Difference between revisions of "Gesaria"

From armeniapedia.org
Jump to: navigation, search
Line 67: Line 67:
 
Armenian Patriarchate
 
Armenian Patriarchate
 
TR-34130 Kumkapý, Istanbul
 
TR-34130 Kumkapý, Istanbul
Ms. Luiz Bakar, Press Spokesperson +90 (533) 516-2212
+
Ms. Luiz Bakar, Press Spokesperson 90 (533) 516-2212
T: +90 (212) 517-0970    F: +90 (212) 516-4833
+
T: 90 (212) 517-0970    F: 90 (212) 516-4833
 
lraper@lraper.org; patriarchate@post.com
 
lraper@lraper.org; patriarchate@post.com
 
www.lraper.org
 
www.lraper.org
  
 
ATTACK ON THE KAYSERI ARMENIAN CHURCH
 
ATTACK ON THE KAYSERI ARMENIAN CHURCH
http://www.lraper.org/main.aspx?Action=ChangeLanguage&Language=ENG
+
http://www.lraper.org/main.aspx?Action=ChangeLanguage
 
 
There are continuing reactions of Muslim circles to the anti-Islam
 
caricatures published by an irresponsible magazine in Denmark. These
 
reactions are bearing down on the diplomatic missions of many western
 
countries. There have been incidents like the murder in Trabzon
 
of the Catholic priest Andrea Santoro, the assault in Izmir on the
 
Catholic priest Martin Kmerec, and the slogans written in Istanbul
 
on the walls of two Christian churches. Demonstrations now continue
 
against the west and against Christianity.
 
 
 
According to information relayed to the Armenian Patriarchate by
 
members of the tiny Armenian community in Kayseri, unidentified persons
 
appeared with a weapon in front of the Armenian Church of St. Gregory
 
the Illuminator in Kayseri and fired ten times into the outer door.
 
 
 
The Governor of Kayseri, Osman Gunes, immediately established security
 
precautions in the area of the Kayseri Armenian Church and put officers
 
on duty in the church courtyard.
 
 
 
His Beatitude Mesrob II, Armenian Patriarch of Istanbul and All
 
Turkey, made known his distress over these developments as follows.
 
"It is the most natural right of Muslim believers to express their
 
outrage over the provocative caricatures published in Denmark, but
 
I cannot understand the use of violence against the worship places
 
of Christian citizens of our country. Whoever has done such a thing
 
has behaved in a deviant, unacceptable, and senseless way; it is a
 
crime, and people can later interpret these types of attacks in a
 
very different way. Every sort of violence is unjustifiable, wrong,
 
and to be condemned!"
 
 
 
STATEMENTS OF KAYSERI OFFICIALS
 
 
 
ON THE KAYSERI CHURCH INCIDENT
 
 
 
On Thursday afternoon, 16 February 2006, His Beatitude Mesrob II,
 
Armenian Patriarch of Istanbul and All Turkey, communicated with the
 
Security Chief in the Department of Security in Kayseri, in order
 
to obtain full information about the shooting into the door of the
 
Armenian Church of St. Gregory the Illuminator in Kayseri.
 
 
 
According to information obtained from the Kayseri Security Department,
 
the event occurred last weekend. Only one resident of the street where
 
the church is located heard the sound of a weapon. It was determined
 
that it was not a revolver but a hunting rifle that was used, and
 
experts found six bullet marks spread on the church door. None of
 
the residents heard the shouting of "Allahu Akbar" or any sort of
 
anti-Christian slogan. According to security officers, the Cafer Bey
 
neighbourhood where the historic church is located is one of the slum
 
neighbourhoods in the region where this sort of event often occurs.
 
 
 
GOVERNOR'S PRESS STATEMENT
 
 
 
Subsequent to the Armenian Patriarchate's 15 February 2006 press
 
bulletin, which was headlined, "Attack on the Kayseri Church," the
 
Governor of Kayseri issued a written explanation as follows:
 
 
 
"There has been no incident of any kind directed toward the Armenian
 
Church of St. Gregory the Illuminator, which has been active in our
 
region for centuries.
 
 
 
"On 9 February 2006, there were six rifle bullet marks found in two
 
places on the entrance door to the church. But just as it cannot be
 
determined when this event happened, there is also no evidence or
 
information relating the finding to the current caricature crisis.
 
 
 
"On the day of the press conference of 10 February 2006 concerning the
 
caricature crisis in our region, importance was given to security
 
precautions around the church in order to prevent any sort of
 
provocation.
 
 
 
"In a meeting with the Church Council, the Chairman declared that for
 
years there has been no threat or protest against them of any sort,
 
and also not now in relation to the caricature crisis.
 
 
 
"Everything the church has done has been met with tolerance by our
 
citizens, who have helped the church in every way. Utmost sensitivity
 
must be shown so as not to give a chance to these types of incidents.
 
--released to the public on 16 February 2006."
 
 
 
THE PATRIARCH'S STATEMENT
 
 
 
His Beatitude Mesrob II, Armenian Patriarch of Istanbul and All Turkey,
 
thanked the Kayseri Governorship and all security units for their
 
interest and made a statement as follows:
 
 
 
"The concern and attention shown by the officials in this case has
 
touched us. It is gratifying to learn that the incident in Kayseri is
 
not connected with the artificial crisis created in response to the
 
caricatures that were published in western European countries and that
 
caused justifiable outrage in Islamic communities throughout the world.
 
 
 
"However, officials have confirmed that the church entrance was fired
 
on, whatever the reason. Now, this is not normal thing in our country;
 
people do not usually fire guns at the doors of houses of worship. I
 
know of no such incident that has occurred at least during the last
 
25 years. Why does it happen now?
 
 
 
"Hence, we have to admit the fact that the person or persons who
 
committed this crime have wished to convey a clear message.
 
 
 
"I hope that this and similar incidents will not occur again, and I
 
believe that efforts at dialogue between religions and cultures in
 
these days will acquire greater importance."
 
 
 
{{copy}}
 
 
 
==Armenian text needing translation==
 
Կեսարիա, (Кесария, Kesaria), Գայսերի, Գայսերիե, Կայսեր, Կայսերի, Կայսերիե, Կեսար, Կեսարիա Արդի, Կեսարիա Թրքական, Կեսարիա Թուրքական, Ղայիսար, Ղայսար, Ղայսարի, Ղայսերի — Քաղաք պատմական Փոքր Հայքում, Կեսարիայի նահ–ում, վերինիս և համանուն գավ–ի կենտրոնը: Գտնվում Է Արգեոս լ–ան հս կողմում, Ալիսի վերին հոսանքում: Հիմնադրվել Է 1070-ական թթ հին Կեսարիայի կործանումից հետո, նրա նից 4 — 5 կմ հս–արլ: 11—րդ դ սելջուկ–թուրքերը Կ դարձրին իրենց կարևոր հենակետը: 13-րդ դ-ից այն ենթարկվեց թաթար-մոնղոլներին, իսկ 15-րդ դ տիրեցին օսմանցի թուրքերը:
 
 
 
Կ փռված Է ցամաքած լճակի նմանվող րնղարձակ ու քարքարոտ գոգավորությունում, որի շուրջը պահպանված հաս ճուտներն ու եղեգնուտները կարծեք հաս տատում են այն ավանդությունը, թե ք տեղում ինչ-որ ժամանակ լիճ է եղել: Կլիման տալիս Է խիստ տատանումներ: Պատահում են դեպքեր, որ մի քանի օրվա ընթացքում օդի ջերմությունը +21-ից իջնում է մինչև — 10–ի: Ամառն այստեղ շոգ է, ձմեռը՝ խիստ ցուրտ: Կենցաղային ու սանիտարական պայմաններով համեմատաբար բարվոք վիճակում էին ք միայն հայ բնակիչները, որոնց մեջ օտար հեղինակների վկայությամբ, երկարակյաց ները մեծ տոկոս Էին կազմում: Անբարեկարգ, առանց կանոնավոր հատակագծի կառռւցված ք է, փողոցները` նեղ ու ոլորուն տները՝ հողաշեն, զուրկ ամենատարրական կոմունալ հարմարություններից: Տների լուսամուտները, որպես կանոն, բացվում են դեպի բակը: Կեսարացիները սովորություն ունեին տների պատերը ներսից հախճապակյա կտորտանքներով զարդարելու, որը հեռու է ճաշակավոր տեսք ունենալուց: Խմելու ջուրը խողովակաշարով բերվում էր Արգեոս լ–ան աղբյուրներից:
 
 
 
Կ հս շրջագիծը կազմում է արլ-ից արմ ձգվող լերկ ու քարքարոտ բլրաշարը, որի տարածքում մինչև 1915 թ կային մի քանի ավերված ու լքված գ-եր: Այս բլրաշարին զռւգաՀեռ արլ–արմ ուղղությամբ հան դարտ ու հանդիսավոր հոսում է Ալիս գետը, որի վրայի միակամար ու քարաշեն հնամենի կամուրջը 1915 թ գործում էր: Ք ընդհանուր տեսքն այնքան անհրապույր էր, որ ականատեսները այն նմանեցրել են ընդարձակ գերեզմանոցի կամ մեծ ու անշուք գ: Շատ թե քիչ հարմարավետ տները գտնվում էին ք կենտրոնական մասում: Դրանք քարաշեն էին, մեկ-երկու հարկանի և մեծ մասամբ պատկանում էին հայերին ու հույներին: 1831 թ ուներ շուրջ 28000, 1859-ին 18522, 1887-ին՝ 25000 (ըստ թուրքական վիճակագրության տվյալների՝ 70000), 1896-ին 60000 թուրք, հայ, հույն և այլազգի բնակիչ: Հայերի թիվը կազմում էր 10-ից 20000 մարդ: Այստեղ նրանք բնակվել են դեռևս մ թ-ից մի քանի հարյուր տարի առաջ: Նրանց հոսքը դեպի Կ հատկապես մեծացավ 11-րդ գ կեսերից և շարունակվեց հետագայում: 1915 թ նախօրյակին Կ շրջ-ում կային բազմաթիվ հայկական գ-եր՝ շուրջ 50000 բնակչով: Կ հայերն զբաղվում էին արհեստներով, գորգագործությամբ, ոսկերչությամբ, կաշեգործությամբ, կտավագոր ծությամբ, ապխտագործությամբ ևն, ու առևտրով: Շատերը նաև պանդխտում էին: 1856—57 թթ Գաթրճյան եղբայրները Կ-ում կառուցել են առաջին ու ամենամեծ տեքստիլ գործարանը (300 դազգահ), որտեղ աշխատում էին շուրջ 3000 բանվոր-ծառայողներ: 1880–ական թթ օտարերկրյա կապիտալիստները այստեղ հիմնել էին նաև գորգագործական ձեռնարկություն: Ք էկոնոմիկայի վրա դրական ազդեցություն ունեցավ 1890—ական թթ կառուցված Անկարա —Կեսարիա երկաթուղին: Այստեղացի էին Գրիգոր և Կարապետ Մելքոնյանները, որոնց միջոցներով հիմնադրվել էր և, մինչև օրս էլ գործում է, Մելքոնյան կրթական ու մշակութային հաստատությունը:
 
 
 
Հայերն ունեին 3 եկեղեցի` ս Աստվա ծածին, ս Լուսավորիչ, ս Սարգիս և 6 վարժարան (Հայկյան, Հայկուհյան, ս Հակոբյան, Սարգիս Կյումիջյան, Արտեմյան, Մարկոսյան), որտեղ 1872 — 73 թթ սովորում Էին 1260 աշակերտ և աշակեր տուհի: 1915 թ նախօրյակին հայոց ս Կա ռապետ վանքում գործում Էին որբանոց ու մանկապարտեզ: Հայերի մշակութային կյանքում որոշակի տեղ է ունեցել նաև մամուլը: Կ—ում լույս են տեսել «Տիգրիս» շաբաթաթերթը (1908 թ), «Նոր սերունդ» (1912 թ), «Հայեկ» (1910—1913 թթ), «Մաժաք» թերթերը: 19 — 20-րդ դդ Կ–ռւմ կային մի քանի Հայկական բարեգործական խմբեր: Այստեղ են ծնվել ոսկերիչ–արվեստագետ Մ. Գալֆայանը (1837—1908թթ), խմբագիր—հրապարակախոս Հովհ. Գայսերյանր (մահ. 1924 թ), երաժշտագետ Գ. Գապասախալյանը (1736 — 1808 թ), մատենագիր Գրիգոր Կեսարացին (17-րդ դ): Պահպանվել են ք պաշտպանական պարիսպները: Հիշատակվում են ք-ային 6 դռների անունները: Միջնաբերդը (Իչգաե) գտնվում էր կենտրոնում, որից դուրս տարածվող ք-մասը (Իչերի Շար) բաժանվում էր 19 թաղերի: Սրանից այն կողմ կառուցված բոլորովին նոր թաղամասը անվանվում էր Պահճե մաուսլլասի: Ըստ աղբյուրների Կ թաղերի ընդհանուր թիվը 114 (կամ` 108) էր, որից hայաբնակ էին 28–ը: Ք ծայրամասում ապրում Էին մաղագործ բոշաները (Բոշալար մահալլասի):
 
 
 
Կ շատ թե քիչ աչքի ընկնող պաամա ճարտարապետական հնությունները պա րիսպներն ու միջնաբերդն են, որոնք կառուցվել ու վերակառուցվել են 12 և հետագա դդ-ում՝ սելջուկ-թուրքերի ժամանակ: Բերդը, որ ունի 200 մ երկար և 80 մ լայնություն, քառանկյունի Է և կառուցված Է սև ու կարմրավուն մշակ ված քարերով: Պարիսպների վրա կան 19 բարձր աշտարակներ: Բերդը բոլորում է ջրարգել խրամը` շարժական կամրջակով: Նոր ժամանակներում կառուցված մզկիթներից ուշագրավը Ղուվանդ Ջամին Է, որի ճարտարապետական կերտվածքն ու խաչակիր քարաբեկորները հաստատում են , որ սրա տեղում նախկինում գոյություն է ունեցել մեծ ու շքեղ հունա կան եկեղեցի: Մյուս մզկիթը, Ուլու ջամի անունով, նույնպես հնում քրիստոնեական եկեղեցի է ղել: 1890 թ-ից Ուլու ջամին և նրան կից մեդրեսեն լքված էին և օգտագործվում էին իբրև մթերանոց:
 
 
 
Կ ք—ային շինություններից ամենագեղեցիկը ք—ային շուկան էր: Ք—ում գործում էին նաև մի քանի հյուրատներ (խան) և արևելյան բաղնիքներ:
 
 
 
1895 թ մասնակի ջարդերից հետո, 1915 թ Կ և նրա շրջակայքի հայությունը (շուրջ 70000 մարդ) ենթարկվեցին զանգվածային կոտորածի կամ տեղահանվեցին: Նրանց բեկորները ցրվեցին տարբեր երկրներ: Ընդառաջելով Սովետական Հայաստան ի կեսարահայերի ցանկությանը` ՀՍՍՀ Գերագույն սովետի նախագահության 1969 թ հունվարի 14-ի հրամա նագրով Հոկտեմբերյանի շրջ-ում հիմնադրվել է Նոր Կեսարիա ավանը:
 
 
 
[[Category:Western Armenia]]
 
[[Category:Needs Translation to English]]
 

Revision as of 18:31, 17 April 2007

Gesaria (Կեսարիա), also frequently transliterated as Gessaria, now known in Turkey as Kayseri.

An Armenian Church reopened in recent years, though there are no Armenians left:
DCP_8648_25p.jpg

NAASR Lecture on Gesaria photo

PRESS RELEASE
National Association for Armenian Studies and Research
395 Concord Avenue
Belmont, MA 02478
Tel.: 617-489-1610
E-mail: hq @ naasr.org
Web: www.naasr.org
Contact: Marc A. Mamigonian

BOSTON GLOBE REPORTER STEPHEN KURKJIAN TO LECTURE AT NAASR

A group of Armenian men are photographed standing under Turkish guard in front of a building in Gesaria (Caesarea) in 1915. The building is a prison and the men, most of whose names are listed under the photograph, will soon be taken away and murdered, early victims of the genocide of the Armenians committed by the Ottoman Empire. Who took this photograph and why? Who were these men and how did they die? What became of their families?

Stephen Kurkjian, Pulitzer Prize-winning investigative reporter for the Boston Globe and the son of a survivor of the Armenian Genocide, has spent the past year researching this photograph trying to answer these questions. He will present his findings in an illustrated lecture entitled "Kiss My Children's Eyes: A Search for Answers to the Armenian Genocide Through One Remarkable Photograph" on Thursday, November 10, at the National Association for Armenian Studies and Research (NAASR) Center , 395 Concord Ave., Belmont, MA.

Unique Approach To Extraordinary Photograph

The photograph Kurkjian has investigated is extraordinary as it is one of the very few which have emerged from the Genocide which show identified Armenian men during what was essentially a death march. Yet it has never been researched-until now. Using his skill as a reporter and the historical documentary resources available to him, and with the assistance of Project SAVE Armenian Photograph Archives and the research assistance of Dr. Vahakn N. Dadrian, Director of Genocide Research for the Zoryan Institute and renowned genocide scholar, Kurkjian has unraveled some-but not all-of the mysteries of the photograph.

Kurkjian's approach, which combines the skills of the historian, the detective, and the semiotician, focuses on the microcosm of this single photograph to find a unique window into the macrocosm of the destruction of the Armenians of the Ottoman Empire.

Admission to the event is free (donations appreciated). The NAASR Bookstore will open at 7:30 p.m. The NAASR Center and Headquarters is located opposite the First Armenian Church and next to the U.S. Post Office. Ample parking is available around the building and in adjacent areas. The lecture will begin promptly at 8:00 p.m. and interested parties are strongly encouraged to arrive early as space is limited and a large turnout is anticipated.

More information about the lecture is available by calling 617-489-1610, faxing 617-484-1759, e-mailing hq @ naasr.org, or writing to NAASR, 395 Concord Ave., Belmont, MA 02478.

2006 Attack on Church

"LRAPER" Bulletin Armenian Patriarchate TR-34130 Kumkapý, Istanbul Ms. Luiz Bakar, Press Spokesperson 90 (533) 516-2212 T: 90 (212) 517-0970 F: 90 (212) 516-4833 lraper@lraper.org; patriarchate@post.com www.lraper.org

ATTACK ON THE KAYSERI ARMENIAN CHURCH http://www.lraper.org/main.aspx?Action=ChangeLanguage