Armenian Catholic Patriarchate of the Great House of Cilicia

From armeniapedia.org
Jump to: navigation, search

Patriarch: His Holiness Hovhannes Bedros XVIII

List of Patriarchs

1740-1749 Apraham Bedros I Աբրահամ Պետրոս Ա. Արծիւեան (Թեմական)
1749-1753 Hagop Bedros II Յակոբ Պետրոս Բ. Յովսէփեան (Թեմական)
1753-1780 Mikael Bedros III Միքայէլ Պետրոս Գ. Գասպարեան (Անտոնեան)
1780-1788 Parsegh Bedros IV Բարսեղ Պետրոս Դ. Աւքատեան (Անտոնեան)
1788-1812 Krikor Bedros V Գրիգոր Պետրոս Ե. Քուփելեան (Զմմառեան)
1812-1841 Krikor Bedros VI Գրիգոր Պետրոս Զ. Ճերանեան (Թեմական)
1841-1843 Hagop Bedros VII Յակոբ Պետրոս Է. Հոլասեան (Թեմական)
1843-1866 Krikor Bedros VIII Գրիգոր Պետրոս Ը. Տէր-Աստուածատուրեան (Զմմառեան)
1866-1880 Andon Bedros IX Անտոն Պետրոս Թ. Հասսուն (Թեմական)
1881-1899 Stepan Bedros X Ստեփան Պետրոս Ժ. Ազարեան (Թեմական)
1899-1904 Boghos Bedros XI Պօղոս Պետրոս ԺԱ. Էմմանուէլեան (Թեմական)
1904-1910 Boghos Bedros XII Պօղոս Պետրոս ԺԲ. Սապպաղեան (Թեմական)
1910-1931 Boghos Bedros XIII Պօղոս Պետրոս ԺԳ. Թերզեան (Թեմական)
1931-1937 Avedis Bedros XIV Աւետիս Պետրոս ԺԴ. Արփիարեան (Թեմական)
1937-1962 Krikor Bedros XV Գրիգոր Պետրոս ԺԵ. Աղաճանեան (Թեմական)
1962-1976 Իգնատիոս Պետրոս ԺԶ. Պաթանեան (Թեմական)
1976-1982 Հմայեակ Պետրոս ԺԷ. Կէտիկեան (Մխիթարեան)
1982-1999 Hovhannes Bedros XVIII Յովհաննէս Պետրոս ԺԸ. Գասպարեան (Զմմառեան)
1999- Nerses Bedros XIX Ներսէս Պետրոս ԺԹ. Թարմունի (Թեմական)

References: http://www.mashtoz.org/Hanragitaran/Katolikos.htm#pkhz

External Sites