Difference between revisions of "Istanbul"

From armeniapedia.org
Jump to: navigation, search
m (Reverted edits by 65.23.123.178 (Talk) to last revision by Raffi)
Line 1: Line 1:
Largest city in [[Turkey]], with about 60,000 Armenians - which account for virtually all of the country's remaining Armenians. Seat of the [[Armenian Patriarchate of Constantinople]].
+
Yaklaşık 60.000 Ermeniler - hesaba ile [[Türkiye]] 'de büyük şehir, hemen hemen tüm ülkenin kalan Ermeniler. Seat İstanbul]] ve [[Ermeni Patrikliği'nin.
  
===Kumkapi===
+
=== Kumkapı ===
  
Following the conquest in 1453 the Kumpaki area was mainly settled by
+
1453 yılında fethi ardından Kumpaki alan başlıca tarafından iskân edilmiştir
non-Muslim Karamanlis, and by the seventeenth century was famous
+
Müslüman olmayan Karamanlis ve on yedinci yüzyılda meşhur oldu
for its taverns according to the Turkish writer and traveller
+
onun taverns için Türk yazar ve gezgin göre
Evliya celebi. His contemporary and author of a history of Istanbul,
+
Evliya Çelebi. Onun çağdaş ve İstanbul'un bir tarih yazar,
Ereemya Celebi Komurciyan, records the district's Greek and Armenian
+
Ereemya Çelebi Komurciyan, kayıtlar ilçe Yunan ve Ermeni
churches and fires which destroyed it. In his Topography of Istanbul,
+
kilise ve tahrip ateşler. İstanbul onun Topoğrafya, In
Hovhannnesyan describes the grand houses of Kumkapi, a royal palace
+
Hovhannnesyan Kumkapı, kraliyet sarayı ve büyük evlerin açıklanır
here, katir Han (an urban kervansaray) and bazaar.
+
Burada, katir Han (kentsel Kervansaray) ve çarşı.
  
Little remains from the pre-19th century buildings of Kumkapi due
+
Little Kumkapı öncesi 19. yüzyılda binalar nedeniyle kalır
to fires, but it remains a district famous for its taverns and fish
+
yangınlar, ancak bir ilçe olan meyhane ve balık için ünlü kalır
restaurants.
+
restoranlar.
  
===Grand Champs des Morts===
+
=== Grand Champs des Morts ===
  
The Fountain Magazine, NJ<br>
+
Fountain Magazine, NJ <br>
Dec 31 2004
+
31 Aralık 2004
  
Istanbul's Vanished City of the Dead: The Grand Champs des Morts
+
Ölüler İstanbul'un Vanished Şehir: Grand Champs des Morts
  
NEEDS EDITING to save only parts relevant to Armenians!!!
+
İHTİYAÇ DÜZENLEME sadece parçalar Ermeniler alakalı kurtarmak için!
  
By Brain JOHNSON
+
Beyin JOHNSON By
  
With a rich and varied architecture embodying centuries of history,
+
zengin ve çeşitli mimarlık tarihinin yüzyıllar barındıran ile
Istanbul is one of the world's most celebrated cities. Besides the
+
İstanbul dünyanın en ünlü şehirlerinden biridir. Ayrıca
splendid monuments of its classical, Byzantine, and Ottoman heritage,
+
muhteşem anıtları ile, Bizans ve Osmanlı mirası klasik,
Istanbul's cemeteries have also contributed to its renown.
+
İstanbul'un mezarlıklar aynı zamanda ünlü katkıda bulunmuştur.
Historically, the vast necropolises of Eyüp, Üsküdar, and the Grand
+
Tarihsel olarak, Eyüp, Üsküdar ve Grand muazzam nekropollerinden
Champs des Morts in Pera have attracted the most notice. While the
+
Champs des Morts Pera en dikkat çekmiştir. bu sırada
first two cemeteries still survive, the latter endures only as a
+
İlk iki mezarlıkları hala bir ikinci dayandı sadece hayatta
memory - described in the pages of travel accounts, depicted on old
+
bellek - seyahat hesapların sayfalarda açıklanan, eski resmedilen
engravings and maps, and tangibly perceptible in a scattering of
+
gravür ve haritalar ve tangibly bir saçılma anlaşılır
funerary monuments that once graced its broad expanse. Yet, just over
+
bir zamanlar onun geniş coğrafyaya yayılmış süslemektedir mezar anıtları. Ancak, biraz üzerinde
a hundred and fifty years ago, the Grand Champs des Morts existed as
+
yüz elli yıl önce, Grand Champs des Morts olarak var
one of the world's great necropolises. A realm where the living
+
Dünyanın büyük nekropoller ile. Bir bölge nerede yaşıyor
intermingled with the dead, it roused the interest and imagination of
+
ölü ile iç içe, bu ilgi ve hayal roused
visitors to Istanbul, and, even more notably, in an age of reform and
+
reform ve bir çağda İstanbul'a ziyaretçi, ve, daha önemlisi,
change, offered inspiration and a model for contemporary designers of
+
değiştirmek ve çağdaş tasarımcılar için bir model ilham teklif
cemeteries in Western Europe.  
+
Batı Avrupa'da mezarlıkları.
  
Dating back to the sixteenth century,1 the Grand Champs des Morts was
+
geri on altıncı yüzyıldan kalma 1 Grand Champs des Morts oldu
unique among Istanbul's necropolises, with burial grounds for
+
İstanbul'un nekropoller arasında, mezar zemin ile benzersiz
followers of both Islam and Christianity in close proximity.
+
yakın hem de İslam ve Hıristiyanlık takipçileri.
Beginning at Taksim (roughly on the site where the Atatürk Cultural
+
Taksim az (site kabaca tarihinden itibaren nerede Atatürk Kültür
Center now stands) and extending down the slopes of Gümüþsuyu and
+
Merkezi artık) standları ve Gümüþsuyu ve eteklerinde aşağı uzanan
Fýndýklý lay the graves of Muslims, while the area stretching
+
Yöre germe sırasında Fýndýklý, Müslümanların mezarları yatıyordu
northward toward Harbiye was divided into separate sections for the
+
Harbiye kuzeye doğru ayrı bölüme için ayrıldı
city's various Christian communities. The English traveler Julia
+
Şehrin muhtelif Hıristiyan cemaatleri. İngiliz gezgin Julia
Pardoe describes the site in 1836:  
+
Pardoe 1836 yılında alanını anlatır:
  
The first plot of ground, after passing the barrack [the artillery
+
baraka geçtikten sonra zemin ilk arsa, topçu [
barracks of Selim III at Taksim], is the grave-yard of the Franks;
+
Taksim] at Selim III kışla, Franklar mezarını-tersane olduğunu;
and here you are greeted on all sides with inscriptions in Latin;
+
ve burada Latince yazıtlar ile her tarafta karşılaşacaksınız;
injunctions to pray for the souls of the departed; flourishes of
+
ruhları için dua etmeyi emir The Departed, geliştiği ve
French sentiment; calembourgs2 graven into the everlasting stone,
+
Fransız duygu; calembourgs2 oyma sonsuz taş,
treating of roses and reine Marguerites; concise English records of
+
gül ve Reine Marguerites ve tedavisi; özlü İngilizce kayıtların
births, deaths, ages, and diseases; Italian elaborations of regret
+
doğum, ölüm, yaş ve hastalıkları; pişmanlık İtalyan elaborations
and despair; and all the common-places of an ordinary burial-ground.3
+
ve umutsuzluk ve sıradan bir mezar-ground.3 tüm ortak yerler
  
  
Immediately in a line with the European cemetery, is the
+
Hemen Avrupa mezarlık bir çizgi olarak, bir
burial-ground of the Armenians. It is a thickly-peopled spot; and as
+
Ermenilerin mezar-zemin. Bu kalın-peopled nokta ve aynı
you wander beneath the leafy boughs of the scented acacias, and
+
sen kokulu akasya ve yapraklı dallar ve altında dolaşmak
thread your way among the tombs, you are struck by the peculiarity of
+
mezarlar arasında iplik senin yol, sen bir özelliği ile vurdu vardır
their inscriptions. The noble Armenian character is graven deeply
+
onların yazıtlar. Asil Ermeni karakteri derin oyma olduğunu
into the stone; name and date are duly set forth; but that which
+
taş içine; isim ve tarih usulüne uygun ve hükümleri, ancak bu,
renders an Armenian slab. . . peculiar and distinctive, is the
+
render Ermeni levha. . . tuhaf ve farklı olan bir
chiseling upon the tomb the emblem of the trade or profession of the
+
mezar ticaret veya meslek amblemi üzerine keskileme
deceased.  
+
rahmetli.
  
The Turkish cemetery stretches along the slope of the hill behind the
+
Türk mezarlık arkasındaki tepenin yamacı boyunca uzanan
barrack, and descends far into the valley. Its thickly-planted
+
baraka ve çok vadiye iniyor. Onun kalın-dikti
cypresses form a dense shade, beneath which the tall head-stones
+
selvi yoğun bir gölge, form olan uzun boylu kafa taşları altında
gleam out white and ghastly. The grove is intersected by footpaths,
+
parıltı dışında beyaz ve korkunç. Koru patikalar tarafından kesilmiştir
and here and there a green glade lets in the sunshine, to glitter
+
ve orada burada yeşil glade güneşiyle, gösteriş için sağlar
upon many a gilded tomb. Plunge into the thick darkness of the more
+
nice yaldızlı mezar üzerine. Dalma daha kalın karanlığa
covered spots, and for a moment you will almost think that you stand
+
kapalı noktalar ve bir an için neredeyse sizin stand düşünecek
amid the ruins of some devastated city. You are surrounded by what
+
Bazı harap kentin kalıntıları arasında. Sen çevrilidir ne
appears for an instant to be the myriad fragments of some mighty
+
bir an için sayısız parçaları gibi görünen bazı güçlü
whole; but the gloom has deceived you - you are in the midst of a
+
bütün ama kasvet sen aldatmış - Bir ortasında bulunmaktadır
Necropolis - a City of the Dead.4  
+
Nekropol - The Dead.4 bir Şehir
  
The vastness and natural beauty of the Grand Champs des Morts
+
Genişlik ve Grand Champs des Morts doğal güzellik
captured the attention of foreign residents and visitors to Istanbul
+
yabancı sakinleri ve İstanbul'a ziyaretçilerin ilgisini ele
alike, and few travel accounts and diaries from the past fail to
+
benzer ve çok az seyahat hesapları ve geçmişten günlükler başarısız
mention - even if only in passing reference - the cemetery on the
+
anma - bile sadece referans geçerken - mezarlık üzerinde
outskirts of Pera. The Grand Champs des Morts presented a sharp
+
Pera eteklerinde. Grand Champs des Morts sunulan keskin
contrast to the densely packed inner-city churchyards which served as
+
olarak görev yoğun dolu şehir içi churchyards aksine
the principal burial grounds in so many of Europe's cities up to the
+
böylece Avrupa şehirleri kadar birçok başlıca gömü alanına
nineteenth century. Although some chroniclers considered the size of
+
On dokuzuncu yüzyıl. Bazı tarihçiler büyüklüğü dikkate rağmen
the Pera cemetery, as well as the great necropolises bordering other
+
Pera mezarlık yanı sıra büyük nekropoller sınırlayan diğer
districts of Istanbul, a hindrance to urban expansion and
+
İstanbul, kentsel genişleme ve bir engel ilçelerinde
development,5 the advantage of such a spacious, sylvan tract of land
+
arazi gibi geniş, orman yolları geliştirilmesi, 5 avantaj
for burial of the dead was also recognized.  
+
ölünün defin için de tanındı.
  
Not far from this [Taksim] we entered upon one of those vast
+
Çok uzak olmayan bu [Taksim'den biz onlardan biri geniş İstinaden girdi]
burying-grounds which form one of the most conspicuous features of
+
biri en göze çarpan özelliklerinden form gömme-zemin
every Turkish city. . . In a few words. . . I may state that the
+
Her Türk şehri. . . Birkaç kelime. . . Ben devlet olabilir ki
cemetery. . . covers an area of more than 100 acres, and that a thick
+
mezarlık. . . Fazla 100 dönümlük bir alanı kaplar ve kalın
forest of cypresses (resembling in shape the poplar, but with a dark
+
selvi orman (şeklinde kavak benzeyen, ama bir karanlık
green foliage) overspreads it with a solemn shade, extremely
+
yapraklar) yeşil bir ciddi gölge, onu overspreads son derece
appropriate to its ordinary uses. . .6  
+
onun sıradan kullanır uygun. . 0,6
  
Cemetery planners in Western Europe, spurred on by public calls for
+
Batı Avrupa'da mezarlığı planlamacıları, üzerinde kamu çağrıları ile mahmuzlu
improvements to the hygiene and appearance of local burial grounds,
+
hijyen ve yerel mezar zemin görünümünü yenilik,
cited precedents in Istanbul - as well as other areas of the East - in
+
İstanbul'da emsal - yanı sıra Doğu ve diğer alanlarda gösterdi - in
their effort to close inner-city churchyards and replace them with
+
onların çaba şehir içi churchyards kapatmak ve bunların yerine
larger, more salubrious cemeteries outside settled areas. This
+
büyük, yerleşik alanları dışında daha yararlı mezarlıkları. Bu
process of reform essentially began in France during the eighteenth
+
reform süreci aslında Fransa'da sırasında başlayan onsekizinci
century. It was encouraged by authors such as the naturalist
+
yüzyıl. Bu yazarlar tarafından natüralist gibi teşvik edildi
Bernardin de Saint-Pierre (1737-1814), who, in his celebrated Études
+
Bernardin de Saint-Pierre (1737-1814), kim, onun kutladı Études içinde
de la Nature, praised the Turkish custom of burying the dead in the
+
de la Nature, ölü gömme Türk özel övdü
countryside (a tradition also observed in classical antiquity and
+
kırsal (bir gelenek de klasik antik ve gözlenen
contemporary China) and recommended the implementation of similar
+
çağdaş Çin) ve benzeri uygulanması önerilen
practices in Paris. He proposed `landscaped Élysées as the
+
Paris uygulamaları. O `in gibi Elysees landscaped önerilen
burial-place of the great and good, and public cemeteries
+
büyük ve güzel, ve kamu mezarlıklarının mezar yerinde
(essentially landscaped gardens where the dead would be buried and,
+
(Aslında ölmüş gömülmüş olacaktır ve bahçeler
if prosperity allowed, monuments erected). . . Public cemeteries
+
refah izin verilirse, anıtlar) dikildi. . . Kamu mezarlıkların
should be created in the vicinity of the city, planted with
+
Kentin çevresinde ile ekili oluşturulmalıdır
cypresses, pines, and fruit-trees, and monuments erected in such a
+
selvi, çam ve meyve ağaçları ve anıt dikildi böyle bir
setting could only induce profound moral feelings and tender
+
ayar yalnızca derin manevi duygular ve ihale neden olabilir
melancholy in those who visited them.'7  
+
Onlardan ziyaret içinde melankolik. '7
  
By the late 1700s, new methods for disposing of the dead were of
+
ölü atılması için geç 1700 olarak, yeni yöntem bulundu
absolute necessity in most of Europe's major cities, and not simply
+
Avrupa'nın büyük kentlerinin çoğunda mutlak zorunluluk değil, sadece
for esthetic purposes, but for maintaining public health. Toward the
+
estetik amaçlar için değil, halk sağlığı korumak için. the doğru
end of the eighteenth century, the municipality of Paris took the
+
On sekizinci yüzyılın sonunda, Paris belediye aldı
first steps by closing old burial grounds, such as the ancient
+
gibi eski mezar alanları, kapatarak ilk adımları eski
Cimetière des Innocents, and establishing new cemeteries, including
+
Cimetière des Innocents, ve dahil olmak üzere yeni mezarlıklar, kuran
the famed Père-Lachaise, Montparnasse, and Montmartre early in the
+
ünlü Père-Lachaise, Montparnasse ve Montmartre erken
next. A similar course of action occurred somewhat later in London,
+
Gelecek. eylem benzer bir ders biraz sonra Londra'da meydana
commencing with the opening of Kensal Green in 1832, the first of
+
1832 yılında Kensal Green açılması ile başlayan, ilki
seven new private cemeteries founded over the next decade on the
+
yedi yeni özel mezarlıkların Önümüzdeki on yıl içinde kurulmuş
outskirts of the city.8 Finally, in 1852, all graveyards inside the
+
1852 yılında city.8 Son eteklerinde, iç bütün mezarlıklar
city limits were closed with the passage into law of the Metropolitan
+
şehir sınırları Büyükşehir yasası içine geçişini ile kapatıldı
Burial Act. By that time, London's churchyards, many dating from the
+
Mezar Yasası. O zamana kadar, Londra'nın churchyards, birçok kalma
Middle Ages, were in a critical state. One contemporary journal, The
+
Orta Çağ, kritik bir durumda idi. Çağdaş dergi, The
Builder, asserted in 1843 that 50,000 bodies yearly were piled one on
+
Builder, 1843 yılında bu 50.000 organları yıllık tarihinde bir kazıklı söylediler
top of the other in these overcrowded graveyards, where - left to
+
Bu kalabalık mezarları, diğer üst nereye - sola
putrefy and rot - they gave out exhalations and darkened the air with
+
çürütmek ve rot - onlar exhalations dışarı verdi ve hava karardı
vapors. Charles Dickens cynically portrayed the grim situation in the
+
buharlar. Charles Dickens sinik IN korkunç durum tasvir
Uncommercial Traveller:  
+
Uncommercial Traveller:
  
Such strange churchyards hide in the City of London; churchyards
+
Böyle garip churchyards Londra şehrinin gizlenen; churchyards
sometimes so entirely pressed upon by houses, so small, so rank, so
+
bazen o kadar tamamen üzerine evler, çok küçük, çok sıra, çok sıkışık
silent, so forgotten, except by the few people who ever look down
+
sessiz, bu nedenle, hiç aşağıya baktığım birkaç kişi dışında unuttun
into them from their smokey windows. As I stand peeping in through
+
onların dumanlı pencere içlerine seçin. Ben içinden gözetleme bakılırsa
the iron gates and rails, I can peel the rusty metal off, like bark
+
demir kapı ve raylar, ben uzakta, kabuk gibi paslı metal soyabilirsiniz
from an old tree. The illegible tombstones are all lopsided, the
+
Eski bir ağaçtan. Okunaksız mezar taşları hepsi yana yatmış olan
gravemounds lost their shape in the rains of a hundred years ago, the
+
gravemounds olan yağmurlar bir yüz yıl önce şekil kaybetti,
Lombardy Poplar or Plane-Tree that was once a drysalter's daughter
+
Lombardiya Kavak ya da çınar ağacı bir kez drysalter kızı oldu
and several common-councilmen, has withered like those worthies, and
+
ve çok sayıda ortak councilmen, bu kodamanlar gibi ve solmuş olan
its departed leaves are dust beneath it. Contagion of slow ruin
+
yaprakları yola altındaki toz vardır. Bulaşma yavaş Yıkımın
overhangs the place . . .9  
+
yer çıkıntılar. . 0,9
  
Considering the dismal, unwholesome state of burial grounds in their
+
Göz önüne alındığında kasvetli, içinde gömü alanlarının sağlıksız durum onların
own countries, it is no wonder that Europeans often waxed eloquent
+
Kendi ülkelerinde, hiç merak Avrupalıların çoğu beliğ mumlu bir
about the cemeteries of Istanbul, highlighting the aura of life which
+
İstanbul mezarlıkları, hayatın aura vurgulayarak hangi
they engendered. Julia Pardoe offers a particularly vivid description
+
Onlar yol açmıştır. Julia Pardoe özellikle canlı açıklamasına teklifi
of the burial grounds in the Ottoman capital, where the present
+
Osmanlı başkentinde meydana mezar alanlarının nerede mevcut
generation readily merged with those of the past.
+
nesil kolayca bu geçmişin ile birleşti.
  
[The Turk] looks upon death calmly and without repugnance; he does
+
Türk] [ölüm üzerine sakin ve tutarsızlık olmayan bir görünüme sahiptir; yok
not connect it with ideas of gloom and horror, as we are too prone to
+
biz de eğilimli olduğu gibi hüzün ve korku fikirleri ile bağlayın değil
do in Europe, - he spreads his burial places in the sunniest spots - on
+
Avrupa'da yapmak, - o güneşli noktalar defnedilmesi yerlere yayılır - Doğum
the crests of the laughing hills, where they are bathed in the light
+
onlar ışık içinde kalmış olan gülüyor tepeler ve armalar
of the blue sky; beside the crowded thoroughfares of the city, where
+
mavi gökyüzü; şehir, en kalabalık caddelerinden yanında nerede
the dead are, as it were, once more mingled with the living, - in the
+
öldü, sanki, bir kez daha yaşayan yoğrulmuş - içinde
green nooks that stretch down to the Bosphorus, wherein more selfish
+
Boğaz yeşil köşe uzanan aşağı, neyin daha bencil
spirits would have erected a villa, or have planted a vineyard. He
+
ruhlar veya villa, antlaşma imzalamaktan gurur duyuyorum bir bağ dikti var. O
identifies himself with the generation which has passed away - he is
+
vefat nesil - o kendini tanımlar
ready to yield his place to that which is to succeed his own.10  
+
onun yerine vermeye hazır olduğunu da onun own.10 kadar başarılı olabilir
  
For the cemetery reformers of Europe, such descriptions offered an
+
Avrupa mezarlık reformcular için, bu tür açıklamalar bir teklif
ideal in their quest for more wholesome, esthetically appealing
+
daha sağlıklı arayışlarına ideal, estetik çekici
burial grounds. Located in the hilly countryside on the fringes of
+
mezar zemin. in saçaklar üzerinde engebeli kırsal bulunan
the city, the Grand Champs des Morts and Istanbul's other great
+
şehir, Grand Champs des Morts ve İstanbul'un diğer büyük
necropolises served as a model for those who strove to create new
+
nekropoller edenler oluşturmak için çabaladı için bir model olarak hizmet yeni
cemeteries for the sanitary disposal of the dead, as well as provide
+
ölülerin sıhhi bertarafı için mezarlık yanı sıra sağlamak
an idyllic environment for the expression of one's most tender
+
biri en ihale ifade etmek için sakin bir ortam
feelings and deepest sentiments. Contemporary author Samuel Taylor
+
duygu ve derin duyguları. Çağdaş yazar Samuel Taylor
Coleridge even commented on the emotive aspect of Turkish burial
+
Coleridge bile Türk mezar ve duygusal açıdan yorumladı
grounds.
+
zeminler.
  
Nothing can make amends for the want of the soothing influences of
+
Hiçbir şey ve yatıştırıcı etkileri isteyenler için özür yapabilirsiniz
nature, and for the absence of those types of renovation and decay
+
doğa ve yenileme ve çürüme bu tür olmaması için
which the fields and woods offer to the notice of the serious and
+
hangi alanları ve ormanları ve ciddi fark teklif
contemplative mind. To feel the force of this sentiment, let a man
+
dalgın zihin. Bu duygular kuvvet hissetmek için izin bir adam
only compare in imagination, the unsightly manner in which our
+
sadece hayal olarak karşılaştırmak, çirkin şekilde hangi bizim
monuments are crowded together in the busy, noisy, unclean, and
+
anıtların birlikte meşgul içinde, gürültülü, kirli ve kalabalık
almost grassless churchyard of a large town, with the still seclusion
+
hala inzivaya büyük bir şehrin neredeyse grassless kilise,
of a Turkish cemetery in some remote place, and yet further
+
Bazı uzak bir yerde bir Türk mezarlığı ve henüz daha
sanctified by the grove of cypresses in which it is embosomed.11 /  
+
içinde olduğunu serviler koru kutsanmış embosomed.11 /
  
Specific reference to the Grand Champs des Morts and other Turkish
+
Grand Champs des Morts ve Türk diğer Özgü referans
cemeteries as archetypes to imitate in the West also appear in the
+
Archetypes Batı'da taklit etmek gibi mezarlıklarda da görünür
writings of John Claudius Loudon (1783-1843), one of the most
+
John Claudius Loudon (1783-1843), en birinin yazıları
influential cemetery reformers of the nineteenth century. A Scottish
+
On dokuzuncu yüzyılın etkili mezarlık reformcular. Bir İskoç
landscape gardener, Loudon proposed that burial grounds should be on
+
peyzaj mimarı, Loudon o mezar gerekçesiyle gerektiğini önerdi
elevated ground, distant enough from urban centers as not to endanger
+
tehlikeye değil kent merkezlerinde yüksek yer, uzak yeterli
the health of the populace, yet near enough to lessen the time and
+
zaman ve azaltmak için yeterince yakın halk sağlığı, henüz
expense of funerals and encourage visits by the living to the tombs
+
cenaze masraf ve mezarlar için yaşayan ziyaretleri teşvik
of the dead. To make the site attractive, he favored a garden-like
+
ölü. Sitenin çekici kılmak için, o yana bir bahçe gibi
setting, and suggested the planting of various types of trees and
+
, Ayar ve ağaçları ve çeşitli tip dikim önerdi
shrubs. Istanbul's necropolises offered exemplary models of these
+
çalılar. İstanbul'un nekropoller Bunlardan örnek modeller teklif
principles, and Loudon quoted descriptions of them in his works on
+
ilkeleri, Loudon eserlerinde bunları açıklamaları alıntı
burial ground planning and design. `The Turkish cemeteries are
+
mezarlık planlama ve tasarım. `, Türk mezarlıkları bulunmaktadır
generally out of the city, on rising ground, planted with cedars,
+
genellikle şehir dışına, yükselen zeminde, Sedir ile ekili,
cypresses, and odoriferous shrubs, whose deep verdure and graceful
+
selvi, ve kimin derin yeşillik ve zarif kokulu çalı,
forms bending in every breeze give a melancholy beauty to the place,
+
formları her meltemle eğilmesi yere, melankolik bir güzellik vermek
and excite sentiments very congenial to its destination.'12  
+
ve heyecanlandırmak duygular çok hedefine hoş. '12
  
Besides the location of Istanbul's cemeteries in the midst of nature
+
doğanın ortasında İstanbul'un mezarlık yeri dışında
and removed from the habitations of the living, the local tradition
+
ve yaşam yaşama kaldırılır, yerel gelenek
of single interments also impressed European observers. As Julia
+
Tek interments de Avrupa gözlemciler etkiledi. Olarak Julia
Pardoe remarked, the remains of the dead were not disturbed once laid
+
Pardoe, ölülerin bir kez laid rahatsız değildi kalır demişti
to rest, a practice followed in both the Muslim and Christian burial
+
bir uygulama hem Müslüman ve Hıristiyan mezar takip dinlenme için
grounds of the Grand Champs des Morts. `There is no burying and
+
Grand Champs des Morts gerekçesiyle. `Hayır ve gömme Vardır
reburying on the same spot, as with us. The remains of the departed
+
Aynı yerde, aynı bizimle reburying. Kalıntıları ayrıldı
are sacred.'13 In stark contrast, Europeans - largely due to space
+
kutsaldır. '13 yer Avrupalılar - büyük ölçüde nedeniyle tezat olarak
restrictions in their heavily populated cities - regularly opened
+
onların yoğun nüfuslu şehirlerde kısıtlamalar - düzenli açıldı
existing graves and filled them with new cadavers, to the point that
+
Mevcut mezar ve yeni kadavra ile dolu, nokta bu
some churchyards became pestilential pits, seriously endangering
+
Bazı churchyards tehlikeli çukurlar, ciddi tehlikeye oldu
public health. By the late eighteenth century these unsanitary
+
halk sağlığı. Geç onsekizinci yüzyılın bu sağlıksız By
conditions had become intolerable. Through the influence of
+
koşullar dayanılmaz hale gelmişti. etkisi ile
reformers, many of whom took inspiration from the burial practices of
+
çoğu mezar uygulamalarından ilham aldı reformcular,
the Ottomans, new laws were instituted regulating methods of
+
Osmanlılar, yeni yasalar yöntemleri düzenleyen tesis edildi
disposing of the dead. A French decree passed in 1804, for instance,
+
ölülerin olunuz. Bir Fransız kararname 1804 yılında, örneğin, geçti
prohibited burial in common graves, where the dead were stacked up
+
ölüler kadar yığılı olduğunu sık mezarları, yasak mezar
one on top of the other.14 Instead, each cadaver was to be buried in
+
bir other.14 yerine üstüne her kadavra toprağa verilecek edildi
its own space, dug to a specific depth and separated from other
+
kendi alanı, belirli bir derinliğe kadar kazdılar ve ayrılmış diğer
graves by a set distance, a method of sepulture eventually adopted in
+
bir dizi mesafe, defin için bir yöntem sonunda kabul tarafından mezar
other European countries as well.  
+
diğer Avrupa ülkelerinde de.
  
More than Ottoman burial practices, however, the unique social life
+
Osmanlı mezar uygulamaları devamını Ancak, benzersiz sosyal yaşam daha
which revolved around Istanbul's cemeteries, especially in the Grand
+
hangi İstanbul'un mezarlık çevresinde Grand özellikle dönüyordu
Champs des Morts, aroused the interest of foreigners. Both Muslim and
+
Champs des Morts, yabancıların ilgi uyandırdı. Hem Müslüman
Christian inhabitants of the city followed distinct rituals for
+
Şehrin Hıristiyan sakinleri için farklı ritüeller takip
remembering their dead, and families of all religious persuasions
+
tüm dini algılamasına kendi ölü ve aileleri hatırlama
made regular visits to their respective burial grounds, maintaining
+
kendi mezar alanına, bakımı yapılacak düzenli ziyaretler
their link with the generations which had preceded them. The pleasant
+
Onları önce yaşadıkları nesiller ile bağlantısını tıklayın. Hoş
surroundings of the cemeteries (places to avoid in Europe's
+
mezarlıkların (yerlerin çevresinde önlemek için Avrupa'nın
municipalities) encouraged this communion with the departed.
+
belediyeler) bu birliğin teşvik ayrıldı.
Moreover, the great necropolises were more than resting places for
+
Ayrıca, büyük nekropoller yerler için istirahat daha bulundu
the dead. `The Champs des Morts,' as Julia Pardoe recounts, `is the
+
ölü. `Champs des Morts, 'Julia Pardoe,` anlatıyor gibi bir
promenade of the whole population - Turk, Frank, Greek, and Armenian. .
+
bütün halkın gezinti - Türk, Frank, Yunan ve Ermeni. .
.'15 It was known to the locals as a place of keyif, or an area
+
. '15 Bu Hoppala bir yere veya bir alanı olarak yerli biliniyordu
connected with ease and enjoyment.16 Spacious, fresh, green, and in
+
kolaylığı ve enjoyment.16 Geniş, ferah, yeşil ile bağlı ve
close proximity to the residential quarters of Pera, the burial
+
Pera, mezar yerleşim mahalleye yakın
ground served as a kind of parkland - an attractive area of rest and
+
zemin park bir tür olarak hizmet - dinlenme ve çekici bir alan
relaxation for the populace of Istanbul.  
+
İstanbul halkı için gevşeme.
  
With whatever views they pay these visits, it is certain that the
+
ne olursa olsun onlar bu ziyaretlerde görüş ile, belli ki
burying-ground is their favorite resort, where they spend many of
+
gömme-zemin onlar çok harcamak en sevdikleri tatil beldesi, bir
their spare hours. Whole families, parents and little children, may
+
bunların yedek saat. Tüm aileler, veliler ve küçük çocuklar, olabilir
be seen gathered around a tomb in silence and seriousness, or in
+
sessizlik ve ciddiyet, veya bir mezar çevresinde toplanan görülebilir
animated and joyous converse. All the burying-grounds, Turkish,
+
ve neşeli sohbet animasyonlu. Tüm gömme-gerekçesiyle, Türk,
Jewish, and Christian, are chief places of public resort.17  
+
, Yahudi ve Hıristiyan, resort.17 kamu şefi yerlerdir
  
The Grand Champs des Morts even had a cafe at the crest of the hill
+
Grand Champs des Morts bile tepeye bir kafe vardı
overlooking Dolmabahçe, where customers could while away the day
+
Dolmabahçe, bakan nerede müşterilerin olabilir süre Günün
smoking water pipes, drinking Turkish coffee, and gazing out at the
+
sigara su boruları, Türk kahvesi içme ve at bakan
sparkling waters of the Bosphorus in the distance.18 Itinerant
+
the distance.18 geziciliği içinde Boğaz'ın köpüklü suları
vendors also wandered through the cemetery, offering refreshments to
+
satıcıları, mezarlığın üzerinden içecekler sunan gezindi
visitors. Water sellers usually followed in their wake, carrying huge
+
ziyaretçi. Su satıcıları genellikle ardından, büyük taşıma takip
dripping jars and shouting their distinctive cry buz gibi su!
+
damlama kavanoz ve farklı ağlama buz hazırsındır bağırarak su!
(ice-cold water),19 ready to quench the thirst of those strolling or
+
(Buz gibi su), 19 o veya gezinme susuzluk gidermek için hazır
lounging among the tombs.  
+
mezarlar arasında uzanmanız.
  
Yet, perhaps the most fascinating sight for Europeans were the public
+
Ancak, Avrupalılar için belki de en ilginç görüş kamu edildi
fairs held in the necropolis. More than just a place for
+
fuarlar Nekropol düzenlenen. Daha adil bir yer için daha
commemoration, quiet contemplation, and repose, the Grand Champs des
+
anma, sessiz tefekkür ve yaslanmak, Grand Champs des
Morts was also the site of lively festivals and celebrations. On such
+
Morts da canlı festivaller ve kutlamalar yerdi. Bu tür
occasions, the burial grounds - primarily those of the Christians - were
+
durumlarda, gömü alanına - öncelikle bu Hıristiyanların - edildi
transformed into an animated spectacle of gaiety and amusement. Julia
+
şenlik ve eğlence bir animasyonlu gözlük dönüştürülmüştür. Julia
Pardoe describes in colorful detail one such fête for the living
+
Pardoe rengarenk detay yaşayanlar için böyle bir fête açıklanır
amongst the monuments of the dead.  
+
ölülerin anıtları arasında.
  
I have already spoken elsewhere of the indifference, if not absolute
+
Ben zaten başka kayıtsızlık, konuştum mutlak değilse
enjoyment with which the inhabitants of the East frequent their
+
zevk olan nüfusu ile sık sık Doğu onların
burying grounds; but on the occasion of this festival I was more
+
gerekçelerle gömme; ama daha bu festival vesilesiyle
impressed than ever by the extent to which it is carried. The whole
+
her zamankinden daha ölçüde etkiledi bu da yapılır ekledi. Bütün
of the Christian cemetery had assumed the appearance of a fair. . .
+
Hıristiyan mezarlığı adil bir görünümünü üstlenmişti. . .
  
  
Grave-stones steadied the poles which supported the swings - divans,
+
Mezar taşları, salıncaklar - Divanlarda desteklenen direkleri steadied
comfortably overlaid with cushions, were but chintz-covered
+
konforlu yastıklar ile, ama basma kaplı overlaid
sepulchers - the kibaub merchants had dug hollows to cook their
+
pişirmek oyuğundan kazdık mezarları - The kibaub tüccarlar yaptıkları
dainties under the shelter of the tombs, and the smoking booths were
+
mezarların sığınak altında dainties ve sigara kabinleri vardı
amply supplied with seats and counters from the same wide waste of
+
bolca sandalye ve masalar aynı geniş atık itibaren birlikte
death.  
+
ölüm.
  
Every hundred yards that we advanced, the scene became more striking.
+
Her yüz metre ki ileri, sahne daha çarpıcı oldu.
One long line of diminutive tents formed a temporary street of
+
küçücük çadırlarda Bir uzun çizgi geçici bir sokak kurdu
eating-houses; there were kibaubs, pillauf, fritters, pickled
+
yeme-evler, orada kibaubs, pillauf vardı, börek, turşu
vegetables, soups, rolls stuffed with fine herbs, sausages, fried
+
sebze, çorba, rulo ince otlar, sosis, kızarmış Dolgulu
fish, bread of every quality, and cakes of all dimensions. . . .  
+
Her kaliteli balık, ekmek, ve tüm boyutları kek. . . .
  
Here and there a flat tomb, fancifully covered with gold-embroidered
+
Orada burada düz bir mezar fancifully kaplı altın işlemeli
handkerchiefs, was overspread with sweetmeats and preserved fruits;
+
mendil, şekerleme ile kaplamak ve meyve korunmuş;
while in the midst of these rival establishments, groups of men were
+
Bu rakip işyerlerinin ortasında, erkek grupları ise
seated in a circle, wherever a little shade could be obtained,
+
bir daire içinde, her yerde küçük bir gölge elde edilebilir, oturmuş
smoking their long pipes in silence, with their diminutive
+
Ile sessizlik içinde uzun boru sigara onların küçücük
coffee-cups resting on the ground beside them. The wooden kiosk
+
kahve fincan yere yanlarında oturan. Ahşap köşk
overhanging the Bosphorus was crowded; and many a party was snugly
+
Boğaz taşkın kalabalıktı ve birçok parti rahatça oldu
niched among the acacias, with their backs resting against the tombs,
+
akasya arasında, sırtlarına mezarlar karşı istirahat ile niched
and the sunshine flickering at their feet.20  
+
onların feet.20 ve güneş titreşen
  
  
Undoubtedly, Europeans were amazed by the merging of the realms of
+
Kuşkusuz, Avrupalılar ve alemlerinin birleştirerek şaşırdılar
the living and the dead that occurred at Istanbul's Grand Champs des
+
yaşayan ve İstanbul'un Grand Champs des meydana geldi ölü
Morts, where, as French embassy member Charles Pertusier remarked,
+
Morts, nerede, Fransız elçilik üyesi Charles Pertusier belirttiği gibi,
`those who weep are not disturbed by the lyric songs of joy, and
+
`Edenler sevinç lirik şarkılar ve rahatsız değildir ağlamak
those who laugh pay no attention to those who weep.'21 Visiting - much
+
o kim o kim ağlamaya hiç dikkat gülerim. '21 Ziyaret - çok
less taking one's pleasure in - burial grounds would have been almost
+
daha az çekici kişinin zevk - mezar gerekçesiyle neredeyse olurdu
inconceivable in the West. However, in the first half of the
+
Batı'da akıl almaz. Ancak, ilk yarısında
nineteenth century, this had already begun to change with the closing
+
Ondokuzuncu yüzyılda, bu zaten kapatma ile değiştirmek başlamıştı
of inner-city churchyards and the creation of cemeteries on the
+
şehir içi churchyards ve mezarlıkların kurulması üzerinde
periphery of urban areas in Europe. Planted with a rich variety of
+
Avrupa'da kentsel alanların çevre. zengin ile Ekili
trees and shrubs, the burial grounds founded in Paris and London
+
ağaçlar ve çalılar, mezar gerekçesiyle Paris ve Londra'da kuruldu
during this era constituted a distinctly new style. Essentially
+
Bu dönemde belirgin biçimde yeni bir tarz oluşturdu. Aslında
funerary gardens, they served both as cemeteries and parklands.
+
mezar bahçeleri, onlar mezarlıklar ve parklands her iki yaptı.
Burial grounds such as Pere Lachaise, Montmartre, Kensal Green, and
+
Pere Lachaise, Montmartre, Kensal Green, ve gibi Burial gerekçesiyle
Highgate became renowned for their natural beauty, and were
+
Highgate doğal güzellikleri ile ünlü oldu ve edildi
frequented - much like today - both by mourners wishing to commemorate
+
yas tutanlar anmak isteyen uğrak - bugün gibi çok - her iki tarafından
the dead as well as visitors seeking a quiet spot for meditation and
+
ölü gibi ziyaretçiler meditasyon ve sakin bir yer arayan
repose.  
+
yaslanmak.
  
Ironically, even as Europeans in the nineteenth century were opening
+
İronik olarak, Avrupalılar bile on dokuzuncu yüzyılda olduğu gibi açılış edildi
new burial grounds influenced by models from Istanbul, sections of
+
Yeni mezar gerekçesiyle İstanbul bölümlerine gelen modelleri etkilenmiş
the very cemeteries from which they had derived inspiration
+
Hangi onlar ilham elde ettiği çok mezarlıkları
(including portions of the Grand Champs des Morts) were being lost in
+
(Grand Champs des Morts bölümleri dahil) kaybetti ediliyordu
the wake of rapid urban development. During the course of this
+
hızlı kentsel gelişme sonrasında. Bu seyri sırasında
transformation - spurred on by a desire to rebuild the city in
+
dönüşüm - isteği şehrin yeniden tarafından geçirdi
contemporary Western fashion - it was inevitable that many of
+
çağdaş Batı moda - bu birçok kaçınılmaz oldu
Istanbul's old burial grounds would lessen in size, or vanish
+
İstanbul'un eski gömü alanına boyutu, azaltmak istiyorsunuz ya da gözden kaybolmak
completely from the map. The city was unique in that so many of its
+
harita tamamen. Kentin eşsiz öyle çok oldu onun
immediate environs were taken up by vast necropolises for the dead, a
+
hemen çevresi, ölü için büyük nekropoller tarafından alınmış bir
conspicuous feature which left a distinct impression on foreign
+
üzerinde farklı bir izlenim bıraktı göze çarpan özelliği, yabancı
travelers, such as Stephen Olin, who in 1853 remarked on the loss of
+
Stephen Olin, 1853 yılında kaybı demişti gibi gezginler,
the cemeteries in the wake of urban growth.  
+
kentsel büyüme sonrasında mezarlıkları.
  
Indeed, so vast a space has been devoted to the dead around Istanbul,
+
Gerçekten de öyle bir boşluk İstanbul çevresinde ölü ayrılmış oldu, büyük
that it is no longer possible to respect the sanctity of their abode
+
Bu artık mümkün onların mesken kutsallığına saygı duymaktır
without interfering greatly with the convenience of the living, and
+
büyük ölçüde yaşama kolaylık ve engel olmadan
even the entire sacrifice of public convenience. Immense as the city
+
umumi tuvalet bile tüm kurban. kenti olarak Sınırsız
is, I am quite sure that much more ground is occupied by tombs and
+
Ben çok çok daha fazla yer mezarlar ve işgal emin am
graves than by the habitations of the living. The whole country about
+
canlıların yaşama tarafından daha mezar. Bütün ülke hakkında
Constantinople, Scutari, and Pera is occupied in this way, and a vast
+
Konstantinopolis, İşkodra ve Pera bu şekilde ve işgal edilen geniş bir
number of tombs and burying grounds are enclosed within the walls. In
+
mezar sayısı ve gömme gerekçesiyle surlar içinde içine alınır. Içinde
forming roads, streets, and in building, it is no longer possible to
+
oluşturan yollar, sokaklar, ve binada, artık mümkün
spare them, and one often treads upon causeways or pavements made of
+
onları yedek ve bir çoğu Caddeleri veya kaldırımları yapılmış üzerine Basamaklı
sculptured grave-stones and monuments.22  
+
Heykel mezar taşları ve monuments.22
  
  
Between 1840 and 1910, the area of Istanbul stretching northward from
+
1840 ve 1910, İstanbul alanında kuzeye uzanan arasında
Taksim to ½iþli was transformed from open countryside to densely
+
Taksim ½ iþli açık kırsal yoğun dönüştü
inhabited residential settlement. Early nineteenth-century maps of
+
meskun konut yerleşim. Erken on dokuzuncu yüzyıl haritaları
Istanbul show much of the area in this direction taken up by the
+
İstanbul'da bu yönde tarafından alınan çok alanın gösterisi
non-Muslim burial grounds of the Grand Champs des Morts, with the
+
ile Grand Champs des Morts olmayan Müslüman mezar alanları,
Frankish section directly in the path of the main route of expansion.
+
genişleme ana rotanın yolunda Frenk bölümü doğrudan.
Already, by 1842, this burial ground was being whittled down, as a
+
Zaten, 1842 yılına kadar bu mezarlık, bir de aşağı whittled ediliyordu
contemporary account by Reverend William Goodell attests. One of the
+
Rahip William Goodell tarafından çağdaş hesap kanıtlıyor. One of
founders of the American Board mission to the Armenians at Istanbul,
+
İstanbul'da Ermenilere Amerikan Board misyonu kurucuları,
Goodell had lost his nine-year-old son, Constantine Washington, to
+
Goodell onun dokuz yaşındaki oğlu Konstantin Washington için kaybetmişti
gastric typhoid in 1841 and buried him in the Frankish section of the
+
1841 yılında mide tifo ve bir Frenk bölümünde gömdüler
Grand Champs des Morts.  
+
Grand Champs des Morts.
  
February 18, 1842. On account of the encroachments. . . on the Frank
+
18 Şubat 1842. encroachments yüzünden. . . üzerine Frank
burying ground, I had to remove the body of our beloved boy. The
+
zemin gömme, ben sevgili çocuğun vücut çıkarmak zorunda kaldı.
grave . . . had been dug deep, and the coffin was scarcely damp.
+
mezar. . . derin ve kazdık olmuştu tabut pek nemli oldu.
Every thing was sweet and still. The new grave which we have prepared
+
Her şey tatlı ve sessizdi. biz hazırladık yeni mezar
a few rods distant was also deep and dry; and there we laid the body,
+
Birkaç çubuklar uzak da derin ve kuru olduğunu ve orada biz, vücut koydu
to rest in its quiet bed till the resurrection morning. Beloved
+
Sakin yatakta dirilişi sabaha kadar dinlenmek için. Sevgili
child, farewell!23  
+
çocuk, veda! 23
  
However, little Constantine's tranquility lasted far less than
+
Ancak, küçük Constantinus'un huzur çok daha az sürdü
expected, disturbed again by a flurry of construction in the early
+
Yine inşaat bir telaş rahatsız beklenen erken
1860s, including the widening of the main road running from Taksim to
+
anayola Taksim arasında çalışan genişletilmesi de dahil olmak üzere 1860,
Pangaltý. In July 1863, the remains of more than a dozen Americans,
+
Pangaltý. Temmuz 1863 yılında, kalan bir düzine Amerikalılar fazla
including those of Constantine Washington Goodell, were exhumed from
+
Bu Constantine Washington Goodell in, dahil mezardan edildi
the old Frankish burial ground in the Grand Champs des Morts. They
+
Grand Champs des Morts eski Frank mezarlık. Onlar
were transferred, along with their grave markers, to a new Protestant
+
Birlikte onların mezar işaretleri ile taşındı yeni bir Protestan
cemetery in Feriköy - created by order of Sultan Abdülmecit I in the
+
Feriköy de mezarlık - Sultan I. Abdülmecit emriyle oluşturulan
1850s - for re-interment.24 The land occupied by the former burial
+
1850'ler - yeniden interment.24 arazi eski mezar tarafından işgal için
ground was turned into a public park (in a modern Western sense), a
+
zemin modern Batılı anlamda bir kamusal park (içine) dönük bir
project finally completed six years later with the opening of Taksim
+
Proje sonunda daha sonra Taksim açılmasıyla birlikte altı yıl tamamlandı
Garden in 1869.25  
+
Bahçe 1.869,25 içinde
  
As the urban environment around Taksim expanded in succeeding
+
Taksim çevresindeki kentsel çevre sonraki genişletilmiş olarak
decades, the other burial grounds of the Grand Champs des Morts also
+
yıllardır, Grand Champs des Morts da diğer mezar alanına
disappeared. The Armenian cemetery, which lay to the north of the
+
kayboldu. Bu serinin kuzeyinde yatıyordu Ermeni mezarlığı
Frankish burial ground, was still delineated on the 1925-26
+
Frenk mezarlık, hala 1925-26 üzerinde belirlenen oldu
Pervititch insurance maps of Istanbul, but labeled as `ex-Cimetière
+
İstanbul Pervititch Sigorta haritalar, ama eski `ibareli-Cimetière
Armenien,' apparently indicating that it had ceased to be an active
+
Armenien, 'görünüşte böyle olması kalktığı gösteren aktif bir
place of interment. Most of the Muslim burial grounds which had
+
defin yeri. olan Müslüman mezar gerekçesiyle çoğu
covered the slopes of Gümüþsuyu and Fýndýklý had already vanished by
+
Gümüþsuyu eteklerinde ve Fýndýklý kaplı zaten tarafından ortadan kaybolmuştu
the First World War; an aerial photograph taken from a balloon at
+
Birinci Dünya Savaşı; bir hava fotoğrafı balon dan alındığı
that time shows a small portion - evident as a thick patch of
+
O zamanlar küçük bir bölümünü gösterir - belirgin kalın bir yama gibi
cypresses - still straddling the side of the hill between the Taksim
+
selvi - hala Taksim arasındaki tepenin yan yayılan
barracks an the military hospital in Gumussuyu.26 The scant remains
+
Kışla Gumussuyu.26 kıt bir askeri hastanede kalır
of the once great necropolis would cease to exist by the
+
bir zamanlar büyük bir nekropol tarafından ortadan kalkıncaya cekti
mid-twentieth century.27  
+
orta century.27 yirminci
  
All the while, as the great cemetery shrank - sacrificed for the sake
+
büyük mezarlık olarak Bu arada küçüldü - uğruna feda
of public convenience - reformers in Europe were transforming the
+
kamu Kolaylık - Avrupa'nın reformcular dönüşüm edildi
spatial relationship of the living and dead in the West. The
+
yaşam mekansal ilişki ve ölü Batı'da.
nineteenth century witnessed an innovative concept in European burial
+
On dokuzuncu yüzyılda Avrupa mezar yenilikçi bir kavram tanık
ground design, with the introduction of expansive, magnificently
+
geniş getirilmesi, muhteşem ile zemin tasarımı,
landscaped cemeteries. Serene and picturesque, they served as
+
peyzajlı mezarlıkları. Sakin ve güzel, onlar yaptı
additional public parks in many towns and cities. Whereas the small,
+
birçok kasaba ve şehir ek kamu parkları. küçük, Oysa
noxious churchyards of previous ages had been shunned, the new
+
önceki yaştan zararlı churchyards, shunned olmuştu yeni
necropolises were considered an ideal place for a relaxing stroll or
+
nekropoller rahatlatıcı bir veya yürüyüş için ideal bir yer olarak kabul edildi
family outing, not to mention a site of regular pilgrimage to pay
+
aile gezisi değil, normal hac Bir site ödemek için söz
respects to the well-loved dead. This shift in custom and attitude
+
saygı iyi ölü ekledi. Özel ve tutum bu değişim
was the culmination of several decades of reform, which - to no small
+
reform onlarca yıl, en doruk noktası olan - oldu hayır küçük
extent - was inspired by the traditions of sepulture in other lands,
+
ölçüde - diğer topraklarda gömme gelenekleri esinle
including the Ottoman empire. Remarkably, at a time when the Ottomans
+
Osmanlı İmparatorluğu da dahil olmak üzere. Dikkat çekici, bir seferde iken Osmanlı
were actively borrowing ideas and institutions from Europe in an
+
aktif Avrupa'dan bir fikir ve kurumların borçlanma edildi
effort to modernize the empire, their centuries-old customs of burial
+
çaba imparatorluğu modernleştirmek için, mezar kendi asırlık gümrük
and commemoration of the dead helped fuel a vital social advance in
+
ölü ve anma hayati bir sosyal önceden yakıt oldu
the very countries they looked to for guidance. At the same time,
+
Çok ülkelerin rehberlik baktı. Aynı zamanda,
urban development in the Ottoman capital, influenced by Western
+
Batı tarafından Osmanlı başkentinde kentsel gelişim, etkili
models, led to the closure of the Grand Champs des Morts - Istanbul's
+
modelleri, Grand Champs des Morts kapanmasına - neden İstanbul'un
`City of the Dead,' a world-renowned necropolis which had provided
+
`City of the Dead," verdiğini dünyaca tanınan bir nekropol
inspiration, as well as an ideal, for the cemetery reformers of
+
ilham, ideal olarak, mezarlığında reformcular için
Europe.  
+
Avrupa.
  
Footnotes
+
Dipnotlar
  
1 By some accounts, the earliest interments at the Grand Champs des
+
1 ile bazı hesapları, Grand Champs des de erken interments
Morts date to c. 1560, when Istanbul was struck with a severe
+
Morts tarih c. için 1560, İstanbul ile kalmış oldu şiddetli
epidemic of plague, and the open fields around Taksim were used to
+
veba salgını ve Taksim çevresindeki açık alanlar için kullanılan
bury the great numbers of dead; see Istanbul Ansiklopedisi, s.v.
+
ölü çok sayıda gömmek; görmek İstanbul Ansiklopedisi, sv
`Ermeni Mezarliklari.' The tombstone of a Dutch physician, Willem
+
`Ermeni Mezarliklari. ' Hollandalı bir doktor, Willem bir mezar taşı
Quackelbeen, who died of the disease in 1561, offers physical
+
Quackelbeen, 1561 yılında hastalığa bağlı ölüm, fiziksel teklifi
evidence of this conjecture. It is currently located in the Roman
+
Bu varsayım kanıtı. Şu anda Roma bulunur
Catholic cemetery at Feriköy, where it was most likely transferred
+
Feriköy, büyük ihtimalle nakledildi de Katolik mezarlık
when the Frankish section of the Grand Champs des Morts closed in the
+
Grand Champs des Morts of Frank bölümünde kapalı zaman
mid-1800s, see A.H. de Groot, Old Dutch Graves at Istanbul, Archivum
+
mid-1800s, Groot de AH görmek, Archivum İstanbul Eski Hollanda Graves
Ottomanicum 5 (1973): 6. Robert Walsh, chaplain to the British
+
Ottomanicum 5 (1973): 6. Robert Walsh, British için papaz
Embassy at Istanbul in the 1830s, recounted in his memoirs that the
+
Büyükelçiliği İstanbul 1830'larda, anılarında o anlattı
earliest grave-marker in the Frankish burial ground was that of
+
Frank mezarlık içinde eski mezar işareti olarak bu
Ludovicus Chizzolo, a Jesuit who succumbed to the plague in 1585, see
+
Ludovicus Chizzolo bir Cizvit için 1585 yılında görmek veba dayanamadı
R. Walsh, A Residence at Constantinople, vol. 2 (London: Richard
+
R. Walsh, İstanbul'a bir Residence, vol. 2 (London: Richard
Bentley, 1838), 441.  
+
Bentley, 1838), 441.
2 Calembourg: a pun, or play on words.  
+
2 Calembourg: bir cinas veya kelimeleri oynarlar.
3 Julia Pardoe, The City of the Sultan, 4th ed. (London: George
+
3 Julia Pardoe, Sultan, 4 ed City. (Londra: George
Routledge and Sons, 1854), 51.  
+
Routledge and Sons, 1854), 51.
4 Ibid., 53-54.  
+
4 agy., 53-54.
5 For instance, Lady Mary Wortley Montague, writing in 1717,
+
5 Örneğin, Lady Mary Wortley Montague, 1717, yazma
commented: `The burying fields about it (i.e., Istanbul) are
+
yorumladı: `Burada gömme alanları (yani, İstanbul) yaklaşık
certainly much larger than the whole city. `Tis surprising what a
+
kesinlikle çok tüm şehir daha büyüktür. `Tis şaşırtıcı ne
vast deal of land is lost this way in Turkey. Sometimes I have seen
+
Arazinin büyük anlaşma Türkiye'de bu şekilde kaybolur. Bazen gördüm
burying places of several miles, belonging to very inconsiderable
+
Çok önemsiz ait birkaç mil yerlerde gömme
villages. . . .' See Hans-Peter Laqueur, `Cemeteries in Orient and
+
köy. . . . ' Bak Hans-Peter Laqueur, `Orient Mezarlıklar ve
Occident: The Historical Development,' in Cimetières et Traditions
+
Batı: Tarihsel Gelişimi, 'Cimetières et Geleneklerde
 
Funéraires dans le Monde Islamique (Ankara: Türk Tarih Kurumu
 
Funéraires dans le Monde Islamique (Ankara: Türk Tarih Kurumu
Basýmevi, 1996), 2: 3.  
+
Basýmevi, 1996), 2: 3.
6 An American, Sketches of Turkey in 1831 and 1832 (New York: J. & J.
+
6 Amerikalı, 1831 yılında Türkiye'nin Eskizler ve 1832 (New York: J. & J.
Harper, 1833), 158.  
+
Harper, 1833), 158.
7 James Stevens Curl, The Victorian Celebration of Death (Stroud,
+
7 James Curl Stevens, Ölüm Victoria Kutlaması (Stroud,
Gloucestershire: Sutton Publishing Ltd.), 17.  
+
Gloucestershire: Sutton Yayıncılık Ltd), 17.
8 These included West Norwood (1837); Highgate (1839); Brompton,
+
8 Bu West Norwood (1837); Highgate (1839); Brompton dahil
Nunhead, and Abney Park (1840); and Tower Hamlets (1841).  
+
Nunhead ve Abney Park (1840) ve Tower Hamlets (1841).
9 Charles Dickens, The Uncommercial Traveller (London: Oxford, 1860)
+
9 Charles Dickens, Uncommercial Traveller (London: 1860 Oxford)
233.  
+
233.
10 Pardoe, The City of the Sultan, 36.  
+
10 Pardoe, Sultan, 36 City.
11 John Claudius Loudon, `On the Laying Out, Planting, and Managing
+
Laying Out On 11 John Claudius Loudon, `Dikim ve Yönetme
of Cemeteries and on the Improvement of Churchyards.' The Gardener's
+
Mezarlıklar ve Churchyards İyileştirme gör. ' Gardener's
Magazine, 1843, p. 100.  
+
Dergi, 1843, s. 100.
12 Ibid., 405.  
+
12 agy., 405.
13 Pardoe, The City of the Sultan, 50.  
+
13 Pardoe, Sultan, 50 City.
14 Thomas A. Kselman, Death and the Afterlife in Modern France,
+
14 Thomas A. Kselman, Ölüm ve Modern Fransa'da Afterlife,
Princeton: Princeton University Press, 1993, 169-70.  
+
Princeton: Princeton University Press, 1993, 169-70.
15 Pardoe, The City of the Sultan, 50.  
+
15 Pardoe, Sultan, 50 City.
16 Charles White, Domestic Manners of the Turks in 1844, vol. 1
+
16 Charles White, 1844 yılında Türkler, vol İç Manners. 1
(London: Henry Colburn, 1846), 15-16.  
+
(Londra: Henry Colburn, 1846), 15-16.
17 Stephen Olin, Greece and the Golden Horn (New York: Carlton &
+
17 Stephen Olin, Yunanistan ve Haliç (New York: Carlton &
Philips, 1854), 249.  
+
Philips, 1854), 249.
18 Pardoe, The City of the Sultan, 51.  
+
18 Pardoe, Sultan, 51 Şehri.
19 White, Domestic Manners of the Turks in 1844, 1: 15-16.  
+
19 White, 1844 yılında Türklerin Yurtiçi Manners, 1: 15-16.
20 Pardoe, The City of the Sultan, 134-35.  
+
20 Pardoe, Sultan, 134-35 Şehri.
21 Petusier further states: `To form a correct idea of these
+
21 Petusier ileri devletleri: `Bu doğru bir fikir oluşturmak
heterogeneous scenes, we
+
heterojen sahneleri, biz
must be on the spot, for no description can do justice to them; and
+
gereken yerde olmak, hiçbir açıklama onlara adalet yapabilirsiniz için; ve
even when we see them, for the first time, it appears such a complete
+
bile, bizim, ilk kez onları görmek, göründüğü gibi tam bir
illusion, that we can scarsely conceive its reality.' See Charles
+
illüzyon, ki scarsely gerçekler gebe olabilir. ' Bkz: Charles
Petusier, Picturesque Promenades in and near Constantinople and on
+
Petusier içinde Picturesque Gezinti Yerleri ve İstanbul ve yakın
the Waters of the Bosphorus (London: Sir Richard Phillips and Co.,
+
Boğaz (Londra Waters: Sir Richard Phillips ve Co,
1820), 96.  
+
1820), 96.
22 Olin, Greece and the Golden Horn, 219.  
+
22 Olin, Yunanistan ve Haliç, 219.
23 E.D.G. Prime, Memoirs of Rev. William Goodell, D.D. (Robert Carter
+
23 E.D.G. Başbakan, Anıları Rev William Goodell, D.D. (Robert Carter
and Brothers, 1876), 275.  
+
ve Brothers, 1876), 275.
24 Burial Registry of the Feriköy Protestant Cemetery, no. 331-343,
+
Feriköy Protestan Mezarlığı'na 24 Mezar Kayıt Defteri, hayır. 331-343,
1863, Governing Board of the Feriköy Protestant Cemetery, Istanbul,
+
Feriköy Protestan Mezarlığı'na, İstanbul 1863, Yönetim Kurulu,
Turkey.  
+
Türkiye.
25 Zeynep Çelik, The Remaking of Istanbul, Seattle and London:
+
25 Zeynep Çelik, İstanbul Remaking, Seattle ve Londra:
University of Washington Press, 1986, 69.  
+
Washington Üniversitesi Yayınları, 1986, 69.
26 For a copy of this image, see Çelik Gülersoy, Taksim: Bir Meydanýn
+
26 Bu görüntünün bir kopyasını için, bkz: Çelik Gülersoy, Taksim: Bir Meydanýn
Hikayesi (Istanbul: ‹stanbul Kitaplýý, 1986), 37.  
+
Hikayesi (İstanbul: <stanbul Kitaplýý, 1986), 37.
27 Some tombstones from the Frankish section of the Grand Champs des
+
Grand Champs des olan Frank bölümünden 27 Bazı mezar taşları
Morts still survive in the Protestant and Catholic cemeteries in
+
Morts hala Protestan ve Katolik mezarlıklarda hayatta
Istanbul's Feriköy district, where they were transferred after the
+
onlar sonra nakledilen İstanbul'un Feriköy semtinde,
old burial ground closed in the mid-1800s.
+
Eski mezarlık orta 1800'lerin kapalı.
  
 
http://www.fountainmagazine.com/articles.php?SIN=fa10d4e718&k=507&780881237&show=part1
 
http://www.fountainmagazine.com/articles.php?SIN=fa10d4e718&k=507&780881237&show=part1
  
{{copy}}
+
((Kopya))

Revision as of 19:41, 17 May 2010

Yaklaşık 60.000 Ermeniler - hesaba ile Türkiye 'de büyük şehir, hemen hemen tüm ülkenin kalan Ermeniler. Seat İstanbul]] ve [[Ermeni Patrikliği'nin.

Kumkapı

1453 yılında fethi ardından Kumpaki alan başlıca tarafından iskân edilmiştir Müslüman olmayan Karamanlis ve on yedinci yüzyılda meşhur oldu onun taverns için Türk yazar ve gezgin göre Evliya Çelebi. Onun çağdaş ve İstanbul'un bir tarih yazar, Ereemya Çelebi Komurciyan, kayıtlar ilçe Yunan ve Ermeni kilise ve tahrip ateşler. İstanbul onun Topoğrafya, In Hovhannnesyan Kumkapı, kraliyet sarayı ve büyük evlerin açıklanır Burada, katir Han (kentsel Kervansaray) ve çarşı.

Little Kumkapı öncesi 19. yüzyılda binalar nedeniyle kalır yangınlar, ancak bir ilçe olan meyhane ve balık için ünlü kalır restoranlar.

Grand Champs des Morts

Fountain Magazine, NJ
31 Aralık 2004

Ölüler İstanbul'un Vanished Şehir: Grand Champs des Morts

İHTİYAÇ DÜZENLEME sadece parçalar Ermeniler alakalı kurtarmak için!

Beyin JOHNSON By

zengin ve çeşitli mimarlık tarihinin yüzyıllar barındıran ile İstanbul dünyanın en ünlü şehirlerinden biridir. Ayrıca muhteşem anıtları ile, Bizans ve Osmanlı mirası klasik, İstanbul'un mezarlıklar aynı zamanda ünlü katkıda bulunmuştur. Tarihsel olarak, Eyüp, Üsküdar ve Grand muazzam nekropollerinden Champs des Morts Pera en dikkat çekmiştir. bu sırada İlk iki mezarlıkları hala bir ikinci dayandı sadece hayatta bellek - seyahat hesapların sayfalarda açıklanan, eski resmedilen gravür ve haritalar ve tangibly bir saçılma anlaşılır bir zamanlar onun geniş coğrafyaya yayılmış süslemektedir mezar anıtları. Ancak, biraz üzerinde yüz elli yıl önce, Grand Champs des Morts olarak var Dünyanın büyük nekropoller ile. Bir bölge nerede yaşıyor ölü ile iç içe, bu ilgi ve hayal roused reform ve bir çağda İstanbul'a ziyaretçi, ve, daha önemlisi, değiştirmek ve çağdaş tasarımcılar için bir model ilham teklif Batı Avrupa'da mezarlıkları.

geri on altıncı yüzyıldan kalma 1 Grand Champs des Morts oldu İstanbul'un nekropoller arasında, mezar zemin ile benzersiz yakın hem de İslam ve Hıristiyanlık takipçileri. Taksim az (site kabaca tarihinden itibaren nerede Atatürk Kültür Merkezi artık) standları ve Gümüþsuyu ve eteklerinde aşağı uzanan Yöre germe sırasında Fýndýklý, Müslümanların mezarları yatıyordu Harbiye kuzeye doğru ayrı bölüme için ayrıldı Şehrin muhtelif Hıristiyan cemaatleri. İngiliz gezgin Julia Pardoe 1836 yılında alanını anlatır:

baraka geçtikten sonra zemin ilk arsa, topçu [ Taksim] at Selim III kışla, Franklar mezarını-tersane olduğunu; ve burada Latince yazıtlar ile her tarafta karşılaşacaksınız; ruhları için dua etmeyi emir The Departed, geliştiği ve Fransız duygu; calembourgs2 oyma sonsuz taş, gül ve Reine Marguerites ve tedavisi; özlü İngilizce kayıtların doğum, ölüm, yaş ve hastalıkları; pişmanlık İtalyan elaborations ve umutsuzluk ve sıradan bir mezar-ground.3 tüm ortak yerler


Hemen Avrupa mezarlık bir çizgi olarak, bir Ermenilerin mezar-zemin. Bu kalın-peopled nokta ve aynı sen kokulu akasya ve yapraklı dallar ve altında dolaşmak mezarlar arasında iplik senin yol, sen bir özelliği ile vurdu vardır onların yazıtlar. Asil Ermeni karakteri derin oyma olduğunu taş içine; isim ve tarih usulüne uygun ve hükümleri, ancak bu, render Ermeni levha. . . tuhaf ve farklı olan bir mezar ticaret veya meslek amblemi üzerine keskileme rahmetli.

Türk mezarlık arkasındaki tepenin yamacı boyunca uzanan baraka ve çok vadiye iniyor. Onun kalın-dikti selvi yoğun bir gölge, form olan uzun boylu kafa taşları altında parıltı dışında beyaz ve korkunç. Koru patikalar tarafından kesilmiştir ve orada burada yeşil glade güneşiyle, gösteriş için sağlar nice yaldızlı mezar üzerine. Dalma daha kalın karanlığa kapalı noktalar ve bir an için neredeyse sizin stand düşünecek Bazı harap kentin kalıntıları arasında. Sen çevrilidir ne bir an için sayısız parçaları gibi görünen bazı güçlü bütün ama kasvet sen aldatmış - Bir ortasında bulunmaktadır Nekropol - The Dead.4 bir Şehir

Genişlik ve Grand Champs des Morts doğal güzellik yabancı sakinleri ve İstanbul'a ziyaretçilerin ilgisini ele benzer ve çok az seyahat hesapları ve geçmişten günlükler başarısız anma - bile sadece referans geçerken - mezarlık üzerinde Pera eteklerinde. Grand Champs des Morts sunulan keskin olarak görev yoğun dolu şehir içi churchyards aksine böylece Avrupa şehirleri kadar birçok başlıca gömü alanına On dokuzuncu yüzyıl. Bazı tarihçiler büyüklüğü dikkate rağmen Pera mezarlık yanı sıra büyük nekropoller sınırlayan diğer İstanbul, kentsel genişleme ve bir engel ilçelerinde arazi gibi geniş, orman yolları geliştirilmesi, 5 avantaj ölünün defin için de tanındı.

Çok uzak olmayan bu [Taksim'den biz onlardan biri geniş İstinaden girdi] biri en göze çarpan özelliklerinden form gömme-zemin Her Türk şehri. . . Birkaç kelime. . . Ben devlet olabilir ki mezarlık. . . Fazla 100 dönümlük bir alanı kaplar ve kalın selvi orman (şeklinde kavak benzeyen, ama bir karanlık yapraklar) yeşil bir ciddi gölge, onu overspreads son derece onun sıradan kullanır uygun. . 0,6

Batı Avrupa'da mezarlığı planlamacıları, üzerinde kamu çağrıları ile mahmuzlu hijyen ve yerel mezar zemin görünümünü yenilik, İstanbul'da emsal - yanı sıra Doğu ve diğer alanlarda gösterdi - in onların çaba şehir içi churchyards kapatmak ve bunların yerine büyük, yerleşik alanları dışında daha yararlı mezarlıkları. Bu reform süreci aslında Fransa'da sırasında başlayan onsekizinci yüzyıl. Bu yazarlar tarafından natüralist gibi teşvik edildi Bernardin de Saint-Pierre (1737-1814), kim, onun kutladı Études içinde de la Nature, ölü gömme Türk özel övdü kırsal (bir gelenek de klasik antik ve gözlenen çağdaş Çin) ve benzeri uygulanması önerilen Paris uygulamaları. O `in gibi Elysees landscaped önerilen büyük ve güzel, ve kamu mezarlıklarının mezar yerinde (Aslında ölmüş gömülmüş olacaktır ve bahçeler refah izin verilirse, anıtlar) dikildi. . . Kamu mezarlıkların Kentin çevresinde ile ekili oluşturulmalıdır selvi, çam ve meyve ağaçları ve anıt dikildi böyle bir ayar yalnızca derin manevi duygular ve ihale neden olabilir Onlardan ziyaret içinde melankolik. '7

ölü atılması için geç 1700 olarak, yeni yöntem bulundu Avrupa'nın büyük kentlerinin çoğunda mutlak zorunluluk değil, sadece estetik amaçlar için değil, halk sağlığı korumak için. the doğru On sekizinci yüzyılın sonunda, Paris belediye aldı gibi eski mezar alanları, kapatarak ilk adımları eski Cimetière des Innocents, ve dahil olmak üzere yeni mezarlıklar, kuran ünlü Père-Lachaise, Montparnasse ve Montmartre erken Gelecek. eylem benzer bir ders biraz sonra Londra'da meydana 1832 yılında Kensal Green açılması ile başlayan, ilki yedi yeni özel mezarlıkların Önümüzdeki on yıl içinde kurulmuş 1852 yılında city.8 Son eteklerinde, iç bütün mezarlıklar şehir sınırları Büyükşehir yasası içine geçişini ile kapatıldı Mezar Yasası. O zamana kadar, Londra'nın churchyards, birçok kalma Orta Çağ, kritik bir durumda idi. Çağdaş dergi, The Builder, 1843 yılında bu 50.000 organları yıllık tarihinde bir kazıklı söylediler Bu kalabalık mezarları, diğer üst nereye - sola çürütmek ve rot - onlar exhalations dışarı verdi ve hava karardı buharlar. Charles Dickens sinik IN korkunç durum tasvir Uncommercial Traveller:

Böyle garip churchyards Londra şehrinin gizlenen; churchyards bazen o kadar tamamen üzerine evler, çok küçük, çok sıra, çok sıkışık sessiz, bu nedenle, hiç aşağıya baktığım birkaç kişi dışında unuttun onların dumanlı pencere içlerine seçin. Ben içinden gözetleme bakılırsa demir kapı ve raylar, ben uzakta, kabuk gibi paslı metal soyabilirsiniz Eski bir ağaçtan. Okunaksız mezar taşları hepsi yana yatmış olan gravemounds olan yağmurlar bir yüz yıl önce şekil kaybetti, Lombardiya Kavak ya da çınar ağacı bir kez drysalter kızı oldu ve çok sayıda ortak councilmen, bu kodamanlar gibi ve solmuş olan yaprakları yola altındaki toz vardır. Bulaşma yavaş Yıkımın yer çıkıntılar. . 0,9

Göz önüne alındığında kasvetli, içinde gömü alanlarının sağlıksız durum onların Kendi ülkelerinde, hiç merak Avrupalıların çoğu beliğ mumlu bir İstanbul mezarlıkları, hayatın aura vurgulayarak hangi Onlar yol açmıştır. Julia Pardoe özellikle canlı açıklamasına teklifi Osmanlı başkentinde meydana mezar alanlarının nerede mevcut nesil kolayca bu geçmişin ile birleşti.

Türk] [ölüm üzerine sakin ve tutarsızlık olmayan bir görünüme sahiptir; yok biz de eğilimli olduğu gibi hüzün ve korku fikirleri ile bağlayın değil Avrupa'da yapmak, - o güneşli noktalar defnedilmesi yerlere yayılır - Doğum onlar ışık içinde kalmış olan gülüyor tepeler ve armalar mavi gökyüzü; şehir, en kalabalık caddelerinden yanında nerede öldü, sanki, bir kez daha yaşayan yoğrulmuş - içinde Boğaz yeşil köşe uzanan aşağı, neyin daha bencil ruhlar veya villa, antlaşma imzalamaktan gurur duyuyorum bir bağ dikti var. O vefat nesil - o kendini tanımlar onun yerine vermeye hazır olduğunu da onun own.10 kadar başarılı olabilir

Avrupa mezarlık reformcular için, bu tür açıklamalar bir teklif daha sağlıklı arayışlarına ideal, estetik çekici mezar zemin. in saçaklar üzerinde engebeli kırsal bulunan şehir, Grand Champs des Morts ve İstanbul'un diğer büyük nekropoller edenler oluşturmak için çabaladı için bir model olarak hizmet yeni ölülerin sıhhi bertarafı için mezarlık yanı sıra sağlamak biri en ihale ifade etmek için sakin bir ortam duygu ve derin duyguları. Çağdaş yazar Samuel Taylor Coleridge bile Türk mezar ve duygusal açıdan yorumladı zeminler.

Hiçbir şey ve yatıştırıcı etkileri isteyenler için özür yapabilirsiniz doğa ve yenileme ve çürüme bu tür olmaması için hangi alanları ve ormanları ve ciddi fark teklif dalgın zihin. Bu duygular kuvvet hissetmek için izin bir adam sadece hayal olarak karşılaştırmak, çirkin şekilde hangi bizim anıtların birlikte meşgul içinde, gürültülü, kirli ve kalabalık hala inzivaya büyük bir şehrin neredeyse grassless kilise, Bazı uzak bir yerde bir Türk mezarlığı ve henüz daha içinde olduğunu serviler koru kutsanmış embosomed.11 /

Grand Champs des Morts ve Türk diğer Özgü referans Archetypes Batı'da taklit etmek gibi mezarlıklarda da görünür John Claudius Loudon (1783-1843), en birinin yazıları On dokuzuncu yüzyılın etkili mezarlık reformcular. Bir İskoç peyzaj mimarı, Loudon o mezar gerekçesiyle gerektiğini önerdi tehlikeye değil kent merkezlerinde yüksek yer, uzak yeterli zaman ve azaltmak için yeterince yakın halk sağlığı, henüz cenaze masraf ve mezarlar için yaşayan ziyaretleri teşvik ölü. Sitenin çekici kılmak için, o yana bir bahçe gibi , Ayar ve ağaçları ve çeşitli tip dikim önerdi çalılar. İstanbul'un nekropoller Bunlardan örnek modeller teklif ilkeleri, Loudon eserlerinde bunları açıklamaları alıntı mezarlık planlama ve tasarım. `, Türk mezarlıkları bulunmaktadır genellikle şehir dışına, yükselen zeminde, Sedir ile ekili, selvi, ve kimin derin yeşillik ve zarif kokulu çalı, formları her meltemle eğilmesi yere, melankolik bir güzellik vermek ve heyecanlandırmak duygular çok hedefine hoş. '12

doğanın ortasında İstanbul'un mezarlık yeri dışında ve yaşam yaşama kaldırılır, yerel gelenek Tek interments de Avrupa gözlemciler etkiledi. Olarak Julia Pardoe, ölülerin bir kez laid rahatsız değildi kalır demişti bir uygulama hem Müslüman ve Hıristiyan mezar takip dinlenme için Grand Champs des Morts gerekçesiyle. `Hayır ve gömme Vardır Aynı yerde, aynı bizimle reburying. Kalıntıları ayrıldı kutsaldır. '13 yer Avrupalılar - büyük ölçüde nedeniyle tezat olarak onların yoğun nüfuslu şehirlerde kısıtlamalar - düzenli açıldı Mevcut mezar ve yeni kadavra ile dolu, nokta bu Bazı churchyards tehlikeli çukurlar, ciddi tehlikeye oldu halk sağlığı. Geç onsekizinci yüzyılın bu sağlıksız By koşullar dayanılmaz hale gelmişti. etkisi ile çoğu mezar uygulamalarından ilham aldı reformcular, Osmanlılar, yeni yasalar yöntemleri düzenleyen tesis edildi ölülerin olunuz. Bir Fransız kararname 1804 yılında, örneğin, geçti ölüler kadar yığılı olduğunu sık mezarları, yasak mezar bir other.14 yerine üstüne her kadavra toprağa verilecek edildi kendi alanı, belirli bir derinliğe kadar kazdılar ve ayrılmış diğer bir dizi mesafe, defin için bir yöntem sonunda kabul tarafından mezar diğer Avrupa ülkelerinde de.

Osmanlı mezar uygulamaları devamını Ancak, benzersiz sosyal yaşam daha hangi İstanbul'un mezarlık çevresinde Grand özellikle dönüyordu Champs des Morts, yabancıların ilgi uyandırdı. Hem Müslüman Şehrin Hıristiyan sakinleri için farklı ritüeller takip tüm dini algılamasına kendi ölü ve aileleri hatırlama kendi mezar alanına, bakımı yapılacak düzenli ziyaretler Onları önce yaşadıkları nesiller ile bağlantısını tıklayın. Hoş mezarlıkların (yerlerin çevresinde önlemek için Avrupa'nın belediyeler) bu birliğin teşvik ayrıldı. Ayrıca, büyük nekropoller yerler için istirahat daha bulundu ölü. `Champs des Morts, 'Julia Pardoe,` anlatıyor gibi bir bütün halkın gezinti - Türk, Frank, Yunan ve Ermeni. . . '15 Bu Hoppala bir yere veya bir alanı olarak yerli biliniyordu kolaylığı ve enjoyment.16 Geniş, ferah, yeşil ile bağlı ve Pera, mezar yerleşim mahalleye yakın zemin park bir tür olarak hizmet - dinlenme ve çekici bir alan İstanbul halkı için gevşeme.

ne olursa olsun onlar bu ziyaretlerde görüş ile, belli ki gömme-zemin onlar çok harcamak en sevdikleri tatil beldesi, bir bunların yedek saat. Tüm aileler, veliler ve küçük çocuklar, olabilir sessizlik ve ciddiyet, veya bir mezar çevresinde toplanan görülebilir ve neşeli sohbet animasyonlu. Tüm gömme-gerekçesiyle, Türk, , Yahudi ve Hıristiyan, resort.17 kamu şefi yerlerdir

Grand Champs des Morts bile tepeye bir kafe vardı Dolmabahçe, bakan nerede müşterilerin olabilir süre Günün sigara su boruları, Türk kahvesi içme ve at bakan the distance.18 geziciliği içinde Boğaz'ın köpüklü suları satıcıları, mezarlığın üzerinden içecekler sunan gezindi ziyaretçi. Su satıcıları genellikle ardından, büyük taşıma takip damlama kavanoz ve farklı ağlama buz hazırsındır bağırarak su! (Buz gibi su), 19 o veya gezinme susuzluk gidermek için hazır mezarlar arasında uzanmanız.

Ancak, Avrupalılar için belki de en ilginç görüş kamu edildi fuarlar Nekropol düzenlenen. Daha adil bir yer için daha anma, sessiz tefekkür ve yaslanmak, Grand Champs des Morts da canlı festivaller ve kutlamalar yerdi. Bu tür durumlarda, gömü alanına - öncelikle bu Hıristiyanların - edildi şenlik ve eğlence bir animasyonlu gözlük dönüştürülmüştür. Julia Pardoe rengarenk detay yaşayanlar için böyle bir fête açıklanır ölülerin anıtları arasında.

Ben zaten başka kayıtsızlık, konuştum mutlak değilse zevk olan nüfusu ile sık sık Doğu onların gerekçelerle gömme; ama daha bu festival vesilesiyle her zamankinden daha ölçüde etkiledi bu da yapılır ekledi. Bütün Hıristiyan mezarlığı adil bir görünümünü üstlenmişti. . .


Mezar taşları, salıncaklar - Divanlarda desteklenen direkleri steadied konforlu yastıklar ile, ama basma kaplı overlaid pişirmek oyuğundan kazdık mezarları - The kibaub tüccarlar yaptıkları mezarların sığınak altında dainties ve sigara kabinleri vardı bolca sandalye ve masalar aynı geniş atık itibaren birlikte ölüm.

Her yüz metre ki ileri, sahne daha çarpıcı oldu. küçücük çadırlarda Bir uzun çizgi geçici bir sokak kurdu yeme-evler, orada kibaubs, pillauf vardı, börek, turşu sebze, çorba, rulo ince otlar, sosis, kızarmış Dolgulu Her kaliteli balık, ekmek, ve tüm boyutları kek. . . .

Orada burada düz bir mezar fancifully kaplı altın işlemeli mendil, şekerleme ile kaplamak ve meyve korunmuş; Bu rakip işyerlerinin ortasında, erkek grupları ise bir daire içinde, her yerde küçük bir gölge elde edilebilir, oturmuş Ile sessizlik içinde uzun boru sigara onların küçücük kahve fincan yere yanlarında oturan. Ahşap köşk Boğaz taşkın kalabalıktı ve birçok parti rahatça oldu akasya arasında, sırtlarına mezarlar karşı istirahat ile niched onların feet.20 ve güneş titreşen


Kuşkusuz, Avrupalılar ve alemlerinin birleştirerek şaşırdılar yaşayan ve İstanbul'un Grand Champs des meydana geldi ölü Morts, nerede, Fransız elçilik üyesi Charles Pertusier belirttiği gibi, `Edenler sevinç lirik şarkılar ve rahatsız değildir ağlamak o kim o kim ağlamaya hiç dikkat gülerim. '21 Ziyaret - çok daha az çekici kişinin zevk - mezar gerekçesiyle neredeyse olurdu Batı'da akıl almaz. Ancak, ilk yarısında Ondokuzuncu yüzyılda, bu zaten kapatma ile değiştirmek başlamıştı şehir içi churchyards ve mezarlıkların kurulması üzerinde Avrupa'da kentsel alanların çevre. zengin ile Ekili ağaçlar ve çalılar, mezar gerekçesiyle Paris ve Londra'da kuruldu Bu dönemde belirgin biçimde yeni bir tarz oluşturdu. Aslında mezar bahçeleri, onlar mezarlıklar ve parklands her iki yaptı. Pere Lachaise, Montmartre, Kensal Green, ve gibi Burial gerekçesiyle Highgate doğal güzellikleri ile ünlü oldu ve edildi yas tutanlar anmak isteyen uğrak - bugün gibi çok - her iki tarafından ölü gibi ziyaretçiler meditasyon ve sakin bir yer arayan yaslanmak.

İronik olarak, Avrupalılar bile on dokuzuncu yüzyılda olduğu gibi açılış edildi Yeni mezar gerekçesiyle İstanbul bölümlerine gelen modelleri etkilenmiş Hangi onlar ilham elde ettiği çok mezarlıkları (Grand Champs des Morts bölümleri dahil) kaybetti ediliyordu hızlı kentsel gelişme sonrasında. Bu seyri sırasında dönüşüm - isteği şehrin yeniden tarafından geçirdi çağdaş Batı moda - bu birçok kaçınılmaz oldu İstanbul'un eski gömü alanına boyutu, azaltmak istiyorsunuz ya da gözden kaybolmak harita tamamen. Kentin eşsiz öyle çok oldu onun hemen çevresi, ölü için büyük nekropoller tarafından alınmış bir üzerinde farklı bir izlenim bıraktı göze çarpan özelliği, yabancı Stephen Olin, 1853 yılında kaybı demişti gibi gezginler, kentsel büyüme sonrasında mezarlıkları.

Gerçekten de öyle bir boşluk İstanbul çevresinde ölü ayrılmış oldu, büyük Bu artık mümkün onların mesken kutsallığına saygı duymaktır büyük ölçüde yaşama kolaylık ve engel olmadan umumi tuvalet bile tüm kurban. kenti olarak Sınırsız Ben çok çok daha fazla yer mezarlar ve işgal emin am canlıların yaşama tarafından daha mezar. Bütün ülke hakkında Konstantinopolis, İşkodra ve Pera bu şekilde ve işgal edilen geniş bir mezar sayısı ve gömme gerekçesiyle surlar içinde içine alınır. Içinde oluşturan yollar, sokaklar, ve binada, artık mümkün onları yedek ve bir çoğu Caddeleri veya kaldırımları yapılmış üzerine Basamaklı Heykel mezar taşları ve monuments.22


1840 ve 1910, İstanbul alanında kuzeye uzanan arasında Taksim ½ iþli açık kırsal yoğun dönüştü meskun konut yerleşim. Erken on dokuzuncu yüzyıl haritaları İstanbul'da bu yönde tarafından alınan çok alanın gösterisi ile Grand Champs des Morts olmayan Müslüman mezar alanları, genişleme ana rotanın yolunda Frenk bölümü doğrudan. Zaten, 1842 yılına kadar bu mezarlık, bir de aşağı whittled ediliyordu Rahip William Goodell tarafından çağdaş hesap kanıtlıyor. One of İstanbul'da Ermenilere Amerikan Board misyonu kurucuları, Goodell onun dokuz yaşındaki oğlu Konstantin Washington için kaybetmişti 1841 yılında mide tifo ve bir Frenk bölümünde gömdüler Grand Champs des Morts.

18 Şubat 1842. encroachments yüzünden. . . üzerine Frank zemin gömme, ben sevgili çocuğun vücut çıkarmak zorunda kaldı. mezar. . . derin ve kazdık olmuştu tabut pek nemli oldu. Her şey tatlı ve sessizdi. biz hazırladık yeni mezar Birkaç çubuklar uzak da derin ve kuru olduğunu ve orada biz, vücut koydu Sakin yatakta dirilişi sabaha kadar dinlenmek için. Sevgili çocuk, veda! 23

Ancak, küçük Constantinus'un huzur çok daha az sürdü Yine inşaat bir telaş rahatsız beklenen erken anayola Taksim arasında çalışan genişletilmesi de dahil olmak üzere 1860, Pangaltý. Temmuz 1863 yılında, kalan bir düzine Amerikalılar fazla Bu Constantine Washington Goodell in, dahil mezardan edildi Grand Champs des Morts eski Frank mezarlık. Onlar Birlikte onların mezar işaretleri ile taşındı yeni bir Protestan Feriköy de mezarlık - Sultan I. Abdülmecit emriyle oluşturulan 1850'ler - yeniden interment.24 arazi eski mezar tarafından işgal için zemin modern Batılı anlamda bir kamusal park (içine) dönük bir Proje sonunda daha sonra Taksim açılmasıyla birlikte altı yıl tamamlandı Bahçe 1.869,25 içinde

Taksim çevresindeki kentsel çevre sonraki genişletilmiş olarak yıllardır, Grand Champs des Morts da diğer mezar alanına kayboldu. Bu serinin kuzeyinde yatıyordu Ermeni mezarlığı Frenk mezarlık, hala 1925-26 üzerinde belirlenen oldu İstanbul Pervititch Sigorta haritalar, ama eski `ibareli-Cimetière Armenien, 'görünüşte böyle olması kalktığı gösteren aktif bir defin yeri. olan Müslüman mezar gerekçesiyle çoğu Gümüþsuyu eteklerinde ve Fýndýklý kaplı zaten tarafından ortadan kaybolmuştu Birinci Dünya Savaşı; bir hava fotoğrafı balon dan alındığı O zamanlar küçük bir bölümünü gösterir - belirgin kalın bir yama gibi selvi - hala Taksim arasındaki tepenin yan yayılan Kışla Gumussuyu.26 kıt bir askeri hastanede kalır bir zamanlar büyük bir nekropol tarafından ortadan kalkıncaya cekti orta century.27 yirminci

büyük mezarlık olarak Bu arada küçüldü - uğruna feda kamu Kolaylık - Avrupa'nın reformcular dönüşüm edildi yaşam mekansal ilişki ve ölü Batı'da. On dokuzuncu yüzyılda Avrupa mezar yenilikçi bir kavram tanık geniş getirilmesi, muhteşem ile zemin tasarımı, peyzajlı mezarlıkları. Sakin ve güzel, onlar yaptı birçok kasaba ve şehir ek kamu parkları. küçük, Oysa önceki yaştan zararlı churchyards, shunned olmuştu yeni nekropoller rahatlatıcı bir veya yürüyüş için ideal bir yer olarak kabul edildi aile gezisi değil, normal hac Bir site ödemek için söz saygı iyi ölü ekledi. Özel ve tutum bu değişim reform onlarca yıl, en doruk noktası olan - oldu hayır küçük ölçüde - diğer topraklarda gömme gelenekleri esinle Osmanlı İmparatorluğu da dahil olmak üzere. Dikkat çekici, bir seferde iken Osmanlı aktif Avrupa'dan bir fikir ve kurumların borçlanma edildi çaba imparatorluğu modernleştirmek için, mezar kendi asırlık gümrük ölü ve anma hayati bir sosyal önceden yakıt oldu Çok ülkelerin rehberlik baktı. Aynı zamanda, Batı tarafından Osmanlı başkentinde kentsel gelişim, etkili modelleri, Grand Champs des Morts kapanmasına - neden İstanbul'un `City of the Dead," verdiğini dünyaca tanınan bir nekropol ilham, ideal olarak, mezarlığında reformcular için Avrupa.

Dipnotlar

1 ile bazı hesapları, Grand Champs des de erken interments Morts tarih c. için 1560, İstanbul ile kalmış oldu şiddetli veba salgını ve Taksim çevresindeki açık alanlar için kullanılan ölü çok sayıda gömmek; görmek İstanbul Ansiklopedisi, sv `Ermeni Mezarliklari. ' Hollandalı bir doktor, Willem bir mezar taşı Quackelbeen, 1561 yılında hastalığa bağlı ölüm, fiziksel teklifi Bu varsayım kanıtı. Şu anda Roma bulunur Feriköy, büyük ihtimalle nakledildi de Katolik mezarlık Grand Champs des Morts of Frank bölümünde kapalı zaman mid-1800s, Groot de AH görmek, Archivum İstanbul Eski Hollanda Graves Ottomanicum 5 (1973): 6. Robert Walsh, British için papaz Büyükelçiliği İstanbul 1830'larda, anılarında o anlattı Frank mezarlık içinde eski mezar işareti olarak bu Ludovicus Chizzolo bir Cizvit için 1585 yılında görmek veba dayanamadı R. Walsh, İstanbul'a bir Residence, vol. 2 (London: Richard Bentley, 1838), 441. 2 Calembourg: bir cinas veya kelimeleri oynarlar. 3 Julia Pardoe, Sultan, 4 ed City. (Londra: George Routledge and Sons, 1854), 51. 4 agy., 53-54. 5 Örneğin, Lady Mary Wortley Montague, 1717, yazma yorumladı: `Burada gömme alanları (yani, İstanbul) yaklaşık kesinlikle çok tüm şehir daha büyüktür. `Tis şaşırtıcı ne Arazinin büyük anlaşma Türkiye'de bu şekilde kaybolur. Bazen gördüm Çok önemsiz ait birkaç mil yerlerde gömme köy. . . . ' Bak Hans-Peter Laqueur, `Orient Mezarlıklar ve Batı: Tarihsel Gelişimi, 'Cimetières et Geleneklerde Funéraires dans le Monde Islamique (Ankara: Türk Tarih Kurumu Basýmevi, 1996), 2: 3. 6 Amerikalı, 1831 yılında Türkiye'nin Eskizler ve 1832 (New York: J. & J. Harper, 1833), 158. 7 James Curl Stevens, Ölüm Victoria Kutlaması (Stroud, Gloucestershire: Sutton Yayıncılık Ltd), 17. 8 Bu West Norwood (1837); Highgate (1839); Brompton dahil Nunhead ve Abney Park (1840) ve Tower Hamlets (1841). 9 Charles Dickens, Uncommercial Traveller (London: 1860 Oxford) 233. 10 Pardoe, Sultan, 36 City. Laying Out On 11 John Claudius Loudon, `Dikim ve Yönetme Mezarlıklar ve Churchyards İyileştirme gör. ' Gardener's Dergi, 1843, s. 100. 12 agy., 405. 13 Pardoe, Sultan, 50 City. 14 Thomas A. Kselman, Ölüm ve Modern Fransa'da Afterlife, Princeton: Princeton University Press, 1993, 169-70. 15 Pardoe, Sultan, 50 City. 16 Charles White, 1844 yılında Türkler, vol İç Manners. 1 (Londra: Henry Colburn, 1846), 15-16. 17 Stephen Olin, Yunanistan ve Haliç (New York: Carlton & Philips, 1854), 249. 18 Pardoe, Sultan, 51 Şehri. 19 White, 1844 yılında Türklerin Yurtiçi Manners, 1: 15-16. 20 Pardoe, Sultan, 134-35 Şehri. 21 Petusier ileri devletleri: `Bu doğru bir fikir oluşturmak heterojen sahneleri, biz gereken yerde olmak, hiçbir açıklama onlara adalet yapabilirsiniz için; ve bile, bizim, ilk kez onları görmek, göründüğü gibi tam bir illüzyon, ki scarsely gerçekler gebe olabilir. ' Bkz: Charles Petusier içinde Picturesque Gezinti Yerleri ve İstanbul ve yakın Boğaz (Londra Waters: Sir Richard Phillips ve Co, 1820), 96. 22 Olin, Yunanistan ve Haliç, 219. 23 E.D.G. Başbakan, Anıları Rev William Goodell, D.D. (Robert Carter ve Brothers, 1876), 275. Feriköy Protestan Mezarlığı'na 24 Mezar Kayıt Defteri, hayır. 331-343, Feriköy Protestan Mezarlığı'na, İstanbul 1863, Yönetim Kurulu, Türkiye. 25 Zeynep Çelik, İstanbul Remaking, Seattle ve Londra: Washington Üniversitesi Yayınları, 1986, 69. 26 Bu görüntünün bir kopyasını için, bkz: Çelik Gülersoy, Taksim: Bir Meydanýn Hikayesi (İstanbul: <stanbul Kitaplýý, 1986), 37. Grand Champs des olan Frank bölümünden 27 Bazı mezar taşları Morts hala Protestan ve Katolik mezarlıklarda hayatta onlar sonra nakledilen İstanbul'un Feriköy semtinde, Eski mezarlık orta 1800'lerin kapalı.

http://www.fountainmagazine.com/articles.php?SIN=fa10d4e718&k=507&780881237&show=part1

((Kopya))