barsga-Hay, because you write using the Mashdots system, but you write in Eastern Armenia. This combination is the most difficult of all for me to understand, and therefore I just don't understand much of what you wrote - sorry. I gather though that you a promoting a greater degree of Armenian text on this site. Great. I'm all for it. As you can see from what I have just written, I personally cannot contribute much to that effort, since my Armenian writing skills are atrocious, but as you can also see from below, the site is fully capable of integrating Armenian text quite flawlessly. If you would like to contribute in Armenian, and translate the directions on how to add pages and texts into Armenian, that's fantastic. I have some Armenian texts online already on this site, and some more are coming (entire books in fact).

So this is my answer to you - unless you want to translate some of your note that I may not have addressed into English - which it appears you can read and understand.

---Raffi 19:32, 24 Feb 2005 (PST)

–––– Թոյլ տուեք չհամաձայնել ձեր շնորհակալութիւններին և ձեր գնահատականներին: Արմենիապեդիան մահացած է ծնուել և դրան կեանք տալու բոլոր փորձերն ապարդիւն են, գոնէ առայժմ, ես չեմ յաջողել: Չկայ ոչ մի հնարաւորութիւն այս հայկական հանրագիտարանին նիւթ առաքել: Դուք լիովին բաւարարուած եք, որ այս կայքէջը գոյութիւն ունի, սակայն, որ այն չի գործում ու հնարաւոր չէ որևէ առաքում անել, ձեզ ամենևին չի հետաքրքրում:

Ես ձեզ նամակ եմ հասցէագրել admin@armeniapedia հասցէով, այսպէս կոչուած զրուցարանում միմիայն իմ լուրն է խնդրանքով, որ որևէ մէկը ցոյց տայ, թէ ինչպէս ձեզ տեղեկութիւն հասցնել, որ գոնէ մէկ շաղկապ դրուի, որ հնարաւոր լինի նիւթ առաքել

Չեմ զարմանայ, եթէ այս երկտողն էլ վերացնեք, որ հայերէնի հետքն էլ չլինի Արմենիպեդիայում: Կարելի է կարծել, թէ այս կայքէջն անգլիախօսների կազմածն է անգլիախօսների համար: Թշուառ հայերն իրենց խղճուկ, անգիր, անգրականութիւն լեզուով ի վիճակի չեն, իհարկէ, ինտերնետի հանրագիտարան պահել: Ա՛յ դրա համար կարող եք շնորհաւորել ինքներդ ձեզ և ձեր համագործակիցներին էլ շնորհակալութիւն յայտնել:

––––

Մի քիչ խիստ է գրուած, բայց արդարացուած է սրտի ցաւով և այն բանով, որ հայկական ինտերնետային հանրագիտարան կոչուածը հայերէնի համարեա թէ բացարձակ բացակայիւթիւնն իր բնորոշ յատկութիւնն է դարձրել: Կցանկանայի աւելացնել, որ շատ յարգարժան պն Րաֆֆին կարծեմ թէ լաւ չի ըմբռնել սոյն նախաձեռնութեան իմաստը: Այն ամենևին օտարախօսներին հայերէնի դասեր կամ Հայաստան այցելողներին օժանդակ ուղղութիւններ մատնանշելը չէ, այլ որևէ բնագաւառի մէջ հայերէն լեզուով, ազատօրեն խմբագրելի, իհարկէ ցանկալի և խրաքուսելի է, որ բանիմաց և գրագէտ ու գրագէտ հայերենով, յօդուածների հաւաքածու ստեղծելն է: Ցանկացած շաղկապ սեղմելիս, բոլոր ինձ յայտնի —պեդիաներն ասում են «դեռ չունենք այդ էջը, չէի՞ք ցանկանայ ստեղծել այն»: Իսկ Արմենիապեդիայում յանգում ենք մի էջի, որտեղ բոլոր դէպքերի համար օժանդակ շաղկապներ են նշուած տուեալ հարցի վերաբերեալ, աւելի հաճախ նոյնքան անօգուտ, որքան այդ էջն ինքը:

Անհրաժեշտ է միայն նկատել, որ Արմենիպադիայի յօդուածներն անպայմանօրէն հայերէն պիտի լինեն: Անկախ՝ արևելա—, թէ արևմտահայերէն, բայց հայերէն անպայման: Առայժմ (յուսամ միայն առայժմ) չպէտք է հետապնդել, որ անպայման մաքուր հայերէն, դասական ուղղագրութիւնը պահպանուի, ներկայումս դրա անհնարինութեան պատճառով: Բայց միայն այդքան թողտւութիւն:

Ցանկացած այլ լեզուով յօդուածները պէտք է տեղադրուեն համապատասխան լեզու—պեդիաների կայքերում, որտեղ դրանք իսկական հայկական ներկայիւթիւն կարող են խորհրդանշել, այլ ոչ թէ ստորաքարշութիւն ու ինքնայարգանքի բացակայութիւն, երբ օտար լեզուով յոդուածները պարտադրուեն հայ այցելուներին: Վերջին հաշուով հայերը և նաև օտարները կարող են միւս կայքերն այցելել ու կարդալ հայերին վերաբերուող նիւթեր:

Ինչ որ է: Երկար փնտրտուքից յետոյ, ես ի վերջոյ գտա շաղկապների մի յաջորդականութիւն, որն առաջնորդում է Արմենիապեդիայում նոր յօդուած խմբագրելու էջին: Ահա այդ յաջորդականութիւնը:

ա: Սկզբնէջի (Main Page) առաջին տողն է «Welcome to Armeniapedia, an online encyclopedia about Armenia that anyone can edit»: Ա՛յ այս «anyone can edit»—ը շաղկապ է: Զա՛րկ վրան:

բ: Գալիս ես «Armeniapedia.org:How to edit a page» էջ: Քիչ վար գտիր՝

գ: How to start a page շաղկապը: Զա՛րկ վրան և կստանաս խմբագրելու էջը:

Անհրաժեշտ է միայն ուշադրութեամբ հետևել յօդուած խմբագրելու կանոններին նախապէս, թերևս բազմիցս, ուսումնասիրելով «Help:Editing» էջը, ինչի հայերէնն էլ երբևէ կունենանք:

Աշոտ

––––

Ցաւով պէտք է աւելացնեմ, որ հայերէն խմբագրի էջում ինչ–որ աւելորդ խիստ չափաւորումների պատճառով անհնար է մաթեմատիկական տեքստ ստանալ՝

<math>\sin</math>

(նոյնիսկ այստեղ, կանխաչափի <pre> նշանների մնջև, անհնար է ստանալ ճիշտ տեսքը) արտայայտութիւնը «sin» ֆունկցիան պէտք է տայ, այնինչ այն վերածւում է «<math>\sin</math>»–ի: