Difference between revisions of "Armenian Male Names"

From armeniapedia.org
Jump to: navigation, search
Line 508: Line 508:
 
| Manuel ||  || Մանուէլ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
| Manuel ||  || Մանուէլ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| Manug || Manuk || Մանուկ<ref name=cal02/> ||  || ||  
+
| Manug || Manuk || Մանուկ<ref name=cal02/> ||  || meaning Child ||  
 
|-
 
|-
 
| Mashdots || Mashtots || Մաշտոց<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
| Mashdots || Mashtots || Մաշտոց<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
Line 514: Line 514:
 
| Masis || Masis || Մասիս<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
| Masis || Masis || Մասիս<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| Madteos ||  || Մատթէոս<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| ||  || Մատթէոս<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
 
| Markar || Margar || Մարգար<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
| Markar || Margar || Մարգար<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
Line 522: Line 522:
 
| Margos || Markos || Մարկոս<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
| Margos || Markos || Մարկոս<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| Mardig || Martik || Մարտիկ<ref name=cal02/> ||  || ||  
+
| Mardig || Martik || Մարտիկ<ref name=cal02/> ||  || meaning warrior ||  
 
|-
 
|-
| Mardiros || Martiros || Մարտիրոս<ref name=cal02/> ||  || ||  
+
| Mardiros || Martiros || Մարտիրոս<ref name=cal02/> ||  || meaning martyr ||  
 
|-
 
|-
| Melik || Melik || Մելիք<ref name=cal02/> ||  || ||  
+
| Melik || Melik || Մելիք<ref name=cal02/> ||  || King/Prince ||  
 
|-
 
|-
 
| Melkon || Melkon || Մելքոն<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
| Melkon || Melkon || Մելքոն<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
Line 572: Line 572:
 
|  ||  || Մոսիկ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|  ||  || Մոսիկ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| || || Մուշեղ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| Mushegh || Mushegh || Մուշեղ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| || || Մուրատ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| Murad || Murat || Մուրատ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
 
|  ||  || Յաբէթ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|  ||  || Յաբէթ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| || || Յակոբ<ref name=cal02/> ||  || ||  
+
| Hagop || Hakob || Յակոբ<ref name=cal02/> ||  || Jacob ||  
 
|-
 
|-
| || || Յարութիւն<ref name=cal02/> ||  || ||  
+
| Harut || Harut || Յարութ ||  || see Harutiun ||  
 
|-
 
|-
|  ||  || Յարօ<ref name=cal02/> ||  || ||  
+
| Harutiun ||  || Յարութիւն<ref name=cal02/> ||  ||  ||
 +
|-
 +
|  ||  || Յարօ<ref name=cal02/> ||  || resurrection ||  
 
|-
 
|-
 
|  ||  || Յոյս<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|  ||  || Յոյս<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
Line 590: Line 592:
 
|  ||  || Յովակիմ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|  ||  || Յովակիմ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| ||  || Յովհաննէս<ref name=cal02/> ||  || ||  
+
| Hovhannes ||  || Յովհաննէս<ref name=cal02/> ||  || Johnathon ||  
 
|-
 
|-
 
|  ||  || Յովհան<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|  ||  || Յովհան<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| || || Յովիկ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| Hovig || Hovik || Յովիկ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
 
|  ||  || Յովնաթան<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|  ||  || Յովնաթան<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
|  ||  || Յովնն<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
|  ||  || Յովնան<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| || || Յովսէփ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| Hovsep || Hovsep || Յովսէփ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
 
|  ||  || Յուիկ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|  ||  || Յուիկ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| || || Նազարէթ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| Nazaret || Nazaret || Նազարէթ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| || || Նահապետ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| Nahabed || Nahapet || Նահապետ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| || || Նար<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| Nar || Nar || Նար<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
 
|  ||  || Նարդունի<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|  ||  || Նարդունի<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| || || Նարեկ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| Nareg || Narek || Նարեկ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
 
|  ||  || Նաւասարդ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|  ||  || Նաւասարդ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
Line 622: Line 624:
 
|  ||  || Նժդեհ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|  ||  || Նժդեհ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| || || ՆԻկոլ<ref name=cal02/> ||  || ||  
+
| Nigol || Nikol || ՆԻկոլ<ref name=cal02/> ||  || short for Nigoghos/Nikoghos (Nicholas) ||  
 
|-
 
|-
| || || ՆԻկողոս<ref name=cal02/> ||  || ||  
+
| Nigoghos || Nikoghos || ՆԻկողոս<ref name=cal02/> ||  || Nicholas ||  
 
|-
 
|-
| || || Նշան<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| Nshan || Nshan || Նշան<ref name=cal02/> ||  ||  || Nishan
 
|-
 
|-
 
|  ||  || Նորազն<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|  ||  || Նորազն<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| || || Նորայր<ref name=cal02/> ||  || ||  
+
| Norayr || Norayr || Նորայր<ref name=cal02/> ||  || meaning a New Male ||  
 
|-
 
|-
| || || Նորիկ<ref name=cal02/> ||  || ||  
+
| Norig || Norik || Նորիկ<ref name=cal02/> ||  || short for Norayr ||  
 
|-
 
|-
 
|  ||  || Նորհատ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|  ||  || Նորհատ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
Line 644: Line 646:
 
|  ||  || Շարան<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|  ||  || Շարան<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| || || Շահան<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| Shahan || Shahan || Շահան<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| || || Շահէ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| Shahe || Shahe || Շահէ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
 
|  ||  || Շահէն<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|  ||  || Շահէն<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
Line 654: Line 656:
 
|  ||  || Շահնուր<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|  ||  || Շահնուր<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| || || Շանթ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| Shant || Shant || Շանթ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
 
|  ||  || Շապուհ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|  ||  || Շապուհ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
Line 664: Line 666:
 
|  ||  || Շաւասպ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|  ||  || Շաւասպ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| || || Շաւարշ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| Shavarsh || Shavarsh || Շաւարշ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
 
|  ||  || Շէն<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|  ||  || Շէն<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
Line 724: Line 726:
 
|  ||  || Պօղոս<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|  ||  || Պօղոս<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| || || Ռազմիկ<ref name=cal02/> ||  || ||  
+
| Razmig || Razmik || Ռազմիկ<ref name=cal02/> ||  || little soldier/fighter ||  
 
|-
 
|-
 
|  ||  || Ռաֆայէլ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|  ||  || Ռաֆայէլ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
|  ||  || Ռոստոմ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| Rosdom || Rostom || Ռոստոմ<ref name=cal02/> ||  ||  ||
 +
|-
 +
| Roupen || Rouben || Ռուբէն<ref name=cal02/> ||  ||  || Rubik, Roupig
 +
|-
 +
| Sahag || Sahak || Սահակ<ref name=cal02/> ||  ||  ||
 +
|-
 +
| Samuel ||  || Սամուէլ<ref name=cal02/> ||  ||  ||
 +
|-
 +
|  ||  || Սամսոն<ref name=cal02/> ||  ||  ||
 +
|-
 +
| Sanasar || Sanasar || Սանասար<ref name=cal02/> ||  ||  ||
 +
|-
 +
|  ||  || Սանատրուկ<ref name=cal02/> ||  ||  ||
 +
|-
 +
| Sasun || Sasun || Սասուն<ref name=cal02/> ||  ||  ||
 +
|-
 +
| Sarkis || Sargis || Սարգիս<ref name=cal02/> ||  ||  ||
 +
|-
 +
|  ||  || Սագօ<ref name=cal02/> ||  ||  ||
 +
|-
 +
|  ||  || Սարգօ<ref name=cal02/> ||  ||  ||
 +
|-
 +
|  ||  || Սահրատ<ref name=cal02/> ||  ||  ||
 +
|-
 +
| Saro || Saro || Սարօ<ref name=cal02/> ||  ||  ||
 +
|-
 +
| Setrag || Sedrak || Սեդրակ<ref name=cal02/> ||  ||  ||
 +
|-
 +
| Sebuh || Sepuh || Սեպուհ<ref name=cal02/> ||  ||  || Sebouh, Sepouh
 +
|-
 +
| Serop || Serob || Սերոբ<ref name=cal02/> ||  ||  ||
 +
|-
 +
|  ||  || Սերովբէ<ref name=cal02/> ||  ||  ||
 +
|-
 +
| Sero || Sero || Սերօ<ref name=cal02/> ||  ||  ||
 +
|-
 +
| Sevag || Sevak || Սեւակ<ref name=cal02/> ||  ||  ||
 +
|-
 +
| Sevan || Sevan || Սեւան<ref name=cal02/> ||  ||  ||
 +
|-
 +
| Set || Set || Սէթ<ref name=cal02/> ||  ||  ||
 +
|-
 +
| Simeon || Simeon || Սիմէոն<ref name=cal02/> ||  || Simon ||
 +
|-
 +
| Simon || Simon || Սիմոն<ref name=cal02/> ||  ||  ||
 +
|-
 +
| Sion || Sion || Սիոն<ref name=cal02/> ||  || Zion ||
 +
|-
 +
| Sisag || Sisak || Սիսակ<ref name=cal02/> ||  ||  ||
 +
|-
 +
| Siragan || Sirakan || Սիրական<ref name=cal02/> ||  ||  ||
 +
|-
 +
| Sirak || Sirak || Սիրաք<ref name=cal02/> ||  ||  ||
 +
|-
 +
| Sipan || Sipan || Սիփան<ref name=cal02/> ||  ||  ||
 +
|-
 +
| Slak || Slak || Սլաք<ref name=cal02/> ||  ||  ||
 +
|-
 +
| Smpad || Smbat || Սմբատ<ref name=cal02/> ||  ||  ||
 +
|-
 +
| Soghomon || Soghomon || Սողոմոն<ref name=cal02/> ||  || Solomon ||
 +
|-
 +
| Suren || Suren || Սուրէն<ref name=cal02/> ||  ||  ||
 +
|-
 +
| Surig || Surik || Սուրիկ<ref name=cal02/> ||  ||  ||
 +
|-
 +
| Sukias || Sukias || Սուքիաս<ref name=cal02/> ||  |||
 +
|-
 +
| Sdepan || Stepan || Ստեփան<ref name=cal02/> ||  || Stephen ||
 +
|-
 +
| Sos || Sos || Սօս<ref name=cal02/> ||  ||  ||
 +
|-
 +
| Vazken || Vazgen || Վազգէն<ref name=cal02/> ||  ||  ||
 +
|-
 +
|  ||  || Վազրիկ<ref name=cal02/> ||  ||  ||
 +
|-
 +
|  ||  || Վախթանկ<ref name=cal02/> ||  ||  ||
 +
|-
 +
|  ||  || Վախտանգ<ref name=cal02/> ||  ||  ||
 +
|-
 +
| Vahakn || Vahagn || Վահագն<ref name=cal02/> ||  ||  ||
 +
|-
 +
| Vahan || Vahan || Վահան<ref name=cal02/> ||  ||  ||
 +
|-
 +
| Vahe || Vahe || Վահէ<ref name=cal02/> ||  ||  ||
 +
|-
 +
|  ||  || Վահիկ<ref name=cal02/> ||  ||  ||
 +
|-
 +
| Vahram || Vahram || Վահրամ<ref name=cal02/> ||  ||  ||
 +
|-
 +
|  ||  || Վահրիճ<ref name=cal02/> ||  ||  ||
 +
|-
 +
| Vanant || Vanand || Վանանդ<ref name=cal02/> ||  ||  ||
 +
|-
 +
| Vanig || Vanik || Վանիկ<ref name=cal02/> ||  ||  ||
 +
|-
 +
| Van || Van || Վան<ref name=cal02/> ||  ||  ||
 +
|-
 +
| Vagharshag || Vagharshak || Վաղարշակ<ref name=cal02/> ||  ||  ||
 +
|-
 +
|  ||  || Վաղինակ<ref name=cal02/> ||  ||  ||
 +
|-
 +
| Vanagan || Vanakan || Վանական<ref name=cal02/> ||  ||  ||
 +
|-
 +
| Vachagan || Vachakan || Վաչական<ref name=cal02/> ||  ||  ||
 +
|-
 +
|  ||  || Վաչագան<ref name=cal02/> ||  ||  ||
 +
|-
 +
|  ||  || Վաչէ<ref name=cal02/> ||  ||  ||
 +
|-
 +
|  ||  || Վասակ<ref name=cal02/> ||  ||  ||
 +
|-
 +
|  ||  || Վարագ<ref name=cal02/> ||  ||  ||
 +
|-
 +
| Varastad || Varasdat || Վարազդատ<ref name=cal02/> ||  ||  ||
 +
|-
 +
| Varant || Varand || Վարանդ<ref name=cal02/> ||  ||  ||
 +
|-
 +
|  ||  || Վարդ<ref name=cal02/> ||  ||  ||
 +
|-
 +
| Vartan || Vardan || Վարդան<ref name=cal02/> ||  ||  ||
 +
|-
 +
|  ||  || Վարդավառ<ref name=cal02/> ||  ||  ||
 +
|-
 +
| Vartkes ||Vardges  || Վարդգես<ref name=cal02/> ||  ||  ||
 +
|-
 +
|  ||  || Վարդերես<ref name=cal02/> ||  ||  ||
 +
|-
 +
| Varujhan || Varujhan || Վարուժան<ref name=cal02/> ||  ||  || Varujh, Varuzh
 +
|-
 +
| Viken || Vigen || Վիգէն<ref name=cal02/> ||  ||  ||
 +
|-
 +
|  ||  || Վերածին<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| || || Ռուբէն<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| Vem || Vem || Վէմ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
|  ||  || Ս<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
|  ||  || Վռամշապուհ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| || || Վ<ref name=cal02/> ||  || ||  
+
| Vrej || Vrej || Վրէժ<ref name=cal02/> ||  || revenge ||  
 
|-
 
|-
|  ||  || Տ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
|  ||  || Վրթանէս<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
|  ||  || ՐաՖՖի<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
||  || Վրոյր<ref name=cal02/> ||  ||  ||
 +
|-
 +
| Datev || Tatev || Տաթեւ<ref name=cal02/> ||  ||  ||
 +
|-
 +
|  ||  || Տաճատ<ref name=cal02/> ||  ||  ||
 +
|-
 +
| Dadur || Tatur || Տատուր<ref name=cal02/> ||  ||  ||
 +
|-
 +
| Daron || Taron || Տարօն<ref name=cal02/> ||  ||  ||
 +
|-
 +
|  ||  || Տաւրոս<ref name=cal02/> ||  ||  ||
 +
|-
 +
|  ||  || Տէրուն<ref name=cal02/> ||  ||  ||
 +
|-
 +
| Dikran || Tigran || Տիգրան<ref name=cal02/> ||  ||  ||
 +
|-
 +
|  ||  || Տիրազան<ref name=cal02/> ||  ||  ||
 +
|-
 +
|  ||  || Տիրայր<ref name=cal02/> ||  ||  ||
 +
|-
 +
|  ||  || Տիրան<ref name=cal02/> ||  ||  ||
 +
|-
 +
|  ||  || Տիրատուր<ref name=cal02/> ||  ||  ||
 +
|-
 +
| Dirit || Tirit || Տիրիթ<ref name=cal02/> ||  ||  ||
 +
|-
 +
| Dork || Tork || Տորք<ref name=cal02/> ||  ||  ||
 +
|-
 +
| Drtad || Trdat || Տրդատ<ref name=cal02/> ||  ||  ||
 +
|-
 +
| Donabed || Tonapet || Տօնապետ<ref name=cal02/> ||  ||  ||
 +
|-
 +
| Raffi ||  || ՐաՖՖի<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
 
|  ||  || Ցաւակ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|  ||  || Ցաւակ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
Line 744: Line 910:
 
|  ||  || Ցոլակ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|  ||  || Ցոլակ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| || || Փ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| Paylag || Paylak || Փայլակ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| || || Ք<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| Panig || Panik || Փանիկ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
|  ||  || Օ<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
+
| Panos || Panos || Փանոս<ref name=cal02/> ||  ||  ||
 +
|-
 +
|  ||  || Փառէն<ref name=cal02/> ||  ||  ||
 +
|-
 +
|  ||  || Փառնակ<ref name=cal02/> ||  ||  ||
 +
|-
 +
|  ||  || Փարամազ<ref name=cal02/> ||  ||  ||
 +
|-
 +
| Pilibbos ||  || Փիլիպպոս<ref name=cal02/> ||  || Philip ||
 +
|-
 +
|  ||  || Քաջիկ<ref name=cal02/> ||  ||  ||
 +
|-
 +
|  ||  || Քաջազուն<ref name=cal02/> ||  ||  ||
 +
|-
 +
|  ||  || Քաջազօր<ref name=cal02/> ||  ||  ||
 +
|-
 +
|  ||  || Քաջայր<ref name=cal02/> ||  ||  ||
 +
|-
 +
|  ||  || Քերովբէ<ref name=cal02/> ||  ||  ||
 +
|-
 +
| Krisdapor || Kristapor || Քրիստափոր<ref name=cal02/> ||  || Christopher ||
 +
|-
 +
| Oksen || Ogsen || Օգսէն<ref name=cal02/> ||  ||  ||
 +
|-
 +
| Ohan ||  || Օհան<ref name=cal02/> ||  ||  ||
 +
|-
 +
|  ||  || Օնէ<ref name=cal02/> ||  ||  ||
 +
|-
 +
| Onnig || Onniք || Օննիկ<ref name=cal02/> ||  ||  ||
 +
|-
 +
| Oshin || Oshin || Օշին<ref name=cal02/> ||  ||  || Osheen
 +
|-
 +
| Oshagan || Oshakan || Օշական<ref name=cal02/> ||  ||  ||
 +
|-
 +
|  ||  || Օտա<ref name=cal02/> ||  ||  ||  
 
|}
 
|}
 
  
 
==A==
 
==A==
Line 791: Line 990:
  
 
==H==
 
==H==
*Hagop (Hakob) - the Armenian equivalent of Jacob
 
*Haig-Haik (Hayk)
 
 
*Haikaz
 
*Haikaz
 
*Hamo
 
*Hamo
*Hampardzum (Hambartsum)
 
 
*Hampig (Hambik) - short for Hampardzum (Hambartsum)
 
*Hampig (Hambik) - short for Hampardzum (Hambartsum)
*Harut - shortened version of Harutyun, also spelled Harout
 
*Harutyun - resurrection
 
 
*Henrik (Henri, Genrikh) - the Armenian equivalent of Henry
 
*Henrik (Henri, Genrikh) - the Armenian equivalent of Henry
*Hovhannes - the Armenian equivalent of John
 
*Hovig (or Hovik) - SEE Hovahannes
 
*Hovsep
 
 
*Hrach (or Heratch)
 
*Hrach (or Heratch)
 
*Hrag
 
*Hrag
*Hrair (Hrayr)
 
*Hrant
 
  
 
==J==
 
==J==
Line 820: Line 1,009:
  
 
==M==
 
==M==
*Manuel (Manvel)
 
*Manoug (Manuk)- meaning Child
 
*Mardig - meaning warrior
 
*Mardiros - meaning marthyr
 
*Markar
 
*Masis - alternate name for Ararat
 
*Melik - meaning king
 
*Mesrob
 
*Mher
 
*Mihran
 
*Minas
 
*Misak
 
*Mushegh
 
*Masis - named after ''The'' Mountain
 
*Murat
 
*Mayis
 
*Marzpet
 
 
*Martun
 
*Martun
*Matevos
 
  
 
==N==
 
==N==
 
*Narbeh
 
*Narbeh
*Nareg (Narek)- Village where the Saint & Poet, Grigor Narekatsi was born. Short for Naregatsi
 
 
*Nayiri - Nairi or Nyree as in The Land of Nairi - ancient name of Armenia
 
*Nayiri - Nairi or Nyree as in The Land of Nairi - ancient name of Armenia
*Nigoghos (Nikoghos)- Nicholas
 
*Nigol (Nikol) - short for Nigoghos/Nikoghos - Nicholas
 
*Nishan
 
*Norayr - meaning a New Male
 
*Norig (Norik) - short for Norayr
 
 
*Nurhan
 
*Nurhan
 
==O==
 
*Oksen
 
*Ohan - Short for Ohannes or Hovhannes - Armenian for John
 
*Ohannes - equivalent to Hovhannes
 
*Onnig (Onnik)
 
*Oshagan (Oshakan)
 
  
 
==P==
 
==P==
Line 862: Line 1,020:
 
*Pargev - Meaning Gift
 
*Pargev - Meaning Gift
 
*Pakrat (Bagrat)
 
*Pakrat (Bagrat)
*Pilbos (Philip)
 
  
 
==R==
 
==R==
*Raffi - not used by Armenians until a widely popular author chose it as his pen name
 
*Razmig (Razmik) - little soldier/fighter
 
 
*Revig (Revik) - little revolution
 
*Revig (Revik) - little revolution
*Rosdom
 
*Roupen (Rubik, Roupig -dimunitives)
 
  
 
==S==
 
==S==
*Sahag (or Sahak)
 
*Samuel
 
*Sanasar
 
 
*Sarmen
 
*Sarmen
*Sarkis (or Sargis)
 
*Saro
 
 
*Sarven
 
*Sarven
*Sasoun
 
 
*Sayat
 
*Sayat
*Sebouh (or Sepouh)
 
*Serop
 
 
*Serouj
 
*Serouj
*Setrag (or Setrak)
 
*Sevag (or Sevak)
 
*Sevan
 
 
*Seyran
 
*Seyran
*Shahan
 
*Shahe
 
*Shahen
 
*Shant
 
*Shavarsh
 
 
*Siamanto
 
*Siamanto
*Simon
 
*Sipan
 
*Smbat
 
*Soghomon - the Armenian equivalent of Solomon
 
*Stepan (sometimes Depanhos "s" silent)
 
*Suren
 
  
 
==T==
 
==T==
Line 908: Line 1,039:
 
*Vache
 
*Vache
 
*Vahag (Vahak)
 
*Vahag (Vahak)
*Vahakn
 
*Vahan
 
*Vahe
 
*Vahram
 
*Van
 
*Varand
 
*Varastadt
 
*Vartan (Vardan)
 
*Vartkes
 
*Varujh (SEE Varoujan)
 
*Varujhan (Varujhan, Varuzhan, shortened version is Varujh, Varuzh)
 
 
*Vassak
 
*Vassak
*Vazken
 
*Vem
 
*Viken (Vigen)
 
*Vrej - revenge
 
  
 
==Y==
 
==Y==
*Yenovk (or Yenovg)- An ancient name
 
 
*Yerem - the Armenian equivalent of Jeremiah
 
*Yerem - the Armenian equivalent of Jeremiah
  

Revision as of 12:55, 23 November 2012

The names are given first in Western Armenian, then if there is an Eastern Armenian pronunciation, that is given. Popular alternative transliterations may be given, but generally the simple, phonetic transliteration will be used.

See also Armenian Female Names, Armenian Last Names


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z


List of Armenian Boys Names
W Arm. Translit. E Arm. Translit. ԱՄ Հայերեն ԱԵ Հայերեն Meaning Nicknames & alt. translit.
Apkar Abgar Աբգար[1] Աբգար
Apel Abel Աբէլ[1]
Azad Azat Ազատ[1]
Aznavur Aznavur Ազնաւուր[1] Aznavour
Ազնուական[1]
Alishan Alishan Ալիշան[1] Alish
Agnuni Aknuni Ակնունի[1]
Aghan Aghan Աղան[1]
Aghasi Aghasi Աղասի[1]
Amaras Amaras Ամարաս[1]
Aykeg Aygek Այգեկ[1]
Anag Anak Անակ[1]
Antranig Andranik Անդրանիկ[1] the first son, coming first Anto, Ando, Andik, Antig
Anushavan Anushavan Անուշաւան[1] Anoushavan
Ashod Ashot Աշոտ[1]
Abirad Apirat Ապիրատ[1]
Arantser Arandzer Արանձեր[1]
Arad Arat Առատ[1]
Arakel Arakel Արաքել[1]
Aren Aren Առէն[1]
Arudz Aruts Առուծ[1]
Ajnag Ajnak Աժնակ[1]
Asoghig Asoghik Ասողիկ[1]
Asbed Aspet Ասպետ[1]
Asdvadadur Astvatstur Աստուածատուր[1]
Asdur Astur Ասատուր[1] Asdour, Astour
Adur Atur Ատուր[1] Adour, Atour
Adrushan Atrushan Ատրուշան[1]
Ara Ara Արա[1]
Arakadz Aragats Արագած[1]
Arayig Arayik Արայիկ[1] Արայիկ
Aram Aram Արամ[1]
Aramakt Aramagd Արամազդ[1]
Aramayis Aramayis Արամայիս[1] Aramais
Ararad Ararat Արարատ[1]
Arpun Arbun Արբուն[1] Arpoun, Arboun
Arek Areg Արէգ[1]
Arev Arev Արեւ[1]
Arushad Arushat Արուշատ[1] Aroushad, Aroushat
Ared Aret Արէտ[1]
Artun Artun Արթուն[1]
Ari Ari Արի[1]
Arisdages Aristakes Արիստակես[1]
Ardziv Artsiv Արծիւ[1]
Ardzruni Artsruni Արծրունի[1] Ardzrouni, Artsrouni
Ardzan Artsan Արծան[1]
Arman Arman Արման[1]
Armenag Armenak Արմենակ[1]
Armen Armen Արմեն[1]
Arshag Arshak Արշակ[1]
Arshavir Arshavir Արշաւիր[1]
Arshen Arshen Արշէն[1]
Arsen Arsen Արսէն[1]
Ardag Artak Արտակ[1]
Ardashes Artashes Արտաշէս[1]
Ardavazt Artavazd Արտաւազդ[1]
Ardavan Artavan Արտաւան[1]
Ardem Artem Արտեմ[1]
Ardoyd Artoyt Արտոյտ[1]
Ardos Artos Արտոս[1]
Arpiar Արփիար[1]
Arkay Arkay Արքայ[1]
Avak Avag Աւագ[1]
Avarayr Avarayr Աւարայր[1]
Aved Avet Աւետ[1]
Avedik Avetik Աւետիք[1]
Avedis Avetis Աւետիս[1] messenger for good news Avo
Avo Avo Աւո[1]
Papachan Babajan Բաբաջան[1]
Papken Babken Բաբգէն[1] Բաբկեն
Pakarad Bagarat Բագարատ[1]
Pakin Bagin Բագին[1]
Pakrat Bagrat Բագրատ[1]
Paze Baze Բազէ[1]
Pazug Bazuk Բազուկ[1]
Palig Balik Բալիկ[1]
Pagur Bakur Բակուր[1]
Panig Banik Բանիկ[1]
Pashkhi Bashkhi Բաշխի[1]
Parik Barik Բարիք[1]
Partughimeos Bartughimeos Բարթուղիմէոս[1]
Parunag Barunak Բարունակ[1]
Parsegh Barsegh Բարսեղ[1]
Peklar Beglar Բեգլար[1]
Penik Benik Բենիկ[1]
Petrak Bedrak Բեդրակ[1]
Բիւզանդ[1]
Բիւրատ[1]
Բիւրակ[1]
Kakig Gagik Գագիկ[1] Gago, Gagik
Kale Gale Գալէ[1]
Kalusd Galust Գալուստ[1]
Kalig Galik Գալիկ[1]
Kalo Galo Գալօ[1]
Kamar Gamar Գամար[1] Arch?
Kants Gandz Գանձ[1]
Karnig Garnik Գառնիկ[1]
Kasbar Gaspar Գասպար[1]
Karekin Garegin Գարեգին[1]
Kegham Gegham Գեղամ[1] Spear?
Keghart Geghard Գեղարդ[1]
Keghon Geghon Գեղօն[1]
Kersam Gersam Գերսամ[1]
Kevork Gevorg Գէորգ[1] George
Kint Gind Գինդ[1]
Kisag Gisak Գիսակ[1]
Գիւտ[1]
Klag Glak Գլակ[1]
Knel Gnel Գնէլ[1]
Kor Gor Գոռ[1]
Koris Goris Գորիս[1]
Kusan Gusan Գուսան[1]
Kurken Gurgen Գուրգէն[1] Գուրգեն Kourken, Gourgen
Krkur Grgur Գրգուռ[1]
Krikor Grigor Գրիգոր[1] Gregory
Krikoris Grigoris Գրիգորիս[1]
Taniel Daniel Դանիէլ[1] Biblical Daniel
Tavtag Davtak Դաւթակ[1]
Tavit Davit Դաւիթ[1] Biblical name David
Terenig Derenik Դերենիկ[1]
Tivtsazn Դիւցազն[1]
Trasdamad Drastamat Դրաստամատ[1]
Tro Dro Դրո[1]
Tovin Dovin Դուին[1]
Yetuart Yeduard Եդուարդ[1] Edward
Yeznig Yeznik Եզնիկ[1]
Yezr Yezr Եզր[1]
Yeghia Yeghia Եղիա[1]
Yeghishe Yeghishe Եղիշէ[1] Եղիշե
Yeghivart Yeghivard Եղիվարդ[1]
Yenovk Yenovk Ենովք[1]
Yesayi Yesayi Եսայի[1]
Yeremia Yeremia Երեմիա[1]
Yergat Yerkat Երկաթ[1] Iron
Yervant Yervand Երուանդ[1]
Yerchanig Yerjanik Երջանիկ[1] Happy
Yeprad Yeprat Եփրատ[1]
Yeprem Yeprem Եփրեմ[1]
Zadig Zatik Զատիկ[1] Easter?
Zareh Zareh Զարեհ[1]
Zarevant Zarevand Զարեւանդ[1]
Zarmayr Zarmayr Զարմայր[1]
Zarmig Zarmik Զարմիկ[1]
Zaven Zaven Զաւեն[1]
Zakaria Zakaria Զաքարիա[1] Zachary?
Zakare Zakare Զաքարէ[1] Zachary?
Zkon Zgon Զգօն[1]
Zenor Zenor Զենոր[1]
Zinvor Zinvor Զինուոր[1] Soldier
Zohrab Zohrap Զոհրապ[1]
Zoravar Zoravar Զօրավար[1]
Zorayr Zorayr Զօրայր[1]
Emmanuel Emmanuel Էմմանուէլ[1] Emmanuel
Ընձակ[1]
Takavor Tagavor Թագաւոր[1] King
Tateos Tadeos Թադէոս[1] Thaddeus
Tate Tade Թադէ[1]
Tatig Tatik Թաթիկ[1]
Tatul Tatul Թաթուլ[1] Tatoul
Tornig Tornik Թոռնիկ[1]
Torkom Torgom Թորգոմ[1]
Tovmas Tovmas Թովմաս[1] Thomas
Toros Toros Թորոս[1]
Tukhayr Tukhayr Թուխայր[1] Toukhayr, Tukhair, Toukhair
Tukhig Tukhik Թուխիկ[1] Toukhig, Toukhik
Jhirayr Jhirayr Ժիրայր[1] Jhirair, Jirayr, Jirair, Zhirayr, Zhirair
Imasdun Imastun Իմաստուն[1] Imasdoun, Imastoun
Ishkhan Ishkhan Իշխան[1] Prince
Isahag Isahak Իսահակ[1] Isaac?
Lampron Lambron Լամբրոն[1]
Levon Levon Լեւոն[1] Leon
Lernig Lernik Լեռնիկ[1]
Libarid Liparit Լիպարիտ[1]
Loys Լոյս[1]
Loris Loris Լոռիս[1]
Khat Khad Խադ[1]
Khajag Khajak Խաժակ[1]
Khachadur Khachatur Խաչատուր[1] Khachadour, Khachatour
Khacheres Khacheres Խաչերես[1]
Khachig Khachik Խաչիկ[1] little cross
Khoyank Khoyank Խոյանք[1]
Khosrov Khosrov Խոսրով[1]
Khoren Khoren Խորէն[1]
Ծամհուր[1]
Ծատուր[1]
Ծերուն[1]
Gamsaragan Kamsarakan Կամսարական[1]
Gamo Kamo Կամո[1]
Gaydzag Kaytsak Կայծակ[1] Spark?
Կայծան[1]
Կանդ[1]
Garabed Karapet Կարապետ[1]
Garo Karo Կարօ[1]
Garen Karen Կարէն[1] Կարեն
Garig Karik Կարիկ[1]
Garin Karin Կարին[1]
Garbis Karpis Կարպիս[1]
Giligia Kilikia Կիլիկիա[1]
Giragos Kirakos Կիրակոս[1]
Կիւրեղ[1]
Gomidas Komitas Կոմիտաս[1]
Gosdon Koston Կոստան[1]
Gosdantin Kostandin Կոստանդին[1]
Goriun Koryun Կորիւն[1] Կորյուն
Gdrij Ktrich Կտրիճ[1]
Hazarabed Hazarapet Հազարապետ[1]
Hamazasb Hamazasp Համազասպ[1]
Hampartsum Hambardzum Համբարձում[1]
Hamlig Hamlik Համլիկ[1]
Hayasdan Hayastan Հայաստան[1]
Haytug Haydug Հայդուկ[1]
Hayg Hayk Հայկ[1] Haig, Haik
Haygazn Haykazn Հայկազն[1]
Haygazun Haykazun Հայկազուն[1]
Haygag Haykak Հայկակ[1]
Haygaser Haykaser Հայկասէր[1]
Haygashen Haykashen Հայկաշէն[1]
Haygaran Haykaran Հայկարամ[1]
Hayots Hayots Հայոց[1]
Hayrabed Hayrapet Հայրապէտ[1]
Hayrenik Hayrenik Հայրենիք[1]
Hayrig Hayrik Հայրիկ[1]
Hetum Hetum Հեթում[1]
Heros Heros Հերոս[1]
Հմայեակ[1]
Hovig Hovik Հովիկ[1]
Hraztan Hrazdan Հրազդան[1]
Hrahad Hrahat Հրահատ[1]
Hrayr Hrayr Հրայր[1] Hrair
Hrant Hrand Հրանդ[1]
Հրաշեայ[1]
Tsakig Dzagik Ձագիկ[1]
Ghazaros Ghazaros Ղազարոս[1]
Gharib Gharip Ղարիպ[1]
Ghevont Ghevond Ղեւոնդ[1]
Ghugas Ghukas Ղուկաս[1]
Janig Chanik Ճանիկ[1]
Matik Մաթիկ[1]
Malkhas Malkhas Մալխաս[1]
Magar Makar Մակար[1]
Maghakia Մաղաքիա[1]
Mampre Մամբրէ[1]
Mamigon Մամիկոն[1]
Mayis Մայիս[1]
Manase Մանասէ[1]
Manuel Մանուէլ[1]
Manug Manuk Մանուկ[1] meaning Child
Mashdots Mashtots Մաշտոց[1]
Masis Masis Մասիս[1]
Մատթէոս[1]
Markar Margar Մարգար[1]
Marzbed Marzpet Մարզպէտ[1]
Margos Markos Մարկոս[1]
Mardig Martik Մարտիկ[1] meaning warrior
Mardiros Martiros Մարտիրոս[1] meaning martyr
Melik Melik Մելիք[1] King/Prince
Melkon Melkon Մելքոն[1]
Meghrig Meghrik Մեղրիկ[1]
Mekhag Mekhak Մեխակ[1]
Medzarents Metsarents Մեծարենց[1]
Mesrob Mesrop Մեսրոպ[1]
Merujhan Merujhan Մերուժան[1]
Մժէժ[1]
Mihran Mihran Միհրան[1]
Mihrtad Միհրդատ[1]
Minas Minas Մինաս[1]
Misag Misak Միսակ[1]
Միւռոն[1]
Mikayel Միքայէլ[1]
Mleh Մլէհ[1]
Mkhitar Mkhitar Մխիթար[1]
Mgrdich Mkrtich Մկրտիչ[1]
Mher Mher Մհեր[1]
Մնացական[1]
Մնձուր[1]
Մոմիկ[1]
Մովսէս[1]
Մոսիկ[1]
Mushegh Mushegh Մուշեղ[1]
Murad Murat Մուրատ[1]
Յաբէթ[1]
Hagop Hakob Յակոբ[1] Jacob
Harut Harut Յարութ see Harutiun
Harutiun Յարութիւն[1]
Յարօ[1] resurrection
Յոյս[1]
Յովակ[1]
Յովակիմ[1]
Hovhannes Յովհաննէս[1] Johnathon
Յովհան[1]
Hovig Hovik Յովիկ[1]
Յովնաթան[1]
Յովնան[1]
Hovsep Hovsep Յովսէփ[1]
Յուիկ[1]
Nazaret Nazaret Նազարէթ[1]
Nahabed Nahapet Նահապետ[1]
Nar Nar Նար[1]
Նարդունի[1]
Nareg Narek Նարեկ[1]
Նաւասարդ[1]
Ներսեհ[1]
Ներսէս[1]
Նժդեհ[1]
Nigol Nikol ՆԻկոլ[1] short for Nigoghos/Nikoghos (Nicholas)
Nigoghos Nikoghos ՆԻկողոս[1] Nicholas
Nshan Nshan Նշան[1] Nishan
Նորազն[1]
Norayr Norayr Նորայր[1] meaning a New Male
Norig Norik Նորիկ[1] short for Norayr
Նորհատ[1]
Նորվան[1]
Նուպար[1]
Նպատ[1]
Շարան[1]
Shahan Shahan Շահան[1]
Shahe Shahe Շահէ[1]
Շահէն[1]
Շահիկ[1]
Շահնուր[1]
Shant Shant Շանթ[1]
Շապուհ[1]
Շատարեւ[1]
Շարա[1]
Շաւասպ[1]
Shavarsh Shavarsh Շաւարշ[1]
Շէն[1]
Շիրազ[1]
Շիրակ[1]
Շմաւոն[1]
Շնորհալի[1]
Շնորհք[1]
Ոսկան[1]
Ոսկեբարան[1]
Ոստան[1]
Որդի[1]
Որոտան[1]
Չարենց[1]
Պալիկ[1]
Պաղտասար[1]
Պաղտիկ[1]
Պաղտօ[1]
Պապիկ[1]
Պատուական[1]
Պատրիկ[1]
Պարգեւ[1]
Պարէտ[1]
Պարթեւ[1]
Պարոյր[1]
Պետրոս[1]
Պեպո[1]
Պերճ[1]
Պռոշ[1]
Պսակ[1]
Պօղոս[1]
Razmig Razmik Ռազմիկ[1] little soldier/fighter
Ռաֆայէլ[1]
Rosdom Rostom Ռոստոմ[1]
Roupen Rouben Ռուբէն[1] Rubik, Roupig
Sahag Sahak Սահակ[1]
Samuel Սամուէլ[1]
Սամսոն[1]
Sanasar Sanasar Սանասար[1]
Սանատրուկ[1]
Sasun Sasun Սասուն[1]
Sarkis Sargis Սարգիս[1]
Սագօ[1]
Սարգօ[1]
Սահրատ[1]
Saro Saro Սարօ[1]
Setrag Sedrak Սեդրակ[1]
Sebuh Sepuh Սեպուհ[1] Sebouh, Sepouh
Serop Serob Սերոբ[1]
Սերովբէ[1]
Sero Sero Սերօ[1]
Sevag Sevak Սեւակ[1]
Sevan Sevan Սեւան[1]
Set Set Սէթ[1]
Simeon Simeon Սիմէոն[1] Simon
Simon Simon Սիմոն[1]
Sion Sion Սիոն[1] Zion
Sisag Sisak Սիսակ[1]
Siragan Sirakan Սիրական[1]
Sirak Sirak Սիրաք[1]
Sipan Sipan Սիփան[1]
Slak Slak Սլաք[1]
Smpad Smbat Սմբատ[1]
Soghomon Soghomon Սողոմոն[1] Solomon
Suren Suren Սուրէն[1]
Surig Surik Սուրիկ[1]
Sukias Sukias Սուքիաս[1]
Sdepan Stepan Ստեփան[1] Stephen
Sos Sos Սօս[1]
Vazken Vazgen Վազգէն[1]
Վազրիկ[1]
Վախթանկ[1]
Վախտանգ[1]
Vahakn Vahagn Վահագն[1]
Vahan Vahan Վահան[1]
Vahe Vahe Վահէ[1]
Վահիկ[1]
Vahram Vahram Վահրամ[1]
Վահրիճ[1]
Vanant Vanand Վանանդ[1]
Vanig Vanik Վանիկ[1]
Van Van Վան[1]
Vagharshag Vagharshak Վաղարշակ[1]
Վաղինակ[1]
Vanagan Vanakan Վանական[1]
Vachagan Vachakan Վաչական[1]
Վաչագան[1]
Վաչէ[1]
Վասակ[1]
Վարագ[1]
Varastad Varasdat Վարազդատ[1]
Varant Varand Վարանդ[1]
Վարդ[1]
Vartan Vardan Վարդան[1]
Վարդավառ[1]
Vartkes Vardges Վարդգես[1]
Վարդերես[1]
Varujhan Varujhan Վարուժան[1] Varujh, Varuzh
Viken Vigen Վիգէն[1]
Վերածին[1]
Vem Vem Վէմ[1]
Վռամշապուհ[1]
Vrej Vrej Վրէժ[1] revenge
Վրթանէս[1]
Վրոյր[1]
Datev Tatev Տաթեւ[1]
Տաճատ[1]
Dadur Tatur Տատուր[1]
Daron Taron Տարօն[1]
Տաւրոս[1]
Տէրուն[1]
Dikran Tigran Տիգրան[1]
Տիրազան[1]
Տիրայր[1]
Տիրան[1]
Տիրատուր[1]
Dirit Tirit Տիրիթ[1]
Dork Tork Տորք[1]
Drtad Trdat Տրդատ[1]
Donabed Tonapet Տօնապետ[1]
Raffi ՐաՖՖի[1]
Ցաւակ[1]
Ցոլակ[1]
Paylag Paylak Փայլակ[1]
Panig Panik Փանիկ[1]
Panos Panos Փանոս[1]
Փառէն[1]
Փառնակ[1]
Փարամազ[1]
Pilibbos Փիլիպպոս[1] Philip
Քաջիկ[1]
Քաջազուն[1]
Քաջազօր[1]
Քաջայր[1]
Քերովբէ[1]
Krisdapor Kristapor Քրիստափոր[1] Christopher
Oksen Ogsen Օգսէն[1]
Ohan Օհան[1]
Օնէ[1]
Onnig Onniք Օննիկ[1]
Oshin Oshin Օշին[1] Osheen
Oshagan Oshakan Օշական[1]
Օտա[1]

A

 • Alik - wave
 • Anastas
 • Arameh
 • Araz
 • Arbi
 • Argam
 • Ari
 • Artin - short for Harutyun
 • Arto
 • Agamir
 • Arno (Arnault)
 • Atom

B

 • Baghdasar
 • Bartev (Partev)
 • Bedros (Petros) - the Armenian equivalent of Peter
 • Berj (Pertch)
 • Boghos (Poghos) - the Armenian equivalent of Paul

D

 • Daron (Taron)
 • Dikran (Tigran)
 • Derenik
 • Datev
 • Dertad (Tertad)

G

 • Garen (Karen)
 • Garo (Karo)
 • Garbis (Karpis)
 • Garabed (Karapet) - meaning "the Forerunner", ie. John the Baptist
 • Gevorg
 • Garnik
 • Grisha (or Grish)
 • Gurgen (Kourken)

H

 • Haikaz
 • Hamo
 • Hampig (Hambik) - short for Hampardzum (Hambartsum)
 • Henrik (Henri, Genrikh) - the Armenian equivalent of Henry
 • Hrach (or Heratch)
 • Hrag

J

 • Jivan

K

 • Kerope
 • Krikor (Grigor) - the Armenian equivalent of
 • Kopernik - Ancient Armenian and rare name

L

 • Lernik

M

 • Martun

N

 • Narbeh
 • Nayiri - Nairi or Nyree as in The Land of Nairi - ancient name of Armenia
 • Nurhan

P

 • Papken (Babken)
 • Pargev - Meaning Gift
 • Pakrat (Bagrat)

R

 • Revig (Revik) - little revolution

S

 • Sarmen
 • Sarven
 • Sayat
 • Serouj
 • Seyran
 • Siamanto

T

 • Tevan
 • Tsolak

V

 • Vache
 • Vahag (Vahak)
 • Vassak

Y

 • Yerem - the Armenian equivalent of Jeremiah

Z

 • Zakar
 • Zorik

References

 1. 1.000 1.001 1.002 1.003 1.004 1.005 1.006 1.007 1.008 1.009 1.010 1.011 1.012 1.013 1.014 1.015 1.016 1.017 1.018 1.019 1.020 1.021 1.022 1.023 1.024 1.025 1.026 1.027 1.028 1.029 1.030 1.031 1.032 1.033 1.034 1.035 1.036 1.037 1.038 1.039 1.040 1.041 1.042 1.043 1.044 1.045 1.046 1.047 1.048 1.049 1.050 1.051 1.052 1.053 1.054 1.055 1.056 1.057 1.058 1.059 1.060 1.061 1.062 1.063 1.064 1.065 1.066 1.067 1.068 1.069 1.070 1.071 1.072 1.073 1.074 1.075 1.076 1.077 1.078 1.079 1.080 1.081 1.082 1.083 1.084 1.085 1.086 1.087 1.088 1.089 1.090 1.091 1.092 1.093 1.094 1.095 1.096 1.097 1.098 1.099 1.100 1.101 1.102 1.103 1.104 1.105 1.106 1.107 1.108 1.109 1.110 1.111 1.112 1.113 1.114 1.115 1.116 1.117 1.118 1.119 1.120 1.121 1.122 1.123 1.124 1.125 1.126 1.127 1.128 1.129 1.130 1.131 1.132 1.133 1.134 1.135 1.136 1.137 1.138 1.139 1.140 1.141 1.142 1.143 1.144 1.145 1.146 1.147 1.148 1.149 1.150 1.151 1.152 1.153 1.154 1.155 1.156 1.157 1.158 1.159 1.160 1.161 1.162 1.163 1.164 1.165 1.166 1.167 1.168 1.169 1.170 1.171 1.172 1.173 1.174 1.175 1.176 1.177 1.178 1.179 1.180 1.181 1.182 1.183 1.184 1.185 1.186 1.187 1.188 1.189 1.190 1.191 1.192 1.193 1.194 1.195 1.196 1.197 1.198 1.199 1.200 1.201 1.202 1.203 1.204 1.205 1.206 1.207 1.208 1.209 1.210 1.211 1.212 1.213 1.214 1.215 1.216 1.217 1.218 1.219 1.220 1.221 1.222 1.223 1.224 1.225 1.226 1.227 1.228 1.229 1.230 1.231 1.232 1.233 1.234 1.235 1.236 1.237 1.238 1.239 1.240 1.241 1.242 1.243 1.244 1.245 1.246 1.247 1.248 1.249 1.250 1.251 1.252 1.253 1.254 1.255 1.256 1.257 1.258 1.259 1.260 1.261 1.262 1.263 1.264 1.265 1.266 1.267 1.268 1.269 1.270 1.271 1.272 1.273 1.274 1.275 1.276 1.277 1.278 1.279 1.280 1.281 1.282 1.283 1.284 1.285 1.286 1.287 1.288 1.289 1.290 1.291 1.292 1.293 1.294 1.295 1.296 1.297 1.298 1.299 1.300 1.301 1.302 1.303 1.304 1.305 1.306 1.307 1.308 1.309 1.310 1.311 1.312 1.313 1.314 1.315 1.316 1.317 1.318 1.319 1.320 1.321 1.322 1.323 1.324 1.325 1.326 1.327 1.328 1.329 1.330 1.331 1.332 1.333 1.334 1.335 1.336 1.337 1.338 1.339 1.340 1.341 1.342 1.343 1.344 1.345 1.346 1.347 1.348 1.349 1.350 1.351 1.352 1.353 1.354 1.355 1.356 1.357 1.358 1.359 1.360 1.361 1.362 1.363 1.364 1.365 1.366 1.367 1.368 1.369 1.370 1.371 1.372 1.373 1.374 1.375 1.376 1.377 1.378 1.379 1.380 1.381 1.382 1.383 1.384 1.385 1.386 1.387 1.388 1.389 1.390 1.391 1.392 1.393 1.394 1.395 1.396 1.397 1.398 1.399 1.400 1.401 1.402 1.403 1.404 1.405 1.406 1.407 1.408 1.409 1.410 1.411 1.412 1.413 1.414 1.415 1.416 1.417 1.418 1.419 1.420 1.421 1.422 1.423 1.424 1.425 1.426 1.427 1.428 1.429 1.430 1.431 1.432 1.433 1.434 1.435 1.436 1.437 1.438 1.439 1.440 1.441 1.442 1.443 1.444 1.445 1.446 1.447 1.448 1.449 1.450 1.451 1.452 1.453 1.454 1.455 1.456 1.457 1.458 1.459 1.460 1.461 1.462 1.463 1.464 1.465 Յուշատետր 2002 Diary (Prelacy of the Armenian Apostolic Church of America)