Help someone in Armenia today by giving them a micro business loan!

Talk:List of Catholicoi of Cilicia

From armeniapedia.org
Jump to: navigation, search
 ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍՆԵՐ
01. Կարապետ Ա. Եւդոկացի


1446-1477թթ.

02. Ստեփանոս Ա. Սարաձորցի


1477-1488թթ.

03. Յովհաննէս Ա. Անտիոքցի


1488-1489թթ.

04. Յովհաննէս Բ. Թլկուրանցի


1489-1525թթ.

05. Յովհաննէս Գ. Քիլիսցի (Կայծակն, Կայծառ)


1525-1539թթ.

06. Սիմէոն Ա. Զեթունցի


1539-1545թթ.

07. Ղազար Ա. Զեթունցի


1545-1547թթ.

08. Թորոս Ա. Սսեցի (Մայսենց)


1548-1550թթ.

09. Խաչատուր Ա. Չորիկ


1551-1560թթ.

10. Խաչատուր Բ. Զեթունցի (Խաչիկ Ուլնեցի, Երաժիշտ)


1560-1584թթ.

11. Ազարիա Ա. Ջուղայեցի


1584-1601թթ.

12. Յովհաննէս Դ. Այնթապցի (Այթեպցի)


1601-1621թթ.

13. Մինաս Ա. Սսեցի (Կարնեցի, Թացախ)


1621-1632թթ.

14. Սիմէոն Բ. Սեբաստացի


1633-1648թթ.

15. Ներսէս Ա. Սեբաստացի


1648-1654թթ.

16. Թորոս Բ. Սեբաստացի


1655-1657թթ.

17. Խաչատուր Գ. Գաղատացի (Մինտերճի, Մինտերճեան)


1657-1674թթ.

18. Սահակ Ա. Քիլիսցի (Մեյխանեճի, Մեյխանեճեան)


1674-1686թթ.

19. Գրիգոր Ա. Ադանացի (Պիծակն)

(Բ. Կիւլեսէրեանի ցանկում՝ Գրիգոր Բ. Ատանացի)


1686-1693թթ.

20. Աստուածատուր Ա. Սասունցի (Նարին)


1693-1694թթ.

21. Մատթէոս Ա. Կեսարացի (Սարի)


1694-1705թթ.

22. Յովհաննէս Ե. Հաճնցի


1705-1721թթ.

23. Գրիգոր Բ. Կեսարացի (Ուղուրլու, Ուղուրլեան)

(Բ. Կիւլեսէրեանի ցանկում՝ Գրիգոր Գ. Կեսարացի)


1721-1729թթ.

24. Յովհաննէս Զ. Հաճնցի (Տէր Ադամ)


1729-1733թթ.

25. Ղուկաս Ա. Աջապահեան (Աջապահ, Աջապան, Սսեցի)


1733-1737թթ.

26. Միքայէլ Ա. Աջապահեան (Սսեցի)


1737-1758թթ.

27. Գաբրիէլ Ա. Աջապահեան (Սսեցի)


1758-1770թթ.

28. Եփրեմ Ա. Աջապահեան (Սսեցի)


1771-1784թթ.

29. Թէոդորոս Ա. Աջապահեան (Սսեցի)

(ա՛յլ ցանկերում՝ Թորոս Գ. Սսեցի Աջապահեան)


1784-1796թթ.

30. Կիրակոս Ա. Աջապահեան (Սսեցի, Մեծն, Մեծագործ)


1797-1822թթ.

31. Եփրեմ Բ. Աջապահեան (Սսեցի, Տէր-Մանուէլեան)


1823-1831թթ.

32. Միքայէլ Բ. Աջապահեան (Սսեցի, Ղուկասեան)


1832-1855թթ.

33. Կիրակոս Բ. Աջապահեան (Սսեցի)


1855-1865թթ.

34. Մկրտիչ Ա. Քեֆսիզեան (Մարաշցի)


1871-1894թթ.

35. Սահակ Բ. Խապայեան (Եղեգցի)


1902-1939թթ.

36. Պետրոս Ա. Սարաճեան


1940թ.

37. Գարեգին Ա. Յովսէփեան


1943-1952թթ.

38. Զարեհ Ա. Փայասլեան


1956-1963թթ.

39. Խորէն Ա. Բարոյեան


1963-1983թթ.

40. Գարեգին Բ. Սարգիսեան


1983-1995թթ.

41. Արամ Ա. Քէշիշեան


1995ից։

Աղբիւր՝ «Քրիստոնեայ Հայաստան» հանրագիտարան, Երեւան 2002, էջ 469-470:

http://www.mashtoz.org/Hanragitaran/Katolikos.htm#kam