Difference between revisions of "Armenian Online Journals"

From armeniapedia.org
Jump to: navigation, search
(Frequently updated)
(No longer updated)
Line 132: Line 132:
 
*[http://norayr.blogspot.com/ Մատյան անկապության] Norayr Chilingaryan's old blog
 
*[http://norayr.blogspot.com/ Մատյան անկապության] Norayr Chilingaryan's old blog
 
*[http://oragir.wordpress.com/ Մի քաղաքացու օրագիր] Ի՞նչ է պետք Հայաստանը դեմոկրատական երկիր դարձնելու համար։ In Armenian
 
*[http://oragir.wordpress.com/ Մի քաղաքացու օրագիր] Ի՞նչ է պետք Հայաստանը դեմոկրատական երկիր դարձնելու համար։ In Armenian
 +
*[http://viktoriasimonyan.blogspot.com/ Armenia] Viktoria Simonyan, a volunteer in Yerevan
  
 
==Armenians writing outside Armenia==
 
==Armenians writing outside Armenia==

Revision as of 15:41, 28 December 2009

A list of Armenia(n) related blogs or online journals.

Introduction to the Armenian blogosphere

Since the 2001 creation of a blogging section on Cilica.com Armenian blogs have gone a long way and today sport a variety of content, themes, frequency, platforms and language versions.

In the article by the AGBU entitled: "ARMENIAN BLOGS HAVE SOMETHING TO SAY: IS ANYONE LISTENING?" the author writes about the Armenian blogs:

...a crop of Armenian blogs is emerging to suggest that the blogosphere (as the blog world is called) promises to make a growing impact in the future. From politics to personal stories, blogs are as varied as their authors. While some strive for professionalism and others flounder in navel-gazing, the energy derived from their diversity is what makes blogs some of the best sources of up-to-date information today.

Armenians writing in Armenia

Frequently updated

Sparsely updated

No longer updated

Armenians writing outside Armenia

Non-Armenians writing about Armenia and Armenians

other

Dead blogs (no longer updated)