Difference between revisions of "Armenian Male Names"

From armeniapedia.org
Jump to: navigation, search
Line 64: Line 64:
 
| Asbed || Aspet || Ասպետ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
| Asbed || Aspet || Ասպետ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| Asdvadadur || Astvatstur || Աստուածատուր<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| Asdvadzadur || Astvatstur || Աստուածատուր<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
 
| Asdur || Astur || Ասատուր<ref name=cal02/> ||  ||  || Asdour, Astour
 
| Asdur || Astur || Ասատուր<ref name=cal02/> ||  ||  || Asdour, Astour
Line 188: Line 188:
 
| Petrak || Bedrak || Բեդրակ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
| Petrak || Bedrak || Բեդրակ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| ||  || Բիւզանդ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| Puzant ||  || Բիւզանդ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
 
|  ||  || Բիւրատ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|  ||  || Բիւրատ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
Line 382: Line 382:
 
| Khoren || Khoren || Խորէն<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
| Khoren || Khoren || Խորէն<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| ||  || Ծամհուր<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| Dzamhur ||  || Ծամհուր<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| ||  || Ծատուր<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| Dzadur ||  || Ծատուր<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| ||  || Ծերուն<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| Dzerun ||  || Ծերուն<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
 
| Gamsaragan || Kamsarakan || Կամսարական<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
| Gamsaragan || Kamsarakan || Կամսարական<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
Line 394: Line 394:
 
| Gaydzag || Kaytsak || Կայծակ<ref name=cal02/> ||  || Spark? ||  
 
| Gaydzag || Kaytsak || Կայծակ<ref name=cal02/> ||  || Spark? ||  
 
|-
 
|-
| ||  || Կայծան<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| Gaydzan ||  || Կայծան<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| || || Կանդ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| Gant || Kand || Կանդ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| Garabed || Karapet || Կարապետ<ref name=cal02/> ||  || ||  
+
| Garabed || Karapet || Կարապետ<ref name=cal02/> ||  || "the Forerunner", ie. John the Baptist ||  
 
|-
 
|-
 
| Garo || Karo || Կարօ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
| Garo || Karo || Կարօ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
Line 431: Line 431:
 
|-
 
|-
 
| Hampartsum || Hambardzum || Համբարձում<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
| Hampartsum || Hambardzum || Համբարձում<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 +
|-
 +
| Hampig || Hambik || Համբիկ ||  || Short for Hampartsum ||
 
|-
 
|-
 
| Hamlig || Hamlik || Համլիկ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
| Hamlig || Hamlik || Համլիկ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
Line 514: Line 516:
 
| Masis || Masis || Մասիս<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
| Masis || Masis || Մասիս<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| ||  || Մատթէոս<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| Madteos ||  || Մատթէոս<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
 
| Markar || Margar || Մարգար<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
| Markar || Margar || Մարգար<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
Line 540: Line 542:
 
| Merujhan || Merujhan || Մերուժան<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
| Merujhan || Merujhan || Մերուժան<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| ||  || Մժէժ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| Mjej ||  || Մժէժ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
 
| Mihran || Mihran || Միհրան<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
| Mihran || Mihran || Միհրան<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
Line 562: Line 564:
 
| Mher || Mher || Մհեր<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
| Mher || Mher || Մհեր<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| ||  || Մնացական<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| Mnatsagan ||  || Մնացական<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| ||  || Մնձուր<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| Mntsur ||  || Մնձուր<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| || || Մոմիկ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| Momig || Momik || Մոմիկ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| || || Մովսէս<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| Movses || Movses || Մովսէս<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| || || Մոսիկ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| Mosig || Mosik || Մոսիկ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
 
| Mushegh || Mushegh || Մուշեղ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
| Mushegh || Mushegh || Մուշեղ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
Line 584: Line 586:
 
| Harutiun ||  || Յարութիւն<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
| Harutiun ||  || Յարութիւն<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| ||  || Յարօ<ref name=cal02/> ||  || resurrection ||  
+
| Haro ||  || Յարօ<ref name=cal02/> ||  || resurrection ||  
 
|-
 
|-
 
|  ||  || Յոյս<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|  ||  || Յոյս<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| || || Յովակ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| Hovag || Hovak || Յովակ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| || || Յովակիմ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| Hovagim || Hovakim || Յովակիմ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
 
| Hovhannes ||  || Յովհաննէս<ref name=cal02/> ||  || Johnathon ||  
 
| Hovhannes ||  || Յովհաննէս<ref name=cal02/> ||  || Johnathon ||  
 
|-
 
|-
| ||  || Յովհան<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| Hovhan ||  || Յովհան<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
 
| Hovig || Hovik || Յովիկ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
| Hovig || Hovik || Յովիկ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| ||  || Յովնաթան<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| Hovnatan ||  || Յովնաթան<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| ||  || Յովնան<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| Hovnan ||  || Յովնան<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
 
| Hovsep || Hovsep || Յովսէփ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
| Hovsep || Hovsep || Յովսէփ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| || || Յուիկ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| Yurig || Yurik || Յուիկ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
 
| Nazaret || Nazaret || Նազարէթ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
| Nazaret || Nazaret || Նազարէթ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
Line 612: Line 614:
 
| Nar || Nar || Նար<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
| Nar || Nar || Նար<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| ||  || Նարդունի<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| Nartuni ||  || Նարդունի<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
 
| Nareg || Narek || Նարեկ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
| Nareg || Narek || Նարեկ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| || || Նաւասարդ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| Navasart || Navasard || Նաւասարդ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| ||  || Ներսեհ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| Nerseh ||  || Ներսեհ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| || || Ներսէս<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| Nerses || Nerses || Ներսէս<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| || || Նժդեհ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| Njteh || Njdeh || Նժդեհ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
 
| Nigol || Nikol || ՆԻկոլ<ref name=cal02/> ||  || short for Nigoghos/Nikoghos (Nicholas) ||  
 
| Nigol || Nikol || ՆԻկոլ<ref name=cal02/> ||  || short for Nigoghos/Nikoghos (Nicholas) ||  
Line 630: Line 632:
 
| Nshan || Nshan || Նշան<ref name=cal02/> ||  ||  || Nishan
 
| Nshan || Nshan || Նշան<ref name=cal02/> ||  ||  || Nishan
 
|-
 
|-
| ||  || Նորազն<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| Norazn ||  || Նորազն<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
 
| Norayr || Norayr || Նորայր<ref name=cal02/> ||  || meaning a New Male ||  
 
| Norayr || Norayr || Նորայր<ref name=cal02/> ||  || meaning a New Male ||  
Line 636: Line 638:
 
| Norig || Norik || Նորիկ<ref name=cal02/> ||  || short for Norayr ||  
 
| Norig || Norik || Նորիկ<ref name=cal02/> ||  || short for Norayr ||  
 
|-
 
|-
| ||  || Նորհատ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| Norhad ||  || Նորհատ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| || || Նորվան<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| Norvan || Norvan || Նորվան<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| || || Նուպար<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| Nubar || Nupar || Նուպար<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| || || Նպատ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| Nbad || Npat || Նպատ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| || || Շարան<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| Sharan || Sharan || Շարան<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
 
| Shahan || Shahan || Շահան<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
| Shahan || Shahan || Շահան<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
Line 650: Line 652:
 
| Shahe || Shahe || Շահէ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
| Shahe || Shahe || Շահէ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| || || Շահէն<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| Shahen || Shahen || Շահէն<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| || || Շահիկ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| Shahig || Shahik || Շահիկ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| ||  || Շահնուր<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| Shahnur ||  || Շահնուր<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
 
| Shant || Shant || Շանթ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
| Shant || Shant || Շանթ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| ||  || Շապուհ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| Shabuh ||  || Շապուհ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| || || Շատարեւ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| Shadarev || Shatarev || Շատարեւ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| || || Շարա<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| Shara || Shara || Շարա<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| || || Շաւասպ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| Shavab || Shavap || Շաւասպ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
 
| Shavarsh || Shavarsh || Շաւարշ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
| Shavarsh || Shavarsh || Շաւարշ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| || || Շէն<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| Shen || Shen || Շէն<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| || || Շիրազ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| Shiraz || Shiraz || Շիրազ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| || || Շիրակ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| Shirag || Shirak || Շիրակ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| ||  || Շմաւոն<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| Shmavon ||  || Շմաւոն<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| || || Շնորհալի<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| Shnorhali || Shnorhali || Շնորհալի<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| ||  || Շնորհք<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| Shnorhk ||  || Շնորհք<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| || || Ոսկան<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| Vosgan || Voskan || Ոսկան<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| || || Ոսկեբարան<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| Vosgeparan || Voskebaran || Ոսկեբարան<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| || || Ոստան<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| Vosdan || Vostan || Ոստան<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| || || Որդի<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| Vorti || Vordi || Որդի<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| || || Որոտան<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| Vorodan || Vorotan || Որոտան<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| || || Չարենց<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| Charents || Charents || Չարենց<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| ||  || Պալիկ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| Balig ||  || Պալիկ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| || || Պաղտասար<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| Baghdasar || Paghtasar || Պաղտասար<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| ||  || Պաղտիկ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| Baghdig ||  || Պաղտիկ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| ||  || Պաղտօ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| Baghdo ||  || Պաղտօ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| ||  || Պապիկ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| Babig ||  || Պապիկ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
 
|  ||  || Պատուական<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|  ||  || Պատուական<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| || || Պատրիկ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| Badrig || Patrik || Պատրիկ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| || || Պարգեւ<ref name=cal02/> ||  || ||  
+
| Barkev || Pargev || Պարգեւ<ref name=cal02/> ||  || Gift ||  
 
|-
 
|-
| || || Պարէտ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| Bared || Baret || Պարէտ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| || || Պարթեւ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| Bartev || Partev || Պարթեւ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| || || Պարոյր<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| Baruyr || Paruyr || Պարոյր<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| || || Պետրոս<ref name=cal02/> ||  || ||  
+
| Bedros || Petros || Պետրոս<ref name=cal02/> ||  || Peter ||  
 
|-
 
|-
| || || Պեպո<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| Bedo || Peto || Պեպո<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| || || Պերճ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| Berj || Perj || Պերճ<ref name=cal02/> ||  ||  || Bertch, Pertch
 
|-
 
|-
| || || Պռոշ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| Brosh || Prosh || Պռոշ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| ||  || Պսակ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| Bsag ||  || Պսակ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| || || Պօղոս<ref name=cal02/> ||  || ||  
+
| Boghos || Poghos || Պօղոս<ref name=cal02/> ||  || Paul ||  
 
|-
 
|-
 
| Razmig || Razmik || Ռազմիկ<ref name=cal02/> ||  || little soldier/fighter ||  
 
| Razmig || Razmik || Ռազմիկ<ref name=cal02/> ||  || little soldier/fighter ||  
 
|-
 
|-
| ||  || Ռաֆայէլ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| Rafayel ||  || Ռաֆայէլ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
 
| Rosdom || Rostom || Ռոստոմ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
| Rosdom || Rostom || Ռոստոմ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
Line 738: Line 740:
 
| Samuel ||  || Սամուէլ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
| Samuel ||  || Սամուէլ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| || || Սամսոն<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| Sasun || Sasun || Սամսոն<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
 
| Sanasar || Sanasar || Սանասար<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
| Sanasar || Sanasar || Սանասար<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| || || Սանատրուկ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| Sanadrug || Sanatruk || Սանատրուկ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
 
| Sasun || Sasun || Սասուն<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
| Sasun || Sasun || Սասուն<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
Line 748: Line 750:
 
| Sarkis || Sargis || Սարգիս<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
| Sarkis || Sargis || Սարգիս<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| || || Սագօ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| Sako || Sago || Սագօ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| ||  || Սարգօ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| Sarko ||  || Սարգօ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| ||  || Սահրատ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| Sahrad ||  || Սահրատ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
 
| Saro || Saro || Սարօ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
| Saro || Saro || Սարօ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
Line 762: Line 764:
 
| Serop || Serob || Սերոբ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
| Serop || Serob || Սերոբ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| ||  || Սերովբէ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| Serovpe ||  || Սերովբէ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
 
| Sero || Sero || Սերօ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
| Sero || Sero || Սերօ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
Line 804: Line 806:
 
| Vazken || Vazgen || Վազգէն<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
| Vazken || Vazgen || Վազգէն<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| || || Վազրիկ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| Vazrig || Vazrik || Վազրիկ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| || || Վախթանկ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| Vakhtang || Vakhtank || Վախթանկ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| || || Վախտանգ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| Vakhdank || Vakhtang || Վախտանգ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
 
| Vahakn || Vahagn || Վահագն<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
| Vahakn || Vahagn || Վահագն<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 +
|-
 +
| Vahag || Vahak ||  ||  ||  ||
 
|-
 
|-
 
| Vahan || Vahan || Վահան<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
| Vahan || Vahan || Վահան<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
Line 816: Line 820:
 
| Vahe || Vahe || Վահէ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
| Vahe || Vahe || Վահէ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| || || Վահիկ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| Vahig || Vahik || Վահիկ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
 
| Vahram || Vahram || Վահրամ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
| Vahram || Vahram || Վահրամ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| ||  || Վահրիճ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| Vahrij ||  || Վահրիճ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
 
| Vanant || Vanand || Վանանդ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
| Vanant || Vanand || Վանանդ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
Line 830: Line 834:
 
| Vagharshag || Vagharshak || Վաղարշակ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
| Vagharshag || Vagharshak || Վաղարշակ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| ||  || Վաղինակ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| Vaghinag ||Vaghinak || Վաղինակ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
 
| Vanagan || Vanakan || Վանական<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
| Vanagan || Vanakan || Վանական<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
Line 836: Line 840:
 
| Vachagan || Vachakan || Վաչական<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
| Vachagan || Vachakan || Վաչական<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| || || Վաչագան<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| Vachakan || Vachagan || Վաչագան<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| || || Վաչէ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| Vache || Vache || Վաչէ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| || || Վասակ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| Vasag || Vasak || Վասակ<ref name=cal02/> ||  ||  || Vassak
 
|-
 
|-
| || || Վարագ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| Varak || Varag || Վարագ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
 
| Varastad || Varasdat || Վարազդատ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
| Varastad || Varasdat || Վարազդատ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
Line 848: Line 852:
 
| Varant || Varand || Վարանդ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
| Varant || Varand || Վարանդ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| || || Վարդ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| Vart || Vard || Վարդ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
 
| Vartan || Vardan || Վարդան<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
| Vartan || Vardan || Վարդան<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| || || Վարդավառ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| Vartavar || Vardavar || Վարդավառ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
 
| Vartkes ||Vardges  || Վարդգես<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
| Vartkes ||Vardges  || Վարդգես<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| || || Վարդերես<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| Varteres || Varderes || Վարդերես<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
 
| Varujhan || Varujhan || Վարուժան<ref name=cal02/> ||  ||  || Varujh, Varuzh
 
| Varujhan || Varujhan || Վարուժան<ref name=cal02/> ||  ||  || Varujh, Varuzh
Line 862: Line 866:
 
| Viken || Vigen || Վիգէն<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
| Viken || Vigen || Վիգէն<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| ||  || Վերածին<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| Veradzin ||  || Վերածին<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
 
| Vem || Vem || Վէմ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
| Vem || Vem || Վէմ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| ||  || Վռամշապուհ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| Vramshabuh ||  || Վռամշապուհ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
 
| Vrej || Vrej || Վրէժ<ref name=cal02/> ||  || revenge ||  
 
| Vrej || Vrej || Վրէժ<ref name=cal02/> ||  || revenge ||  
 
|-
 
|-
| ||  || Վրթանէս<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| Vrtanes ||  || Վրթանէս<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| ||  || Վրոյր<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| Vruyr ||  || Վրոյր<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
 
| Datev || Tatev || Տաթեւ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
| Datev || Tatev || Տաթեւ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| ||  || Տաճատ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| Dajad ||  || Տաճատ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
 
| Dadur || Tatur || Տատուր<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
| Dadur || Tatur || Տատուր<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
Line 882: Line 886:
 
| Daron || Taron || Տարօն<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
| Daron || Taron || Տարօն<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| ||  || Տաւրոս<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| Davros ||  || Տաւրոս<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| ||  || Տէրուն<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| Derun ||  || Տէրուն<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
 
| Dikran || Tigran || Տիգրան<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
| Dikran || Tigran || Տիգրան<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| || || Տիրազան<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| Dirazan || Tirazan || Տիրազան<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| || || Տիրայր<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| Dirayr || Tirayr || Տիրայր<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| || || Տիրան<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| Diran || Tiran || Տիրան<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| || || Տիրատուր<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| Diradur || Tiratur || Տիրատուր<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
 
| Dirit || Tirit || Տիրիթ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
| Dirit || Tirit || Տիրիթ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
Line 904: Line 908:
 
| Donabed || Tonapet || Տօնապետ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
| Donabed || Tonapet || Տօնապետ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| Raffi || || ՐաՖՖի<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| Raffi || Raffi || ՐաՖՖի<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| ||  || Ցաւակ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| Tsavag ||  || Ցաւակ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| ||  || Ցոլակ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| Tsolag ||  || Ցոլակ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
 
| Paylag || Paylak || Փայլակ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
| Paylag || Paylak || Փայլակ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
Line 916: Line 920:
 
| Panos || Panos || Փանոս<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
| Panos || Panos || Փանոս<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| || || Փառէն<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| Paren || Paren || Փառէն<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| || || Փառնակ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| Parnag || Parnak || Փառնակ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| || || Փարամազ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| Paramaz || Paramaz || Փարամազ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
 
| Pilibbos ||  || Փիլիպպոս<ref name=cal02/> ||  || Philip ||  
 
| Pilibbos ||  || Փիլիպպոս<ref name=cal02/> ||  || Philip ||  
 
|-
 
|-
| ||  || Քաջիկ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| Kachig ||  || Քաջիկ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| ||  || Քաջազուն<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| Kachazun ||  || Քաջազուն<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| ||  || Քաջազօր<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| Kachazor ||  || Քաջազօր<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| ||  || Քաջայր<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| Kachayr ||  || Քաջայր<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
 
|  ||  || Քերովբէ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|  ||  || Քերովբէ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
Line 940: Line 944:
 
| Ohan ||  || Օհան<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
| Ohan ||  || Օհան<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| ||  || Օնէ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| One ||  || Օնէ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
 
| Onnig || Onniք || Օննիկ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
| Onnig || Onniք || Օննիկ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
Line 950: Line 954:
 
|  ||  || Օտա<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|  ||  || Օտա<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|}
 
|}
 +
 +
The following names are not sourced, but are used by Armenians.  Some should be incorporated into the list above (preferably with sources indicating the name is Armenian and the meaning), and the remainder removed.
  
 
==A==
 
==A==
Line 958: Line 964:
 
*Arbi  
 
*Arbi  
 
*Argam  
 
*Argam  
*Ari
 
 
*Artin - short for Harutyun  
 
*Artin - short for Harutyun  
 
*Arto  
 
*Arto  
Line 964: Line 969:
 
*Arno (Arnault)  
 
*Arno (Arnault)  
 
*Atom
 
*Atom
 
==B==
 
*Baghdasar
 
*Bartev (Partev)
 
*Bedros (Petros) - the Armenian equivalent of Peter
 
*Berj (Pertch)
 
*Boghos (Poghos) - the Armenian equivalent of Paul
 
 
==D==
 
*Daron (Taron)
 
*Dikran (Tigran)
 
*Derenik
 
*Datev
 
*Dertad (Tertad)
 
  
 
==G==
 
==G==
*Garen (Karen)
 
*Garo (Karo)
 
*Garbis (Karpis)
 
*Garabed (Karapet) - meaning "the Forerunner", ie. John the Baptist
 
 
*Gevorg
 
*Gevorg
 
*Garnik
 
*Garnik
 
*Grisha (or Grish)
 
*Grisha (or Grish)
*Gurgen (Kourken)
 
  
 
==H==
 
==H==
 
*Haikaz
 
*Haikaz
 
*Hamo
 
*Hamo
*Hampig (Hambik) - short for Hampardzum (Hambartsum)
 
 
*Henrik (Henri, Genrikh) - the Armenian equivalent of Henry
 
*Henrik (Henri, Genrikh) - the Armenian equivalent of Henry
 
*Hrach (or Heratch)
 
*Hrach (or Heratch)
Line 1,002: Line 987:
 
==K==
 
==K==
 
*Kerope
 
*Kerope
*Krikor (Grigor) - the Armenian equivalent of
 
*Kopernik - Ancient Armenian and rare name
 
  
 
==L==
 
==L==
Line 1,015: Line 998:
 
*Nayiri - Nairi or Nyree as in The Land of Nairi - ancient name of Armenia
 
*Nayiri - Nairi or Nyree as in The Land of Nairi - ancient name of Armenia
 
*Nurhan
 
*Nurhan
 
==P==
 
*Papken (Babken)
 
*Pargev - Meaning Gift
 
*Pakrat (Bagrat)
 
  
 
==R==
 
==R==
Line 1,035: Line 1,013:
 
*Tevan
 
*Tevan
 
*Tsolak
 
*Tsolak
 
==V==
 
*Vache
 
*Vahag (Vahak)
 
*Vassak
 
  
 
==Y==
 
==Y==

Revision as of 02:14, 12 November 2013

The names are given first in Western Armenian, then if there is an Eastern Armenian pronunciation, that is given. Popular alternative transliterations may be given, but generally the simple, phonetic transliteration will be used.

See also Armenian Female Names, Armenian Last Names


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z


List of Armenian Boys Names
W Arm. Translit. E Arm. Translit. ԱՄ Հայերեն ԱԵ Հայերեն Meaning Nicknames & alt. translit.
Apkar Abgar Աբգար[1] Աբգար
Apel Abel Աբէլ[1]
Azad Azat Ազատ[1]
Aznavur Aznavur Ազնաւուր[1] Aznavour
Ազնուական[1]
Alishan Alishan Ալիշան[1] Alish
Agnuni Aknuni Ակնունի[1]
Aghan Aghan Աղան[1]
Aghasi Aghasi Աղասի[1]
Amaras Amaras Ամարաս[1]
Aykeg Aygek Այգեկ[1]
Anag Anak Անակ[1]
Antranig Andranik Անդրանիկ[1] the first son, coming first Anto, Ando, Andik, Antig
Anushavan Anushavan Անուշաւան[1] Anoushavan
Ashod Ashot Աշոտ[1]
Abirad Apirat Ապիրատ[1]
Arantser Arandzer Արանձեր[1]
Arad Arat Առատ[1]
Arakel Arakel Արաքել[1]
Aren Aren Առէն[1]
Arudz Aruts Առուծ[1]
Ajnag Ajnak Աժնակ[1]
Asoghig Asoghik Ասողիկ[1]
Asbed Aspet Ասպետ[1]
Asdvadzadur Astvatstur Աստուածատուր[1]
Asdur Astur Ասատուր[1] Asdour, Astour
Adur Atur Ատուր[1] Adour, Atour
Adrushan Atrushan Ատրուշան[1]
Ara Ara Արա[1]
Arakadz Aragats Արագած[1]
Arayig Arayik Արայիկ[1] Արայիկ
Aram Aram Արամ[1]
Aramakt Aramagd Արամազդ[1]
Aramayis Aramayis Արամայիս[1] Aramais
Ararad Ararat Արարատ[1]
Arpun Arbun Արբուն[1] Arpoun, Arboun
Arek Areg Արէգ[1]
Arev Arev Արեւ[1]
Arushad Arushat Արուշատ[1] Aroushad, Aroushat
Ared Aret Արէտ[1]
Artun Artun Արթուն[1]
Ari Ari Արի[1]
Arisdages Aristakes Արիստակես[1]
Ardziv Artsiv Արծիւ[1]
Ardzruni Artsruni Արծրունի[1] Ardzrouni, Artsrouni
Ardzan Artsan Արծան[1]
Arman Arman Արման[1]
Armenag Armenak Արմենակ[1]
Armen Armen Արմեն[1]
Arshag Arshak Արշակ[1]
Arshavir Arshavir Արշաւիր[1]
Arshen Arshen Արշէն[1]
Arsen Arsen Արսէն[1]
Ardag Artak Արտակ[1]
Ardashes Artashes Արտաշէս[1]
Ardavazt Artavazd Արտաւազդ[1]
Ardavan Artavan Արտաւան[1]
Ardem Artem Արտեմ[1]
Ardoyd Artoyt Արտոյտ[1]
Ardos Artos Արտոս[1]
Arpiar Արփիար[1]
Arkay Arkay Արքայ[1]
Avak Avag Աւագ[1]
Avarayr Avarayr Աւարայր[1]
Aved Avet Աւետ[1]
Avedik Avetik Աւետիք[1]
Avedis Avetis Աւետիս[1] messenger for good news Avo
Avo Avo Աւո[1]
Papachan Babajan Բաբաջան[1]
Papken Babken Բաբգէն[1] Բաբկեն
Pakarad Bagarat Բագարատ[1]
Pakin Bagin Բագին[1]
Pakrat Bagrat Բագրատ[1]
Paze Baze Բազէ[1]
Pazug Bazuk Բազուկ[1]
Palig Balik Բալիկ[1]
Pagur Bakur Բակուր[1]
Panig Banik Բանիկ[1]
Pashkhi Bashkhi Բաշխի[1]
Parik Barik Բարիք[1]
Partughimeos Bartughimeos Բարթուղիմէոս[1]
Parunag Barunak Բարունակ[1]
Parsegh Barsegh Բարսեղ[1]
Peklar Beglar Բեգլար[1]
Penik Benik Բենիկ[1]
Petrak Bedrak Բեդրակ[1]
Puzant Բիւզանդ[1]
Բիւրատ[1]
Բիւրակ[1]
Kakig Gagik Գագիկ[1] Gago, Gagik
Kale Gale Գալէ[1]
Kalusd Galust Գալուստ[1]
Kalig Galik Գալիկ[1]
Kalo Galo Գալօ[1]
Kamar Gamar Գամար[1] Arch?
Kants Gandz Գանձ[1]
Karnig Garnik Գառնիկ[1]
Kasbar Gaspar Գասպար[1]
Karekin Garegin Գարեգին[1]
Kegham Gegham Գեղամ[1] Spear?
Keghart Geghard Գեղարդ[1]
Keghon Geghon Գեղօն[1]
Kersam Gersam Գերսամ[1]
Kevork Gevorg Գէորգ[1] George
Kint Gind Գինդ[1]
Kisag Gisak Գիսակ[1]
Գիւտ[1]
Klag Glak Գլակ[1]
Knel Gnel Գնէլ[1]
Kor Gor Գոռ[1]
Koris Goris Գորիս[1]
Kusan Gusan Գուսան[1]
Kurken Gurgen Գուրգէն[1] Գուրգեն Kourken, Gourgen
Krkur Grgur Գրգուռ[1]
Krikor Grigor Գրիգոր[1] Gregory
Krikoris Grigoris Գրիգորիս[1]
Taniel Daniel Դանիէլ[1] Biblical Daniel
Tavtag Davtak Դաւթակ[1]
Tavit Davit Դաւիթ[1] Biblical name David
Terenig Derenik Դերենիկ[1]
Tivtsazn Դիւցազն[1]
Trasdamad Drastamat Դրաստամատ[1]
Tro Dro Դրո[1]
Tovin Dovin Դուին[1]
Yetuart Yeduard Եդուարդ[1] Edward
Yeznig Yeznik Եզնիկ[1]
Yezr Yezr Եզր[1]
Yeghia Yeghia Եղիա[1]
Yeghishe Yeghishe Եղիշէ[1] Եղիշե
Yeghivart Yeghivard Եղիվարդ[1]
Yenovk Yenovk Ենովք[1]
Yesayi Yesayi Եսայի[1]
Yeremia Yeremia Երեմիա[1]
Yergat Yerkat Երկաթ[1] Iron
Yervant Yervand Երուանդ[1]
Yerchanig Yerjanik Երջանիկ[1] Happy
Yeprad Yeprat Եփրատ[1]
Yeprem Yeprem Եփրեմ[1]
Zadig Zatik Զատիկ[1] Easter?
Zareh Zareh Զարեհ[1]
Zarevant Zarevand Զարեւանդ[1]
Zarmayr Zarmayr Զարմայր[1]
Zarmig Zarmik Զարմիկ[1]
Zaven Zaven Զաւեն[1]
Zakaria Zakaria Զաքարիա[1] Zachary?
Zakare Zakare Զաքարէ[1] Zachary?
Zkon Zgon Զգօն[1]
Zenor Zenor Զենոր[1]
Zinvor Zinvor Զինուոր[1] Soldier
Zohrab Zohrap Զոհրապ[1]
Zoravar Zoravar Զօրավար[1]
Zorayr Zorayr Զօրայր[1]
Emmanuel Emmanuel Էմմանուէլ[1] Emmanuel
Ընձակ[1]
Takavor Tagavor Թագաւոր[1] King
Tateos Tadeos Թադէոս[1] Thaddeus
Tate Tade Թադէ[1]
Tatig Tatik Թաթիկ[1]
Tatul Tatul Թաթուլ[1] Tatoul
Tornig Tornik Թոռնիկ[1]
Torkom Torgom Թորգոմ[1]
Tovmas Tovmas Թովմաս[1] Thomas
Toros Toros Թորոս[1]
Tukhayr Tukhayr Թուխայր[1] Toukhayr, Tukhair, Toukhair
Tukhig Tukhik Թուխիկ[1] Toukhig, Toukhik
Jhirayr Jhirayr Ժիրայր[1] Jhirair, Jirayr, Jirair, Zhirayr, Zhirair
Imasdun Imastun Իմաստուն[1] Imasdoun, Imastoun
Ishkhan Ishkhan Իշխան[1] Prince
Isahag Isahak Իսահակ[1] Isaac?
Lampron Lambron Լամբրոն[1]
Levon Levon Լեւոն[1] Leon
Lernig Lernik Լեռնիկ[1]
Libarid Liparit Լիպարիտ[1]
Loys Լոյս[1]
Loris Loris Լոռիս[1]
Khat Khad Խադ[1]
Khajag Khajak Խաժակ[1]
Khachadur Khachatur Խաչատուր[1] Khachadour, Khachatour
Khacheres Khacheres Խաչերես[1]
Khachig Khachik Խաչիկ[1] little cross
Khoyank Khoyank Խոյանք[1]
Khosrov Khosrov Խոսրով[1]
Khoren Khoren Խորէն[1]
Dzamhur Ծամհուր[1]
Dzadur Ծատուր[1]
Dzerun Ծերուն[1]
Gamsaragan Kamsarakan Կամսարական[1]
Gamo Kamo Կամո[1]
Gaydzag Kaytsak Կայծակ[1] Spark?
Gaydzan Կայծան[1]
Gant Kand Կանդ[1]
Garabed Karapet Կարապետ[1] "the Forerunner", ie. John the Baptist
Garo Karo Կարօ[1]
Garen Karen Կարէն[1] Կարեն
Garig Karik Կարիկ[1]
Garin Karin Կարին[1]
Garbis Karpis Կարպիս[1]
Giligia Kilikia Կիլիկիա[1]
Giragos Kirakos Կիրակոս[1]
Կիւրեղ[1]
Gomidas Komitas Կոմիտաս[1]
Gosdon Koston Կոստան[1]
Gosdantin Kostandin Կոստանդին[1]
Goriun Koryun Կորիւն[1] Կորյուն
Gdrij Ktrich Կտրիճ[1]
Hazarabed Hazarapet Հազարապետ[1]
Hamazasb Hamazasp Համազասպ[1]
Hampartsum Hambardzum Համբարձում[1]
Hampig Hambik Համբիկ Short for Hampartsum
Hamlig Hamlik Համլիկ[1]
Hayasdan Hayastan Հայաստան[1]
Haytug Haydug Հայդուկ[1]
Hayg Hayk Հայկ[1] Haig, Haik
Haygazn Haykazn Հայկազն[1]
Haygazun Haykazun Հայկազուն[1]
Haygag Haykak Հայկակ[1]
Haygaser Haykaser Հայկասէր[1]
Haygashen Haykashen Հայկաշէն[1]
Haygaran Haykaran Հայկարամ[1]
Hayots Hayots Հայոց[1]
Hayrabed Hayrapet Հայրապէտ[1]
Hayrenik Hayrenik Հայրենիք[1]
Hayrig Hayrik Հայրիկ[1]
Hetum Hetum Հեթում[1]
Heros Heros Հերոս[1]
Հմայեակ[1]
Hovig Hovik Հովիկ[1]
Hraztan Hrazdan Հրազդան[1]
Hrahad Hrahat Հրահատ[1]
Hrayr Hrayr Հրայր[1] Hrair
Hrant Hrand Հրանդ[1]
Հրաշեայ[1]
Tsakig Dzagik Ձագիկ[1]
Ghazaros Ghazaros Ղազարոս[1]
Gharib Gharip Ղարիպ[1]
Ghevont Ghevond Ղեւոնդ[1]
Ghugas Ghukas Ղուկաս[1]
Janig Chanik Ճանիկ[1]
Matik Մաթիկ[1]
Malkhas Malkhas Մալխաս[1]
Magar Makar Մակար[1]
Maghakia Մաղաքիա[1]
Mampre Մամբրէ[1]
Mamigon Մամիկոն[1]
Mayis Մայիս[1]
Manase Մանասէ[1]
Manuel Մանուէլ[1]
Manug Manuk Մանուկ[1] meaning Child
Mashdots Mashtots Մաշտոց[1]
Masis Masis Մասիս[1]
Madteos Մատթէոս[1]
Markar Margar Մարգար[1]
Marzbed Marzpet Մարզպէտ[1]
Margos Markos Մարկոս[1]
Mardig Martik Մարտիկ[1] meaning warrior
Mardiros Martiros Մարտիրոս[1] meaning martyr
Melik Melik Մելիք[1] King/Prince
Melkon Melkon Մելքոն[1]
Meghrig Meghrik Մեղրիկ[1]
Mekhag Mekhak Մեխակ[1]
Medzarents Metsarents Մեծարենց[1]
Mesrob Mesrop Մեսրոպ[1]
Merujhan Merujhan Մերուժան[1]
Mjej Մժէժ[1]
Mihran Mihran Միհրան[1]
Mihrtad Միհրդատ[1]
Minas Minas Մինաս[1]
Misag Misak Միսակ[1]
Միւռոն[1]
Mikayel Միքայէլ[1]
Mleh Մլէհ[1]
Mkhitar Mkhitar Մխիթար[1]
Mgrdich Mkrtich Մկրտիչ[1]
Mher Mher Մհեր[1]
Mnatsagan Մնացական[1]
Mntsur Մնձուր[1]
Momig Momik Մոմիկ[1]
Movses Movses Մովսէս[1]
Mosig Mosik Մոսիկ[1]
Mushegh Mushegh Մուշեղ[1]
Murad Murat Մուրատ[1]
Յաբէթ[1]
Hagop Hakob Յակոբ[1] Jacob
Harut Harut Յարութ see Harutiun
Harutiun Յարութիւն[1]
Haro Յարօ[1] resurrection
Յոյս[1]
Hovag Hovak Յովակ[1]
Hovagim Hovakim Յովակիմ[1]
Hovhannes Յովհաննէս[1] Johnathon
Hovhan Յովհան[1]
Hovig Hovik Յովիկ[1]
Hovnatan Յովնաթան[1]
Hovnan Յովնան[1]
Hovsep Hovsep Յովսէփ[1]
Yurig Yurik Յուիկ[1]
Nazaret Nazaret Նազարէթ[1]
Nahabed Nahapet Նահապետ[1]
Nar Nar Նար[1]
Nartuni Նարդունի[1]
Nareg Narek Նարեկ[1]
Navasart Navasard Նաւասարդ[1]
Nerseh Ներսեհ[1]
Nerses Nerses Ներսէս[1]
Njteh Njdeh Նժդեհ[1]
Nigol Nikol ՆԻկոլ[1] short for Nigoghos/Nikoghos (Nicholas)
Nigoghos Nikoghos ՆԻկողոս[1] Nicholas
Nshan Nshan Նշան[1] Nishan
Norazn Նորազն[1]
Norayr Norayr Նորայր[1] meaning a New Male
Norig Norik Նորիկ[1] short for Norayr
Norhad Նորհատ[1]
Norvan Norvan Նորվան[1]
Nubar Nupar Նուպար[1]
Nbad Npat Նպատ[1]
Sharan Sharan Շարան[1]
Shahan Shahan Շահան[1]
Shahe Shahe Շահէ[1]
Shahen Shahen Շահէն[1]
Shahig Shahik Շահիկ[1]
Shahnur Շահնուր[1]
Shant Shant Շանթ[1]
Shabuh Շապուհ[1]
Shadarev Shatarev Շատարեւ[1]
Shara Shara Շարա[1]
Shavab Shavap Շաւասպ[1]
Shavarsh Shavarsh Շաւարշ[1]
Shen Shen Շէն[1]
Shiraz Shiraz Շիրազ[1]
Shirag Shirak Շիրակ[1]
Shmavon Շմաւոն[1]
Shnorhali Shnorhali Շնորհալի[1]
Shnorhk Շնորհք[1]
Vosgan Voskan Ոսկան[1]
Vosgeparan Voskebaran Ոսկեբարան[1]
Vosdan Vostan Ոստան[1]
Vorti Vordi Որդի[1]
Vorodan Vorotan Որոտան[1]
Charents Charents Չարենց[1]
Balig Պալիկ[1]
Baghdasar Paghtasar Պաղտասար[1]
Baghdig Պաղտիկ[1]
Baghdo Պաղտօ[1]
Babig Պապիկ[1]
Պատուական[1]
Badrig Patrik Պատրիկ[1]
Barkev Pargev Պարգեւ[1] Gift
Bared Baret Պարէտ[1]
Bartev Partev Պարթեւ[1]
Baruyr Paruyr Պարոյր[1]
Bedros Petros Պետրոս[1] Peter
Bedo Peto Պեպո[1]
Berj Perj Պերճ[1] Bertch, Pertch
Brosh Prosh Պռոշ[1]
Bsag Պսակ[1]
Boghos Poghos Պօղոս[1] Paul
Razmig Razmik Ռազմիկ[1] little soldier/fighter
Rafayel Ռաֆայէլ[1]
Rosdom Rostom Ռոստոմ[1]
Roupen Rouben Ռուբէն[1] Rubik, Roupig
Sahag Sahak Սահակ[1]
Samuel Սամուէլ[1]
Sasun Sasun Սամսոն[1]
Sanasar Sanasar Սանասար[1]
Sanadrug Sanatruk Սանատրուկ[1]
Sasun Sasun Սասուն[1]
Sarkis Sargis Սարգիս[1]
Sako Sago Սագօ[1]
Sarko Սարգօ[1]
Sahrad Սահրատ[1]
Saro Saro Սարօ[1]
Setrag Sedrak Սեդրակ[1]
Sebuh Sepuh Սեպուհ[1] Sebouh, Sepouh
Serop Serob Սերոբ[1]
Serovpe Սերովբէ[1]
Sero Sero Սերօ[1]
Sevag Sevak Սեւակ[1]
Sevan Sevan Սեւան[1]
Set Set Սէթ[1]
Simeon Simeon Սիմէոն[1] Simon
Simon Simon Սիմոն[1]
Sion Sion Սիոն[1] Zion
Sisag Sisak Սիսակ[1]
Siragan Sirakan Սիրական[1]
Sirak Sirak Սիրաք[1]
Sipan Sipan Սիփան[1]
Slak Slak Սլաք[1]
Smpad Smbat Սմբատ[1]
Soghomon Soghomon Սողոմոն[1] Solomon
Suren Suren Սուրէն[1]
Surig Surik Սուրիկ[1]
Sukias Sukias Սուքիաս[1]
Sdepan Stepan Ստեփան[1] Stephen
Sos Sos Սօս[1]
Vazken Vazgen Վազգէն[1]
Vazrig Vazrik Վազրիկ[1]
Vakhtang Vakhtank Վախթանկ[1]
Vakhdank Vakhtang Վախտանգ[1]
Vahakn Vahagn Վահագն[1]
Vahag Vahak
Vahan Vahan Վահան[1]
Vahe Vahe Վահէ[1]
Vahig Vahik Վահիկ[1]
Vahram Vahram Վահրամ[1]
Vahrij Վահրիճ[1]
Vanant Vanand Վանանդ[1]
Vanig Vanik Վանիկ[1]
Van Van Վան[1]
Vagharshag Vagharshak Վաղարշակ[1]
Vaghinag Vaghinak Վաղինակ[1]
Vanagan Vanakan Վանական[1]
Vachagan Vachakan Վաչական[1]
Vachakan Vachagan Վաչագան[1]
Vache Vache Վաչէ[1]
Vasag Vasak Վասակ[1] Vassak
Varak Varag Վարագ[1]
Varastad Varasdat Վարազդատ[1]
Varant Varand Վարանդ[1]
Vart Vard Վարդ[1]
Vartan Vardan Վարդան[1]
Vartavar Vardavar Վարդավառ[1]
Vartkes Vardges Վարդգես[1]
Varteres Varderes Վարդերես[1]
Varujhan Varujhan Վարուժան[1] Varujh, Varuzh
Viken Vigen Վիգէն[1]
Veradzin Վերածին[1]
Vem Vem Վէմ[1]
Vramshabuh Վռամշապուհ[1]
Vrej Vrej Վրէժ[1] revenge
Vrtanes Վրթանէս[1]
Vruyr Վրոյր[1]
Datev Tatev Տաթեւ[1]
Dajad Տաճատ[1]
Dadur Tatur Տատուր[1]
Daron Taron Տարօն[1]
Davros Տաւրոս[1]
Derun Տէրուն[1]
Dikran Tigran Տիգրան[1]
Dirazan Tirazan Տիրազան[1]
Dirayr Tirayr Տիրայր[1]
Diran Tiran Տիրան[1]
Diradur Tiratur Տիրատուր[1]
Dirit Tirit Տիրիթ[1]
Dork Tork Տորք[1]
Drtad Trdat Տրդատ[1]
Donabed Tonapet Տօնապետ[1]
Raffi Raffi ՐաՖՖի[1]
Tsavag Ցաւակ[1]
Tsolag Ցոլակ[1]
Paylag Paylak Փայլակ[1]
Panig Panik Փանիկ[1]
Panos Panos Փանոս[1]
Paren Paren Փառէն[1]
Parnag Parnak Փառնակ[1]
Paramaz Paramaz Փարամազ[1]
Pilibbos Փիլիպպոս[1] Philip
Kachig Քաջիկ[1]
Kachazun Քաջազուն[1]
Kachazor Քաջազօր[1]
Kachayr Քաջայր[1]
Քերովբէ[1]
Krisdapor Kristapor Քրիստափոր[1] Christopher
Oksen Ogsen Օգսէն[1]
Ohan Օհան[1]
One Օնէ[1]
Onnig Onniք Օննիկ[1]
Oshin Oshin Օշին[1] Osheen
Oshagan Oshakan Օշական[1]
Օտա[1]

The following names are not sourced, but are used by Armenians. Some should be incorporated into the list above (preferably with sources indicating the name is Armenian and the meaning), and the remainder removed.

A

 • Alik - wave
 • Anastas
 • Arameh
 • Araz
 • Arbi
 • Argam
 • Artin - short for Harutyun
 • Arto
 • Agamir
 • Arno (Arnault)
 • Atom

G

 • Gevorg
 • Garnik
 • Grisha (or Grish)

H

 • Haikaz
 • Hamo
 • Henrik (Henri, Genrikh) - the Armenian equivalent of Henry
 • Hrach (or Heratch)
 • Hrag

J

 • Jivan

K

 • Kerope

L

 • Lernik

M

 • Martun

N

 • Narbeh
 • Nayiri - Nairi or Nyree as in The Land of Nairi - ancient name of Armenia
 • Nurhan

R

 • Revig (Revik) - little revolution

S

 • Sarmen
 • Sarven
 • Sayat
 • Serouj
 • Seyran
 • Siamanto

T

 • Tevan
 • Tsolak

Y

 • Yerem - the Armenian equivalent of Jeremiah

Z

 • Zakar
 • Zorik

References

 1. 1.000 1.001 1.002 1.003 1.004 1.005 1.006 1.007 1.008 1.009 1.010 1.011 1.012 1.013 1.014 1.015 1.016 1.017 1.018 1.019 1.020 1.021 1.022 1.023 1.024 1.025 1.026 1.027 1.028 1.029 1.030 1.031 1.032 1.033 1.034 1.035 1.036 1.037 1.038 1.039 1.040 1.041 1.042 1.043 1.044 1.045 1.046 1.047 1.048 1.049 1.050 1.051 1.052 1.053 1.054 1.055 1.056 1.057 1.058 1.059 1.060 1.061 1.062 1.063 1.064 1.065 1.066 1.067 1.068 1.069 1.070 1.071 1.072 1.073 1.074 1.075 1.076 1.077 1.078 1.079 1.080 1.081 1.082 1.083 1.084 1.085 1.086 1.087 1.088 1.089 1.090 1.091 1.092 1.093 1.094 1.095 1.096 1.097 1.098 1.099 1.100 1.101 1.102 1.103 1.104 1.105 1.106 1.107 1.108 1.109 1.110 1.111 1.112 1.113 1.114 1.115 1.116 1.117 1.118 1.119 1.120 1.121 1.122 1.123 1.124 1.125 1.126 1.127 1.128 1.129 1.130 1.131 1.132 1.133 1.134 1.135 1.136 1.137 1.138 1.139 1.140 1.141 1.142 1.143 1.144 1.145 1.146 1.147 1.148 1.149 1.150 1.151 1.152 1.153 1.154 1.155 1.156 1.157 1.158 1.159 1.160 1.161 1.162 1.163 1.164 1.165 1.166 1.167 1.168 1.169 1.170 1.171 1.172 1.173 1.174 1.175 1.176 1.177 1.178 1.179 1.180 1.181 1.182 1.183 1.184 1.185 1.186 1.187 1.188 1.189 1.190 1.191 1.192 1.193 1.194 1.195 1.196 1.197 1.198 1.199 1.200 1.201 1.202 1.203 1.204 1.205 1.206 1.207 1.208 1.209 1.210 1.211 1.212 1.213 1.214 1.215 1.216 1.217 1.218 1.219 1.220 1.221 1.222 1.223 1.224 1.225 1.226 1.227 1.228 1.229 1.230 1.231 1.232 1.233 1.234 1.235 1.236 1.237 1.238 1.239 1.240 1.241 1.242 1.243 1.244 1.245 1.246 1.247 1.248 1.249 1.250 1.251 1.252 1.253 1.254 1.255 1.256 1.257 1.258 1.259 1.260 1.261 1.262 1.263 1.264 1.265 1.266 1.267 1.268 1.269 1.270 1.271 1.272 1.273 1.274 1.275 1.276 1.277 1.278 1.279 1.280 1.281 1.282 1.283 1.284 1.285 1.286 1.287 1.288 1.289 1.290 1.291 1.292 1.293 1.294 1.295 1.296 1.297 1.298 1.299 1.300 1.301 1.302 1.303 1.304 1.305 1.306 1.307 1.308 1.309 1.310 1.311 1.312 1.313 1.314 1.315 1.316 1.317 1.318 1.319 1.320 1.321 1.322 1.323 1.324 1.325 1.326 1.327 1.328 1.329 1.330 1.331 1.332 1.333 1.334 1.335 1.336 1.337 1.338 1.339 1.340 1.341 1.342 1.343 1.344 1.345 1.346 1.347 1.348 1.349 1.350 1.351 1.352 1.353 1.354 1.355 1.356 1.357 1.358 1.359 1.360 1.361 1.362 1.363 1.364 1.365 1.366 1.367 1.368 1.369 1.370 1.371 1.372 1.373 1.374 1.375 1.376 1.377 1.378 1.379 1.380 1.381 1.382 1.383 1.384 1.385 1.386 1.387 1.388 1.389 1.390 1.391 1.392 1.393 1.394 1.395 1.396 1.397 1.398 1.399 1.400 1.401 1.402 1.403 1.404 1.405 1.406 1.407 1.408 1.409 1.410 1.411 1.412 1.413 1.414 1.415 1.416 1.417 1.418 1.419 1.420 1.421 1.422 1.423 1.424 1.425 1.426 1.427 1.428 1.429 1.430 1.431 1.432 1.433 1.434 1.435 1.436 1.437 1.438 1.439 1.440 1.441 1.442 1.443 1.444 1.445 1.446 1.447 1.448 1.449 1.450 1.451 1.452 1.453 1.454 1.455 1.456 1.457 1.458 1.459 1.460 1.461 1.462 1.463 1.464 1.465 Յուշատետր 2002 Diary (Prelacy of the Armenian Apostolic Church of America)