OldChap1

From armeniapedia.org
Revision as of 11:17, 27 December 2005 by Raffi (talk | contribs) (Reverted edit of Asd, changed back to last version by Raffi)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

PHONETICS Vowels Ձայնավոր հնչյուններ

NaodW29-pre66579a5d142aa66300000001


7. The vowel է is pronounced like the English e(everybody). This sound is reproduced by the letter Է է at the beginning and the letter Ե " in the middle and at the end of a word, e.g. էտապ (etap) - stage, էլի (eli) - again, մ"կ (mek) one, բ"ր"լ (berel) - to bring, ս"ր (ser) - love, ուտ"լ (utel) to eat, բազ" (baze) - falcon, etc. The letter Ե " at the beginning of a word is always read like ye, i.e. like two sounds, e.g. Երևան (Yerevan) - Yerevan, "ր"խա (yerekha) - child, "ս (yes) - I, "ր"կ (yerek) - yesterday, "րկիր (yerkir), etc. Երկու "ր"խա "կան տուն: Yerku yerekha yekan tun. Two children came home. Note: In mid-word, է is written only in derivative words, e.g. ամ"նաէական (the most important), որևէ ( any). 2. In the Armenian language there are five vowels, which represent the following eight letters (ա, ո, օ, ու, է, ", ի). 3. the vowel Ա, ա in any position is pronounced like the English a(rmy), e.g. Արամ (Aram) - Aram, աշուն (ashun) - autumn, սար (sar) - mountain, տարի (tari) - year, կանաչ (kanach) - green, նա (na) - he. Նա նկարում է մատիտով: Na nkarum e matitov. He draws with a pencil. Note: while pronouncing the auxiliary verb է (e) it combines with the previous word and is never stressed. Ex.1 Read aloud the following English and their corresponding Armenian words. arm - արմ park - պարկ massage - մասսաժ Aloha - Ալոհա Ex. 2 Read and remember the following words. անուն (anun) - name ազգանուն (azganun) - surname ազատ (azat) - free աս"լ(asel) - to say տալ(tal) - to give լավ ( lav)- good "պատ (pat) - wall նամակ (namak) - letter դասարան(dasaran) - classroom դաս (das)- lesson 4. vowel Օ, օ in any position is pronounced like the English o(r). Sound o in the beginning of the word is reproduced by the letter o, e.g. օր (or) - day, օպ"րա (opera)- opera, օրգան (organ) - organ, օրինակ (orinak) - example, etc, and in the middle and in the end of the word by the letter ո, e.g. բոլոր (bolor) - all, սովոր"լ (sovorel) - to study, խոտ (khot) - grass, օգոստոս (ogostos) - august, etc. Letter ո in the beginning of a word is read like վո (vo), i.e. it designats two sounds, e.g. ոսկի (voski) - gold, որս (vors) - hunting, որակ (vorak) - quality, etc. Exception makes the word ով (who) where the letter ո is read like օ. Բոլորը որոշ"լ "ն սովոր"լ օտար լ"զուն"ր: Bolore voroshel en sovorel otar lezuner. Everybody decided to learn foreign languages. Note: In the middle of the word the letter o is written only in derivative words, e.g. այսօր (aysor) - today, անօգտակար (unogtakar) - useless. Ex. 3 Read the following words and notice the difference between pronunciation of letters օ and ո. օրիորդ - maid օպ"րա - opera օրգանիզմ - organism օր - day օտար - foreign օրինակ - example օրորոց - to rock to sleep ոտ - leg ոսկի - gold որոշ"լ - to decide ոչինչ - nothing ոսոխ - enemy որսորդ - hunter որոն"լ - to look for Ex. 4 Copy out the following words inserting the missing letters ո or օ. գ...վ"լ - to praise դ…կտ…ր - doctor լ…բի - bean …վ - who կ…վ - cow …չինչ - nothing …րտ"ղ - where …դ - air ն…ր - new "ր"կ… - evening …ր - day …ր…ր"լ - to rock to sleep …ժանդակ - auxiliary …տար - foreign 5. Vowel ու is pronounced like the English u (puma), e.g. ուժ (uzh) - strength, տուն (tun) - house, գարուն (garun) - spring, կատաու (katu) - cat, etc. արունը մոտ"նում է: Garune motenum e. Spring is coming. Ex. 5 Read aloud the English and corresponding Armenian words. Course - կուրս Uzbek - ուզբ"կ Ukraine - Ուկրաինա Pushkin - Պուշկին Ex. 6 Read and remember the following words. ըուն"նալ - to have ըուրիշ - another ըուրախ - glad անուն - name աշուն - autumn գարուն - spring ուսում - study դու - you անասուն - animal շուն - dog 6. Vowel ի corresponds to the English e(vening), e.g. իմանալ (imanal) to know, իմաստ (imast) - meaning, գինի (gini) - vine, սիրտ (sirt) - heart, սիր"լ (sirel) - to love, etc. ինին կաիմիր է: Ginin karmir e. Vine is red. Ex. 7 Read and remember the following words. բարի - kind սրր"լի - lovely տարի - year կարմիր - red իմանալ - to know միշտ - always խիտ - thick գարի - barley 7. Vowel է is pronounced like the English e(verybody). This sound is reproduced by the letter է in the beginning of a word, e.g. էտապ (etap) - stage, էլի (eli) - again, էգուց (eguts) - tomorrow, մ"կ (mek) one, բ"ր"լ (berel) - to bring, ս"ր (ser) - love, ուտ"լ (utel) to eat, բազ" (baze) - falcon, etc. Letter " in the beginning of a word is always read like ye, i.e. like two sounds, e.g. Եր"վան (Yerevan) - Yerevan, "ր"խա (yerekha) - child, "ս (yes) - I, "ր"կ (yerek) - yesterday, "րկիր (yerkir), etc. Երկու "ր"խա "կան տուն: Yerku yerekha yekan tun. Two children came home. Note: In the middle and in the end of words է is written only in derivative words, e.g. ամ"նաէական (the most important), որ"է ( some). Ex. 8 Read and explain similarities and differences of pronunciation of է and ". էժան - cheap էշ - ass էկրան - screen էլ"կտրոն - electron "րկիր - country "րկար - long "րկու - two "ր"սուն - thirty "ր"ս - face Ex. 9 Read and remember how " is pronounced in the beginning, in the middle and in the end of a word. "ր"խա - child "ր"ս - face "ր"կո - evening "րկաթ - iron "րկար"լ - to prolong բազ" - falcon Ման" - Mane "զ - ox "րազ - dream Ex 10 Copy out the following words inserting the missing ". մ…ր - our ըպատկ…ր - image բ…ր…լ - to bring բազ… - falcon վազ…լ - to run ուտ…լ - to eat շին…լ - to make ան…լ - to do բ…ռ - burden բ…րք - crop 8. Vowel ը is a specific sound of Armenian Language. While pronouncing ը the mouth is half open, the middle of the tongue is somewhat raised. In contrast to the other vowels of Armenian Language, ը is not always written. To write and pronounce vowel ը correctly, the following should be remembered. ը is heard in many Armenian words, but is written only in some of them, e. g. in the beginning of a word ընկ"ր (enker) -friend, ընտիր (entir)- selected sound ը is heard and written, but in words 'զգալ(zgal) - to feel, 'սկիզբ (skizb) - beginning, it is heard but not written. As a rule a word or a syllable can not begin with two or more vowels in the Armenina Language. Very often in the beginning or in the middle of a word ը is pronounce between two cosonants, but is not written, e.g. Is written is pronounced լս"լ l'sel - to listen գնալ g'nel - to buy գր"լ g'rel - to write մտն"լ m'tnel - to enter Note: sound, which is heard in the beginning and in the middle of words, is written only while transfering, e.g. զգալ - ըզ-գալ (to feel), գտն"լ - գըտ-ն"լ (to find), լս"լ- լը-ս"լ (to listen), լվանալ- լը-վանալ(to wash), etc. in the end of a word ը is always a definite article and is always written, e.g. տուն (house), տունը (the house), պատ (wall), պատը (the wall), etc. Իմ ընկ"րը գնում է դպրոց: Im enkere gnum e dprots. My friend is going to school. Ex.11 Read the following words and correctly pronounce the sound ը: ընկ"ր - friend ընկ"րական - friendly ընկն"լ - to fall ընտանի - domestic ընտր"լ - to choose ընտիր - selected Արամը - Aram իմ տ"տրակը - my textbook իմ շոր"րը - my clothes մ"ր դասը - our lesson բոլորը - everybody, all ՝ ոչ մ"կը - nobody Add article ը and read the words. աշուն - autumn սար - mountain խոտ - grass գարուն - spring շուն - dog անուն - name ուսում - study "րկիր - country Ex. 12 Copy out and translate into English. Էդիկը սովորում է մ"ր կուրսում: Նա ապրում է Եր"վանում: Ես ամ"ն օր տ"ստում "մ նրան: Էդիկը շատ ընկ"րաս"ր է: Բոլորը նրան սիրում "ն: VOCABULARY -ԲԱՌԱՐԱՆ ըսովորում է - studies կուրսում - course (year in University) ապրում է - lives ամ"ն - every տ"սնում "մ - I see Եր"ւանում - in Yerevan օր - day ընկ"րաս"ր - friendly բոլորը - everybody սիրում "ն - they love Text for reading Ընթ"րցանության տ"քստ Իմ անունը Արամ է: Ես տաստիտը տար"կան "մ "ւ սովորում "մ ինստիտուտում: Ես բանվորի տղա "մ: Ես ախրում "մ Եր"վանում: Vocabulary-Բառարան "ս տասնինը տար"կան "մ - I am nineteen բանվոր - worker տղա - boy, son Questions- Հարց"ր Քո անունն ի՝նչ է: Քանի՝ տար"կան "ս: Դու որտ"՝ղ "ս սովորում: Ո՝վ է քո հայրը: Դու որտ"՝ղ "ս ապրում: Consonants Բաղաձայն հնչյունն"ր All the consonants of Armenian language are hard. Ex. 13 Copy out and read the following words. բաժակ - cup բակ - yard բանվոր - worker բ"րան - mouth դանակ - knife դատարկ - empty գով"լ - to praise գարի barley մանուկ child մուկ mouse շուն - dog շատ - a lot, many կար"լ - to saw կացին - axe չիր - dried fruits չամիչ raisin պատ - wall պապ - grandfather սով - hunger զանգ - bell զավակ - child, son, baby զարմանալ - to be surprised at զինվոր - solider ժամ - hour ժամանակ - time լավ - good լին"լ - to be նոր - new նամակ - letter սիրտ - heart վատ - bad վազ"լ - to run տալ - to give տուն - house ցոր"ն - wheat ցավ - hurt ֆակուլտ"տ -faculty, department ֆիզիկա - physics Ex. 14. Translate into English. դասախոս գրատախտակ տ"տրակ դաս պատմ"լ խոս"լ լ"զու սովոր"լ սպիտակ կարդալ Ex. 15.Translate into English. Ս"պտ"մբ"րի մ"կին սկսվում "ն դաս"րը: 2. Դասախոսը մտնում է լսարան: 3. Իմ ընկ"րը մոտ"նում է գրատախտակին: 4. Նա լավ է պատմում իր դասը: 5. Նա ուզում է հայ"ր"ն սովոր"լ: Բառարան-Vocabulary սկսվում "ն - begin, start լսարան - auditorium մտնում է - enters մոտ"նում է - goes to ուզում է սովոր"լ - wants to study, learn լան է պատմում - well tells Text For Reading Ընթ"րցանության տ"քստ Մ"ր ընտանիքը Our family Մ"ր ընտանիքը մ"ծ է: Ես ուն"մ հայր, մայր, "ղբայրն"ր "ւ քույր"ր: Իմ հ"ր անունը Վարդան է, ազգանունը՝ Սիրունյան: Հայրս աշխատում է գործարանում: Իմ մ"ծ "ղբայրը ծառայում է Սով"տական բանակում, իսկ փոքր "ղբայրս սովորում է ինստիտուտում: Իմ քույր"րը ինձնից փոքր "ն "ւ սովորում "ն դպրոցում: Vocabulary- Բառարան ընտանիք- family հայր- father մայր- mother "ղբայր- brother "ղբայրն"ր- brothers քույր- sister աշխատում է- works գործարանում- at a factory ծառայում է- serves Սով"տական բանակում - In Soviet Army դպրոցում- at school Questions-Հարց"ր Ձ"ր ընտանիքը մ"՝ծ է: Որտ"՝ղ է աշխատում քո հայրը: Որտ"՝ղ է ծառայում քո "ղբայրը: Քո քույր"րը ք"զանից մ"՝ծ "ն, թ"՝ փոքր: Որտ"՝ղ "ն սովորում նրանք: Consonant հ 12.Consonant հ is a voiceless glottal sound. It corresponds to the English h (he). This sound in the Armenian Language meets in the beginning, in the middle and in the end of a word, e.g.հավ (hav) - hen, հասարակ (hasarak) - simple, շահ"լ (shahel) - to win, սահման (sahman) -border, ահ (ah) - fear, գահ (gah) - throne, etc. Հակոբը իմ հին հար"ւանն է" Hakobe im hin harevann e. Hakob is my old neighbor. In a row of words after consonant ր sound հ is written, but not pronounced. Is written is read աշխարհ (ashkharհ) -world աշխար (ashkhar) խոնարհ (khonarհ) - submissive խոնար (khonar) արհամարհ"լ (arhamarհel) արհամար"լ(arhamarel) Ex. 16.Pronounce the following sounds and sound-combinations a couple of times. a-ha o-ho e-he u-hu Ex. 17. Read and comapre. հան"լ - ան"լ (to take off - to do) հանճար - անճար (genius - helpless) հանցավոր -անցավոր (criminal - passing) հատ"լ - ատ"լ (to cross - to hate) հարդ - արդ (straw - so) հարված - արված (blow - made, done). Ex. 18. Read following words and correctly pronounce sound հ. հազար thousand հայ Armenian համոզ"լ to persuade հանվ"լ to undress համալսարան University հիմա now հիշ"լ to remember հիանալ to admire հիվանդ ill հրդ"հ fire ահա here ահ fear գոհ contented զոհ"լ to sacrifice մահ death նախագահ president շահ profit պահպան"լ to protect պահ"ստ storage սահման border Sound ղ 13. Sound ղ is the voiced pair of voiceless խ. While pronouncing ղ, the back of the tongue touches the back part of the soft palate. The difference between making ղ and խ is that while pronouncing ղ there is voice, but there is none while pronouncing խ, e.g. Ղուկաս (Ghukas) -Ghukas(name), ղ"կ (ghek) rudder, ղողանջ (ghoghanj) -peal, խաղալ (khaghal) - to play, կողմ (koghm) - side, աղ (agh) -salt,etc. Note: In a row of words (in order of words) ղ is pronounced like խ. Խաղողը շատ համ"ղ միրգ է: Khaghoghe shat hamegh mirg e. Vine is a very tasty fruit. Ex. 19. Read the following words with sound ղ. ղ"կավար steersman Ղրիմ Crimea պաղպաղակ ice-cream աղաղակ scream աղմուկ noise դ"ղին yellow ուժ"ղ strong ծաղիկ flower կաղամբ cabbage գ"ղ"ցիկ pretty կաղնի oak խաղալ play ըուղղ"լ to correct ըուղիղ straight Ex. 20. Read the following senteces. Դաշտում կան դ"ղին ծաղիկն"ր: Ղ"ւոնդը խաղում է փողոցում: Ղրիմի բնությունը գ"ղ"ցիկ է: Եր"խան"րը աղմուկ- աղաղակով վազ"ցին օղակավարի մոտ: Sounds թ, փ, ք 14. Consonants թ, փ, ք are aspirates. They are pronounced like t(able), p(orch), c(ool), e.g. թութ (tut) -kind of fruit, թաթ (tat)- paw, թիվ (tiv) -number, ութ (oot) eight, աթոռ (ator)-chair. Թորգոմը թ"րթ է կարդում: Torgome tert e kardum. Torgom is reading a paper. փակ(pak) shut, փ"սա (pesa) son-in law(bridegroom), փոփոխ"լ(to change), փոր (por) stomach, ափ (up) bank. Արփիկը ափս"ն դր"ց ս"ղանին: Arpenike apsen drets seghanin. Arpenik put the plate on the table. քամի (kami) wind, քար (car) stone, քաղաք (kaghak) town, տաք(tak) warm,etc. ըՔնարիկը ապրում է քաղաքում: Knarike aprum e kaghakum. Knarik lives in town. Note: In the middle and in the end of words դ,բ, գ sometimes deathen and are pronounced like, թ, փ, ք. Ex. 21. Read and compare. թաթ - տատ (paw - grandmother) թառ - տառ (musical instrument - letter) թաղ - տաղ (block(of houses) - song) թուր - տուր (sabre - give) Ex. 22. Read the following words paying attention to pronunciation. թ"րթ paper թ"թ"ւ light թույլ weak թիկունք rear թութակ parrot բութ thumb, obtuse, dull գագաթ top "թ" if "րթ parade արթուն awake հորթ calf Ex. 23 Read the following words paying attention to pronunciation. փափուկ soft փ"տրվար February փոխ"լ to change փոքր small փրփուր foam փուշ thorn ամփոփ"լ to conclude չափ"լ to measure ափս" plate ծովափ beach փայտ wood փոս ditch Ex. 24. Read and compare. քար - կար (stone - sawing) քոր -կոր (itch - crooked) Քուռ - կուռ (Kur - strong) քույր - կույր (sister - blind) Ex. 25. Read paying attention to pronunciation. քայլ"լ to walk քն"լ to sleep քսան twenty քնար lyre քաջ brave թանաք ink փառք glory ոտք leg աչք eye ինքը himself, herself Ex. 26. Read paying attention to pronunciation of փ, ք. րքի թ"րթ"րը մաքուր "ն: Երկնքից թափվում "ն ձյան փաթիլն"րը: Նա քայլում է փողոցով: