Difference between revisions of "Armenian Online Journals"

From armeniapedia.org
Jump to: navigation, search
(Frequently updated)
(Frequently updated)
Line 43: Line 43:
 
*[http://lragrox.blog.com/ Լրագրողական դիտարկումներ և նոթեր] Artak Aleksanyan's notes; in Armenian
 
*[http://lragrox.blog.com/ Լրագրողական դիտարկումներ և նոթեր] Artak Aleksanyan's notes; in Armenian
 
*[http://norayr.livejournal.com/ Մատյան անկապության] Norayr Chilingaryan's new blog; in Armenian, Russian, English
 
*[http://norayr.livejournal.com/ Մատյան անկապության] Norayr Chilingaryan's new blog; in Armenian, Russian, English
*[http://blansh.wordpress.com/ Մի հայ լրագրողի նոթերից] Գրում եմ, հետեւաբար գոյություն ունեմ; in Armenian
 
 
*[http://mi-or.blogspot.com/  Մի օր...] Christina in Yerevan; in Armenian
 
*[http://mi-or.blogspot.com/  Մի օր...] Christina in Yerevan; in Armenian
 
*[http://byurie.livejournal.com/ Տաղտկալի՜, ձանձրալի՜ պատմություն] Byurie's blog; mostly Armenian, some English
 
*[http://byurie.livejournal.com/ Տաղտկալի՜, ձանձրալի՜ պատմություն] Byurie's blog; mostly Armenian, some English

Revision as of 21:24, 15 April 2010

A list of Armenia(n) related blogs or online journals.

Introduction to the Armenian blogosphere

Since the 2001 creation of a blogging section on Cilica.com Armenian blogs have gone a long way and today sport a variety of content, themes, frequency, platforms and language versions.

In the article by the AGBU entitled: "ARMENIAN BLOGS HAVE SOMETHING TO SAY: IS ANYONE LISTENING?" the author writes about the Armenian blogs:

...a crop of Armenian blogs is emerging to suggest that the blogosphere (as the blog world is called) promises to make a growing impact in the future. From politics to personal stories, blogs are as varied as their authors. While some strive for professionalism and others flounder in navel-gazing, the energy derived from their diversity is what makes blogs some of the best sources of up-to-date information today.

Armenians writing in Armenia

Frequently updated

Sparsely updated

No longer updated

Armenians writing outside Armenia

Non-Armenians writing about Armenia and Armenians

other

Dead blogs (no longer updated)