Difference between revisions of "Armenian Patriarchate of Jerusalem"

From armeniapedia.org
Jump to: navigation, search
(List of Patriarchs)
Line 1,028: Line 1,028:
 
 
  
1960-1990
+
1960-2012
  
 
96. [[Torkom Manoogian]]
 
96. [[Torkom Manoogian]]
 
 
  
1990
+
2013-
  
http://www.armenian-patriarchate.org/page4.html
+
97. Nourhan Manougian
 +
http://www.armenian-patriarchate.com
  
 
==Armenian Treasures of Jerusalem In Danger==
 
==Armenian Treasures of Jerusalem In Danger==

Revision as of 15:52, 29 October 2013

His Beatitude Patriarch Torkom Manoogian passed away in 2012. A new patriarch is being selected.

List of Patriarchs

ՊԱՏՐԻԱՐՔՆԵՐ ՀԱՅՈՑ ԵՐՈՒՍԱՂԷՄԻ

01. Աբրահամ


638-669թթ.

02. Գրիգոր Եդեսացի


669-696թթ.

03. Գէորգ


696-708թթ.

04. Մկրտիչ


708-730թթ.

05. Յովհաննէս


730-758թթ.

06. Ստեփանոս


758-774թթ.

07. Եղիա


774-797թթ.

անյայտ գահակալներ


797-885թթ.

08. Աբրահամ


885-909թթ.

անյայտ գահակալներ


909-981թթ.

09. Գրիգոր


981-1006թթ.

10. Արսէն


1006-1038թթ.

11. Մեսրոպ (ըստ հրովարտակաց)


1008թ.

անյայտ գահակալներ


1038-1090թթ.

12. Սիմէոն


1090-1109թթ.

13. Մովսէս


1109-1133թթ.

14. Եսայի


1133-1152թթ.

15. Սահակ


1152-1180թթ.

16. Աբրահամ Երուսաղէմացի


1180-1191թթ.

17. Մինաս


1191-1205թթ.

18. Աբրահամ


1215-1218թթ.

19. Առաքել


1218-1230թթ.

20. Յովհաննէս Կարնեցի


1230-1238թթ.

21. Կարապետ Երուսաղէմացի


1238-1254թթ.

22. Յակոբոս


1254-1281թթ.

23. Սարգիս


1281-1313թթ.

24. Թէոդորոս (Աստուածատուր)


1313-1316թթ.

25. Դաւիթ


1316-1321թթ.

26. Պօղոս (ըստ օտարաց՝ Պետրոս)


1321-1323թթ.

27. Վարդան Արեւելցի


1323-1332թթ.

28. Յովհաննէս


1332-1341թթ.

29. Բարսեղ


1341-1356թթ.

30. Կարապետ


1349թ.

31. Գրիգոր


1356-1363թթ.

32. Կիրակոս (յիշատակուած է Գրիգորի հետ որպէս Տեղապահ)


33. Մկրտիչ (Գրիգոր Պատրիարքի առաջին Տեղապահը)


1363-1378թթ.

34. Յովհաննէս Լեհացի


1378-1386թթ.

35. Գրիգոր Եգիպտացի


1386-1391թթ.

36. Եսայի


1391-1394թթ.

37. Սարգիս (նախ Տեղապահ, ապա Պատրիարք)


1394-1415թթ.

38. Մարտիրոս (հաւանաբար Տեղապահ)


1399թ.

39. Մեսրոպ (հաւանաբար Տեղապահ)


1402թ.

40. Պօղոս Գառնեցի


1415-1419թթ.

41. Մարտիրոս Եգիպտացի


1419-1430թթ.

42. Մինաս (հաւանաբար Մարտիրոս Պատրիարքի Տեղապահ)


1426թ.

43. Եսայի (նախ Մարտիրոս Պատրիարքի Տեղապահ, ապա Պատրիարք)


1430-1431թթ.

44. Յովհաննէս


1431-1441թթ.

45. Միւռոն


1436-1437թթ.

46. Աբրահամ


1441-1454թթ.

47. Մեսրոպ (նախ Տեղապահ, ապա Պատրիարք)


1454-1461թթ.

48. Պետրոս (նախ Տեղապահ, ապա Պատրիարք)


1461-1476թթ.

49. Մկրտիչ


1476-1479թթ.

50. Աբրահամ Բերիացի (նախ Տեղապահ, ապա Պատրիարք)


1479-1485թթ.

51. Յովհաննէս


1485-1491թթ.

52. Մարտիրոս Պրուսացի


1491-1501թթ.

53. Պետրոս


1501-1507թթ.

54. Սարգիս


1507-1517թթ.

55. Յովհաննէս


1517-1522թթ.

56. Թէոդորոս (Աստուածատուր, Երուսաղէմ եկած 1523ին)


1532-1542թթ.

57. Փիլիպոս


1542-1550թթ.

58. Թէոդորոս (Աստուածատուր, կրկին)


1550-1551թթ.

59. Անդրէաս (նախ Թէոդորոս Պատրիարքի Տեղապահ, ապա Պատրիարք)


1551-1583թթ.

60. Դաւիթ (նախ Տեղապահ, ապա Պատրիարք)


1583-1613թթ.

61. Գրիգոր Գանձակեցի


1613-1645թթ.

62. Թէոդորոս (Աստուածատուր Տարօնեցի)


1645-1664թթ.

63. Եղիազար Հռոմկլայեցի (Տեղապահ)


1664-1665թթ.

64. Թէոդորոս (Աստուածատուր Տարօնեցի, կրկին)


1665-1666թթ.

65. Եղիազար


1666-1668թթ.

66. Թէոդորոս (Աստուածատուր)


1668-1670թթ.

67. Եղիազար (կրկին)


1670-1677թթ.

68. Մարտիրոս Ղրիմցի


1677-1680թթ.

69. Յովհաննէս Ամասիացի


1680թ.

70. Մարտիրոս Ղրիմցի (կրկին)


1681-1683թթ.

Աշխարհական Տեղապահ


1683-1684թթ.

71. Յովհաննէս Պոլսեցի


1684-1697թթ.

72. Սիմէոն


1688-1691թթ.

73. Մինաս (նախ Յովհաննէս Պատրիարքի Տեղապահ, ապա Պատրիարք)


1697-1704թթ.

74. Գալուստ (Տեղապահ)


---

75. Գրիգոր (Տեղապահ այն պատմական ժամանակաշրջանում, երբ Երուսաղէմի Պատրիարքութիւնը միաւորուեց Կոստանդնուպոլսոյ Պատրիարքութեան հետ)


1704-1715թթ.

76. Գրիգոր Շիրաւանցի (Շղթայակիր)


1715-1749թթ.

77. Յակոբ Նալեան


1749-1752թթ.

78. Թէոդորոս


1752-1761թթ.

79. Կարապետ


1761-1768թթ.

80. Պօղոս Վանեցի


1768-1775թթ.

81. Յովհաննէս Գանաբերդցի


1775-1793թթ.

82. Պետրոս Եւդոկիացի


1793-1800թթ.

83. Թէոդորոս Վանեցի


1800-1818թթ.

84. Գաբրիէլ Նիկոմիդիացի


1818-1840թթ.

85. Պօղոս Ադրիանուպոլսեցի


1824-1847թթ.

86. Զաքարիա Կոփեցի


1840-1846թթ.

87. Կիրակոս Երուսաղէմացի


1846-1850թթ.

88. Յովհաննէս Զմիւռնիացի


1850-1860թթ.

Վրթանէս (Տեղապահ)


1860-1864թթ.

89. Եսայի Թալասցի


1864-1885թթ.

Երեմիա Տէր-Սահակեան (Տեղապահ)


1885-1889թթ.

90. Յարութիւն Վեհապետեան (ընտրուած 1885ին, պաշտօնը վարեց Կոստանդնուպոլսում մինչեւ 1888 թուականը)


1889-1910թթ.

91. Եղիշէ Դուրեան


1921-1929թթ.

92. Թորգոմ Գուշակեան


1929-1939թթ.

93. Մեսրոպ Նշանեան


1939-1944թթ.

94. Կիւրեղ Իսրայէլեան


1944-1949թթ.

Տիրան Ներսոյեան (Պատրիարք, ընտրուած)


1957-1958թթ.

95. Եղիշէ Տէրտէրեան


1960-1990թթ.

96. Թորգոմ Մանուկեան


1990ից:

Աղբիւր՝ Երուսաղէմի Հայոց Պատրիարքութեան համացանցային կայքէջ

http://www.mashtoz.org/Hanragitaran/Katolikos.htm#phy


 1. Abraham


638-669

2. Krikor Yetesatzi


669-696

3. Kevork


696-708

4. Mgrdich


708-730

5. Hovhannes


730-758

6. Stepanos


758-774

7. Yeghia


774-797

Unknown Incumbents


797-885

8. Abraham


885-909

Unknown Incumbents


909-981

9. Krikor


981-1006

10. Arsen


1006-1038

11. Mesrob (usd hrovardagatz)


1008

Unknown Incumbents


1038-1090

12. Simeon


1090-1109

13. Movses


1109-1133

14. Esayee


1133-1152

15. Sahag


1152-1180

16. Abraham of Jerusalem


1180-1191

17. Minas


1191-1205

18. Abraham


1215-1218

19. Arakel


1218-1230

20. Hovhannes Garnetzi


1230-1238

21. Garabed of Jerusalem


1238-1254

22. Hagopos


1254-1281

23. Sarkis


1281-1313

24. Theodore (Asdzvadzadoor)


1313-1316

25. David


1316-1321

26. Boghos (usd odaratz Bedros)


1321-1323

27. Vartan Areveltzi


1323-1332

28. Hovhannes Josleen


1332-1341

29. Parsegh


1341-1356

30. Garabed


1349

31. Krikor


1356-1363

32. Giragos with Krikor remembered as a co-adjutor


33. Mgrdich first co-adjutor with Krikor the Patriarch


1363-1378

34. Hovhannes Lehatzee


1378-1386

35. Krikor of Egypt


1386-1391

36. Esayee


1391-1394

37. Sarkis first co-adjutor then Patriarch


1394-1415

38. Mardiros probably co-adjutor


1399

39. Mesrob probably co-adjutor


1402

40. Boghos Karnetzi


1415-1419

41. Mardiros of Egypt


1419-1430

42. Minas probably co-adjutor with Mardiros


1426

43. Esayee initially co-adjutor with Mardiros then Patriarch


1430-1431

44 Hovhannes


1431-1441

45. Muron


1436-1437

46. Abraham Missirtzee


1441-1454

47. Mesrob first co-adjutor then Patriarch


1454-1461

48. Bedros first co-adjutor then Patriarch


1461-1476

49. Mgrdich Elovtzee


1476-1479

50. Abraham Pereeahtzee initially co-adjtor then Patriarch


1497-1485

51. Hovhannes Missirtzee


1485-1491

52. Mardiros Broosatzee


1491-1501

53. Bedros


1501-1507

54. Sarkis


1507-1517

55. Hovhannes


1517-1522

56. Theodore (Asdvadzadoor Merdeentzee) came to Jerusalem 1523


1532-1542

57. Pilibos


1542-1550

58. Theodore (Asdvadzadoor Merdeentzee) again


1550-1551

59. Antreas Merdeentzee initially co-adjutor with Theodor then Patriarch


1551-1583

60. David Merdeentzee initially co-adjutor then Patriarch resigns


1583-1613

61. Krikor Kantzagehtzee


1613-1645

62. Theodore (AsdvadzadoorDaronetzee)


1645-1664

63. Yeghiazar Hromglayetzee co-adjutor


1664-1665

64. Theodore (Asdvadzadoor Daronetzee) again


1665-1666

65. Yeghiazar


1666-1668

66. Theodore (Asdvadzadoor)


1668-1670

67. Yeghiazar again


1670-1677

68. Mardiros Khrimtzi


1677-1680

69. Hovhannes Amasyatzee


1680

70. Mardiros Khrimtzi again


1681-1683

LAY LOCUM TENENS


1683-1684

71. Hovhannes Bolsetzi


1684-1697

72. Simeon


1688-1691

73. Minas Hamtetzi initially co-adjutor of Hovhannes later Patriarch


1697-1704

74. Kaloosd Hetoontzi co-adjutor


75. Krikor co-adjutor at historical period when Jerusalem Patriarchate was unified with Istanbul Patriarchate


1704-1715

76. Krikor Shiravantzee (Chainbearer)


1715-1749

77. Hagop Nalian


1749 resigned 1752

78. Teotoros


1752-1761

79. Garabed Tantchagetzee


1761-1768

80. Boghos Vanetzee


1768-1775

81. Hovhannes Kanapertzee


1775-1793

82. Bedros Yevtogeeyatzee


1793-1800

83. Teodoros Vanetzi


1800-1818

84. Kapriel Neegomeetatzee


1818-1840

85. Boghos Atreeunoobolsetzi


1824-1847

86. Zakaria Gopetzi


1840-1846

87. Giragos of Jerusalem


1846-1850

88. Hovhannes of Smyrna


1850-1860

Vertanes LOCUM TENENS


1860-1864

89. Esayee of Talas


1864-1885

Yeremya Der Sahagian

LOCUM TENENS


1885-1889

90. Harootiun Vehabedian elected 1885 stays in Istanbul until 1888 is in office


1889-1910

91. Yeghishe Tourian


1921-1929

92. Torkom Koushagian


1929-1939

93. Mesrob Nishanian


1939-1944

94. Guregh Israelian


1944-1949

Tiran Nersoyan (Patriarch - elect)


1957-1958

95. Yeghishe Derderian


1960-2012

96. Torkom Manoogian


2013-

97. Nourhan Manougian http://www.armenian-patriarchate.com

Armenian Treasures of Jerusalem In Danger

17:29 14/12/2012

Story from Lragir.am News: http://www.lragir.am/index.php/eng/0/country/view/28421

Four candidates have been nominated for the election of the Armenian patriarch of Jerusalem. They are Archbishop Nuran, Archbishop Ares, Archbishop Viguen and Archbishop Babken. Today Archbishop Babken Anushyan stated this in a press conference.

The election to the patriarch will be on 23-25 January 2013. The eligible candidates must be ministers, supreme doctor monks, bishops and archbishops ordained in Jerusalem, at least 35 years old.

34 members of the Patriarchate will elect the Patriarch.

Each candidate has their development program. Archbishop Babken presented his program, highlighting that his priority is spiritual wakening which is highly important for both the clergy and people. He says the seminary and museum of Jerusalem need renovation, teaching must be upgraded. St. James' Church needs reconstruction. A new library building is needed for the 4000 manuscripts. The manuscript library built in the 19th century is in ruins.

He says the Armenian community needs to be supported since of 35,000 only 10,000 Armenians are left in Jerusalem.

In answer to the question on the influence of the Holy See Echmiadzin on the elections, he said according to the code of patriarchate, the local members of the brotherhood can vote. At the same time, he did not deny having a meeting with the Catholicos of All Armenians and discussing different issues.

He stated that the Armenian Patriarchate of Jerusalem needs support from the Armenian state. Over the past 17 years the Patriarchate has lost estates, including on the Mount of Olives which they can return through court.

In regard to recent news that an Armenian cemetery had been desecrated in Jerusalem, Archbishop Babken said he contacted Jerusalem and found out that the Greek cemetery was desecrated by Jews.

He was also asked to comment on the water bill of Saint Resurrection Church is 2-3 million dollars for the past 15 years. He expressed hope that the issue will be solved through peace.

At the treasury of Jerusalem there are treasures of 300-400 years and the Armenian estates which are leased for 99 years are worth 300 million dollars.

External Sites