Help someone in Armenia today by giving them a micro business loan!

Գլխավոր Էջ

From armeniapedia.org
Jump to: navigation, search

I would love to see this page develop along similiar lines to the Main Page in English, but for now since the Armenian content is so little and random I will just use this page to link to what of substance is available on this site in Armenian. I could use volunteers to help work on this page... --Raffi 17:45, 14 Feb 2006 (PST)

Ես կուզենաի որ այս էջը զարգանար անգլերեն Main Page-ի նման, բայց քանի որ հայկական նյութերը այնքան քիչ է և անկապ ես այս էջը կօգտագործեմ բոլոր հայկական նյութերի վրա հղումներ դնելու համար։ Ինձ պետք են օգնականներ այս էջի վրա աշխատելու համար։ --Րաֆֆի