Difference between revisions of "Armenian Language Lessons Chapter 4"

From armeniapedia.org
Jump to: navigation, search
 
Line 1: Line 1:
 
NUMERALS
 
NUMERALS
 
  
 
Numerals
 
Numerals
Line 9: Line 8:
  
 
Section 82
 
Section 82
 +
 
Numerals are the part of speech that indicates number or order of objects. In the Armenian language we distinguish quantitative քանակական, ordinal դասական and distributive բաշխական numerals.  
 
Numerals are the part of speech that indicates number or order of objects. In the Armenian language we distinguish quantitative քանակական, ordinal դասական and distributive բաշխական numerals.  
  
Line 15: Line 15:
  
 
Section 83
 
Section 83
 +
 
Quantitative numerals indicate the number or the quantity of the object and answer the questions ինչքա՞ն, քանի՞, որքա՞ն (how much?).  
 
Quantitative numerals indicate the number or the quantity of the object and answer the questions ինչքա՞ն, քանի՞, որքա՞ն (how much?).  
 +
 
Quantitative numerals of the Armenian language  
 
Quantitative numerals of the Armenian language  
  
1-10 11-20 21-90 100 and higher  
+
1-10 11-20 21-90 100 and higher
1 մեկ 11 տասնմեկ 21 քսանմեկ 100 հարյուր  
+
1 մեկ 11 տասնմեկ 21 քսանմեկ 100 հարյուր
2 երկու 12 տասներկու 22 քսաներկու 200 երկու հարյուր  
+
2 երկու 12 տասներկու 22 քսաներկու 200 երկու հարյուր
3 երեք 13 տասներեք 30 երեսուն 300 երեք հարյուր  
+
3 երեք 13 տասներեք 30 երեսուն 300 երեք հարյուր
4 չորս 14 տասնչորս 33 երեսուներեք 400 չորս հարյուր  
+
4 չորս 14 տասնչորս 33 երեսուներեք 400 չորս հարյուր
5 հինգ 15 տասնհինգ 40 քառասուն 500 հինգ հարյուր  
+
5 հինգ 15 տասնհինգ 40 քառասուն 500 հինգ հարյուր
6 վեց 16 տասնվեց 50 հիսուն 600 վեց հարյուր  
+
6 վեց 16 տասնվեց 50 հիսուն 600 վեց հարյուր
7 յոթ 17 տասնյոթ 60 վաթսուն 700 յոթ հարյուր  
+
7 յոթ 17 տասնյոթ 60 վաթսուն 700 յոթ հարյուր
8 ութ 18 տասնութ 70 յոթանասուն 800 ութ հարյուր  
+
8 ութ 18 տասնութ 70 յոթանասուն 800 ութ հարյուր
9 ինն ինը 19 տասնինն 80 ութսուն 900 ինն հարյուր  
+
9 ինն ինը 19 տասնինն 80 ութսուն 900 ինն հարյուր
10 տասը 20 քսան 90 իննսուն 1000 հազար  
+
10 տասը 20 քսան 90 իննսուն 1000 հազար
+
2.000 երկու հազար 1.000.000 միլիոն  
+
2.000 երկու հազար 1.000.000 միլիոն
2.000.000 երկու միլիոն 1.000.000.000 միլիարդ  
+
2.000.000 երկու միլիոն 1.000.000.000 միլիարդ
 
 
 
 
  
 
Formation of quantitative numerals
 
Formation of quantitative numerals
Line 39: Line 39:
  
 
Section 84
 
Section 84
 +
 
Numerals in the Armenian language can be simple պարզ, complex բարդ and compound բաղադրյալ. Simple պարզ are called those numerals that consist of one stem. They are numerals from 1 to 10, also հարյուր (hundred), հազար (thousand), միլիոն, միլիարդ. Complex բարդ are called those numerals that consist of two stems. The numerals from 11 to 99 belong to this group, e.g., տասնմեկ, տասնհինգ, քսանչորս, յոթանասունութ, etc. The compound parts of complex numerals are written together.  
 
Numerals in the Armenian language can be simple պարզ, complex բարդ and compound բաղադրյալ. Simple պարզ are called those numerals that consist of one stem. They are numerals from 1 to 10, also հարյուր (hundred), հազար (thousand), միլիոն, միլիարդ. Complex բարդ are called those numerals that consist of two stems. The numerals from 11 to 99 belong to this group, e.g., տասնմեկ, տասնհինգ, քսանչորս, յոթանասունութ, etc. The compound parts of complex numerals are written together.  
 +
 
Note: Complex are also the names of tens (երեսուն, քառասուն, հիսուն, վաթսուն, յոթանասուն, ութսուն, իննսուն) though the meaning of the second stem in these numerals is obscured.  
 
Note: Complex are also the names of tens (երեսուն, քառասուն, հիսուն, վաթսուն, յոթանասուն, ութսուն, իննսուն) though the meaning of the second stem in these numerals is obscured.  
  
 
Compound բաղադրյալ are called the numerals that consinst of two or more separate words. Compound numerals are written separately, e.g., հարյուր մեկ, երկու հարյուր քառասունհինգ, հազար ինն հարյուր հիսունինն etc.  
 
Compound բաղադրյալ are called the numerals that consinst of two or more separate words. Compound numerals are written separately, e.g., հարյուր մեկ, երկու հարյուր քառասունհինգ, հազար ինն հարյուր հիսունինն etc.  
 
  
 
Ex. 146. Write the following numerals by samples of writing.
 
Ex. 146. Write the following numerals by samples of writing.
 
1, 2, 3, 10, 19, 30, 18, 9, 7, 44, 15, 50, 8, 17, 80, 12, 100, 226, 705, 1000, 1568.  
 
1, 2, 3, 10, 19, 30, 18, 9, 7, 44, 15, 50, 8, 17, 80, 12, 100, 226, 705, 1000, 1568.  
 
 
Ex. 147. Read, translate into English.
 
Ex. 147. Read, translate into English.
Յուրաքանչուր ձեռք ունի հինգ մատ: Երկու ձեռքը միասին ունեն տասը մատ: Ոտքերի մատները նունպես տասն են: Դու քանի՞ ատամ ունես: Ես ունեմ երեսուներկու ատամ:  
+
1. Յուրաքանչուր ձեռք ունի հինգ մատ: Երկու ձեռքը միասին ունեն տասը մատ: Ոտքերի մատները նունպես տասն են: Դու քանի՞ ատամ ունես: Ես ունեմ երեսուներկու ատամ:  
Նա ապրում է երկու սենյակից բաղկացած բնակարանում: Սենյակում դրված են երկու մահճակալ, մեկ սեղան, վեց աթոռ:  
+
2. Նա ապրում է երկու սենյակից բաղկացած բնակարանում: Սենյակում դրված են երկու մահճակալ, մեկ սեղան, վեց աթոռ:  
Նա քսան տարեկան է, իսկ դու տասնութ տարեկան ես: Ես ութ տարեկան հասակում ընդունվել եմ դպրոց: Այժմ տասնվեց տարեկան եմ և սովորում եմ իններորդ դասարանում:  
+
3. Նա քսան տարեկան է, իսկ դու տասնութ տարեկան ես: Ես ութ տարեկան հասակում ընդունվել եմ դպրոց: Այժմ տասնվեց տարեկան եմ և սովորում եմ իններորդ դասարանում:  
 
 
 
Ex. 148. Translate into Armenian.
 
Ex. 148. Translate into Armenian.
 
There are thirty five students in our class. From them twenty girls and fifteen boys. We have six lessons every day. Each lesson lasts fifty minutes. The breaks last ten minutes, and the big break twenty. Five hundred students are studying in our faculty. We study four languages: Russian, Armenian, English and Latin.  
 
There are thirty five students in our class. From them twenty girls and fifteen boys. We have six lessons every day. Each lesson lasts fifty minutes. The breaks last ten minutes, and the big break twenty. Five hundred students are studying in our faculty. We study four languages: Russian, Armenian, English and Latin.  
 
 
Ex. 149. Translate into Armenian. Write the numerals in full.
 
Ex. 149. Translate into Armenian. Write the numerals in full.
 
January 13 of 1926, March 31 of 1950, September 22 of 1948, October 9 of 1960.  
 
January 13 of 1926, March 31 of 1950, September 22 of 1948, October 9 of 1960.  
 
Example: Հազար ինն հարյուր քսանվեց թվի հունվարի տասներեքին:  
 
Example: Հազար ինն հարյուր քսանվեց թվի հունվարի տասներեքին:  
 
 
 
Ex. 150. Copy out the text and indicate the composition of the numerals.
 
Ex. 150. Copy out the text and indicate the composition of the numerals.
 
1. Հազար ինն հարյուր հիսուներեք թվականին ավարտվեցին Երևանի Լենինի հրապարակի ձևավորման աշխատանքները: 2. Մոսկվայի համալսրանը հիմնադրվել է հազար յոթ հարյուր հիսունհինգ թվականին՝ ռուս մեծ գիտնական Լոմոնոսովի ջանքերով: 3. Այժմ Մոսկվայի համալսարանում սովորում է մոտ քսանհինգ հազար ուսանող: 4. Համալսարանն ունի ավելի քան երկու և կես միլիոն խորանարդ մետր ծավալ: 5. Նրա մեջ կտեղավորվի մոտ երկու հարյուր հիսուն դպրոցական շենք:  
 
1. Հազար ինն հարյուր հիսուներեք թվականին ավարտվեցին Երևանի Լենինի հրապարակի ձևավորման աշխատանքները: 2. Մոսկվայի համալսրանը հիմնադրվել է հազար յոթ հարյուր հիսունհինգ թվականին՝ ռուս մեծ գիտնական Լոմոնոսովի ջանքերով: 3. Այժմ Մոսկվայի համալսարանում սովորում է մոտ քսանհինգ հազար ուսանող: 4. Համալսարանն ունի ավելի քան երկու և կես միլիոն խորանարդ մետր ծավալ: 5. Նրա մեջ կտեղավորվի մոտ երկու հարյուր հիսուն դպրոցական շենք:  
 
 
Ex. 151. Translate into Armenian.
 
Ex. 151. Translate into Armenian.
 
There are 12 months in a year. 7 months have 21 days, 4 months have 30, and one, February has 28 or 29 days. There are 365 days in a year. In a week 5 days are working, and two are holidays.  
 
There are 12 months in a year. 7 months have 21 days, 4 months have 30, and one, February has 28 or 29 days. There are 365 days in a year. In a week 5 days are working, and two are holidays.  
 
 
Ordinal numerals
 
Ordinal numerals
 
Դասական թվականներ
 
Դասական թվականներ
 
 
Section 85
 
Section 85
 
Ordinal numerals indicate the order of objects and answer the questions որ՞երորդ, քանի՞երորդ (which?). Ordinal numerals form from quantitative numerals by adding suffixes րորդ or երորդ. Suffix րորդ takes only the numerals երկու, երեք, չորս, all the others take suffix երորդ. Exception is the word առաջին first, consisting from word առաջ and suffix ին.  
 
Ordinal numerals indicate the order of objects and answer the questions որ՞երորդ, քանի՞երորդ (which?). Ordinal numerals form from quantitative numerals by adding suffixes րորդ or երորդ. Suffix րորդ takes only the numerals երկու, երեք, չորս, all the others take suffix երորդ. Exception is the word առաջին first, consisting from word առաջ and suffix ին.  
առաջին first  
+
առաջին first
երկրորդ second  
+
երկրորդ second
երրորդ third  
+
երրորդ third
չորրորդ fourth  
+
չորրորդ fourth
հինգերորդ fifth  
+
հինգերորդ fifth
վեցերորդ sixth  
+
վեցերորդ sixth
յոթերորդ seventh  
+
յոթերորդ seventh
ութերորդ eighth  
+
ութերորդ eighth
իններորդ nineth  
+
իններորդ nineth
տասներորդ tenth  
+
տասներորդ tenth
տասնմեկերորդ eleventh  
+
տասնմեկերորդ eleventh
տասներկուերորդ twelfth  
+
տասներկուերորդ twelfth
քսաներորդ twentieth  
+
քսաներորդ twentieth
քսանմեկերորդ twentyfirst  
+
քսանմեկերորդ twentyfirst
երեսուներորդ thirtieth  
+
երեսուներորդ thirtieth
քառասուներորդ fourtieth  
+
քառասուներորդ fourtieth
հիսուներորդ fiftieth  
+
հիսուներորդ fiftieth
հարյուրերորդ hundredth  
+
հարյուրերորդ hundredth
հարյուր մեկերորդ hundred and first  
+
հարյուր մեկերորդ hundred and first
երկու հարյուր քսանհինգերորդ two hundred twentyfifth  
+
երկու հարյուր քսանհինգերորդ two hundred twentyfifth
 
 
 
 
 
In compound ordinal numerals only the last word takes suffix երորդ, e.g., երկու հարյուր ութերորդ, հազար չորս հարյուր հինգերորդ, etc. Ordinal numerals can be marked by means of:  
 
In compound ordinal numerals only the last word takes suffix երորդ, e.g., երկու հարյուր ութերորդ, հազար չորս հարյուր հինգերորդ, etc. Ordinal numerals can be marked by means of:  
 
+
a. Roman numerals: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XX (20), XXX (30), XL (40), L (50), C (100);  
Roman numerals: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XX (20), XXX (30), XL (40), L (50), C (100);  
+
b. Letters of the Armenian alphabet: ա (1), բ (2), գ (3), դ (4), ե (5), զ (6), է (7), ը (8), թ (9), ժ (10), ժա (11), ժբ (12), ժգ (13), ժդ (14), etc.  
Letters of the Armenian alphabet: ա (1), բ (2), գ (3), դ (4), ե (5), զ (6), է (7), ը (8), թ (9), ժ (10), ժա (11), ժբ (12), ժգ (13), ժդ (14), etc.  
+
c. Arabic numerals. In this case after the Numeral a dash is put and is written րդ, e.g., 2-րդ (2nd), 5-րդ (5th), 20-րդ (20th). The word առաջին is written 1-ին.  
Arabic numerals. In this case after the Numeral a dash is put and is written րդ, e.g., 2-րդ (2nd), 5-րդ (5th), 20-րդ (20th). The word առաջին is written 1-ին.  
 
 
 
 
Ex. 152. Form ordinal numerals from quantitatives.
 
Ex. 152. Form ordinal numerals from quantitatives.
 
Մեկ, երկու, չորս, հինգ, տասը, տասհինգ, տասնութ, քառասունհինգ, ութսունչորս, հարյուր ինն, երկու հարյուր տասներեք:  
 
Մեկ, երկու, չորս, հինգ, տասը, տասհինգ, տասնութ, քառասունհինգ, ութսունչորս, հարյուր ինն, երկու հարյուր տասներեք:  
 
 
Ex. 153. Copy out, underline the ordinal numerals.
 
Ex. 153. Copy out, underline the ordinal numerals.
 
1. Ֆիզիկայի ֆակուլտետի հինգերորդ կուրսի ուսանողները հանձնեցին իրենց արաջին պետական քննությունը: 2. Երկրորդ կուրսի ուսանողները պարապում են երեսուներկուերորդ լսարանում: 3. Լուսիկն ապրում է երկրորդ հանրակացարանի չորրորդ հարկի քսանիններորդ սենյակում: 4. Սովետական երկրորդ արհեստական արբանյակը շատ մեծ էր առաջին արբանյակից: 5. Արդեն իններորդ տարին է, որ նա աշխատում է գործարանում:  
 
1. Ֆիզիկայի ֆակուլտետի հինգերորդ կուրսի ուսանողները հանձնեցին իրենց արաջին պետական քննությունը: 2. Երկրորդ կուրսի ուսանողները պարապում են երեսուներկուերորդ լսարանում: 3. Լուսիկն ապրում է երկրորդ հանրակացարանի չորրորդ հարկի քսանիններորդ սենյակում: 4. Սովետական երկրորդ արհեստական արբանյակը շատ մեծ էր առաջին արբանյակից: 5. Արդեն իններորդ տարին է, որ նա աշխատում է գործարանում:  
 
 
Ex. 154. Make up sentences with following ordinal numerals.
 
Ex. 154. Make up sentences with following ordinal numerals.
 
Առաջին, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, տասներորդ, տասներեքերորդ, քառասունհինգերորդ:  
 
Առաջին, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, տասներորդ, տասներեքերորդ, քառասունհինգերորդ:  
 
Example: Նա նստում է առաջին շարքում:  
 
Example: Նա նստում է առաջին շարքում:  
 
 
 
Ex. 155. Write with Arabic numerals.
 
Ex. 155. Write with Arabic numerals.
 
Առաջին, ութերորդ, քսաներկուերորդ, վաթսուներորդ, հարյուրմեկերորդ, տասներեքերորդ:  
 
Առաջին, ութերորդ, քսաներկուերորդ, վաթսուներորդ, հարյուրմեկերորդ, տասներեքերորդ:  
 
E.g. 8-րդ.  
 
E.g. 8-րդ.  
 
 
 
Ex. 156. Translate into Armenian and underline the ordinal numerals.
 
Ex. 156. Translate into Armenian and underline the ordinal numerals.
 
The new study year began the first of September. I study in the fourth year at the Medical Institute. My sister studies at the University in first course. Our group occupies the seventh place by progress in the Institute. All twenty five students of our group are comsomols. We have five tests and three exams in this term. We take our first exam the 8th of January, the second - 15th, the third - 22nd. In 1959 students from Baku visited us.  
 
The new study year began the first of September. I study in the fourth year at the Medical Institute. My sister studies at the University in first course. Our group occupies the seventh place by progress in the Institute. All twenty five students of our group are comsomols. We have five tests and three exams in this term. We take our first exam the 8th of January, the second - 15th, the third - 22nd. In 1959 students from Baku visited us.  
 
 
Distributive numerals
 
Distributive numerals
 
Բաշխական թվականներ
 
Բաշխական թվականներ
 
 
Section 86
 
Section 86
 
Distributive բաշխական numerals show the quantitative distribution of objects. They form from quantitatives by means of suffix ական.  
 
Distributive բաշխական numerals show the quantitative distribution of objects. They form from quantitatives by means of suffix ական.  
մեկական one each  
+
մեկական one each
երկուական two each  
+
երկուական two each
երեքական three each  
+
երեքական three each
չորսական four each  
+
չորսական four each
հնգական five each  
+
հնգական five each
քսանական twenty each  
+
քսանական twenty each
հարյուրական hundred each  
+
հարյուրական hundred each
 
 
 
 
 
 
 
Section 87
 
Section 87
 
Number expressed by a fraction is called a fractional number (կոտորակային). In the Armenian language the numerator of the fraction is expressed by a quantitative numeral, and the denominator by an ordinal or is formed from its distributive, e.g., 1/5 is read մեկ հինգերորդ or հինգերորդական, 2/7 - երկու յոթերորդ or երկու յոթերորդական, etc.  
 
Number expressed by a fraction is called a fractional number (կոտորակային). In the Armenian language the numerator of the fraction is expressed by a quantitative numeral, and the denominator by an ordinal or is formed from its distributive, e.g., 1/5 is read մեկ հինգերորդ or հինգերորդական, 2/7 - երկու յոթերորդ or երկու յոթերորդական, etc.  
 
 
Ex. 157. Form distributive numerals from the following quantitatives.
 
Ex. 157. Form distributive numerals from the following quantitatives.
 
2, 3, 6, 4, 8, 10, 15, 21, 25.  
 
2, 3, 6, 4, 8, 10, 15, 21, 25.  
 
 
Ex. 158. Underline the distributive numerals and translate them into English.
 
Ex. 158. Underline the distributive numerals and translate them into English.
 
1. Յուրաքանչյուր շարքում կանգնած են չորսական ուսնող: 2. Մայրը երեխաներին բաժանեց երկուական խնձոր: 3. Բոլորից պահանջվում է հնգական ռուբլի: 4. Երեքական շարքերով պիոներները անցնում են հրապարակով: 5. Յուրաքանչյուր աշակերտ պետք է ներկայացնի մեկական տետր:  
 
1. Յուրաքանչյուր շարքում կանգնած են չորսական ուսնող: 2. Մայրը երեխաներին բաժանեց երկուական խնձոր: 3. Բոլորից պահանջվում է հնգական ռուբլի: 4. Երեքական շարքերով պիոներները անցնում են հրապարակով: 5. Յուրաքանչյուր աշակերտ պետք է ներկայացնի մեկական տետր:  
 
 
Ex. 159. Read the following fractional numerals.
 
Ex. 159. Read the following fractional numerals.
 
1/2, 1/8, 5/6, 18/20, 8/15, 13/64, 2/9.  
 
1/2, 1/8, 5/6, 18/20, 8/15, 13/64, 2/9.  
 
 
Ex. 160. Translate into Armenian and underline the numerals.
 
Ex. 160. Translate into Armenian and underline the numerals.
 
1. Each group sent for subbotnik (a day of voluntary unpaid labour) 15 students. 2. There are 25 collective farmers in each brigade.3. Each student got five notebooks, three pencils, and one pen. 4. There were 25 chairs in each row. 5. It was decided to collect 5 rubles from each.  
 
1. Each group sent for subbotnik (a day of voluntary unpaid labour) 15 students. 2. There are 25 collective farmers in each brigade.3. Each student got five notebooks, three pencils, and one pen. 4. There were 25 chairs in each row. 5. It was decided to collect 5 rubles from each.  
 
 
Use of numerals with nouns
 
Use of numerals with nouns
 
Թվականների գործածությունը գոյականի հետ
 
Թվականների գործածությունը գոյականի հետ
 
 
Section 88
 
Section 88
 
Numerals, just like adjectives, when used with nouns change neither by case nor number, e.g., երեք տղա three boys, երեք տղայի three boys', երեք տղաներից from three boys, երրորդ կուրսը the third course, երրորդ կուրսի the third course's, երրորդ կուրսից from the third course, etc.  
 
Numerals, just like adjectives, when used with nouns change neither by case nor number, e.g., երեք տղա three boys, երեք տղայի three boys', երեք տղաներից from three boys, երրորդ կուրսը the third course, երրորդ կուրսի the third course's, երրորդ կուրսից from the third course, etc.  
 
 
Quantitative numerals
 
Quantitative numerals
 
Քանակական թվականներ
 
Քանակական թվականներ
 
 
Singular - եզակի թիվ  
 
Singular - եզակի թիվ  
Ուղղ. չորս աշակերտ four students  
+
Ուղղ. չորս աշակերտ four students
Սեռ. չորս աշակերտի four students'  
+
Սեռ. չորս աշակերտի four students'
Տր. չորս աշակերտին to four students  
+
Տր. չորս աշակերտին to four students
Հայց. չորս աշակերտին to four students  
+
Հայց. չորս աշակերտին to four students
Բաց. չորս աշակերտից from four students  
+
Բաց. չորս աշակերտից from four students
ործ. չորս աշակերտով by four students  
+
ործ. չորս աշակերտով by four students
 
 
 
 
 
 
 
Ordinal numerals
 
Ordinal numerals
 
Դասական թվականներ
 
Դասական թվականներ
 
 
Singular - եզակի թիվ  
 
Singular - եզակի թիվ  
Ուղղ. իններորդ ալիք(ը) (the) ninth billow  
+
Ուղղ. իններորդ ալիք(ը) (the) ninth billow
Սեռ. իններորդ ալիքի ninth billow's  
+
Սեռ. իններորդ ալիքի ninth billow's
Տր. իններորդ ալիքի(ն) to (the) ninth billow  
+
Տր. իններորդ ալիքի(ն) to (the) ninth billow
Հայց. իններորդ ալիք(ը) (the) ninth billow  
+
Հայց. իններորդ ալիք(ը) (the) ninth billow
ործ. իններորդ ալիքով by ninth billow  
+
ործ. իններորդ ալիքով by ninth billow
Բաց. իններորդ ալիքից from ninth billow  
+
Բաց. իններորդ ալիքից from ninth billow
Ներգ. իններորդ ալիքում in ninth billow  
+
Ներգ. իններորդ ալիքում in ninth billow
 
 
 
 
 
 
 
Distributive numerals
 
Distributive numerals
 
Բաշխական թվականներ
 
Բաշխական թվականներ
 
+
Ողղ. երկուական գիրք
Ողղ. երկուական գիրք  
+
Սեռ. երկուական գրքի
Սեռ. երկուական գրքի  
+
Տր. երկուական գրքի
Տր. երկուական գրքի  
+
Հայց. երկուական գիրք
Հայց. երկուական գիրք  
+
Բաց. երկուական գրքից
Բաց. երկուական գրքից  
+
ործ. երկուական գրքով
ործ. երկուական գրքով  
+
Ներգ. երկուական գրքում
Ներգ. երկուական գրքում  
 
 
 
 
 
 
Section 89
 
Section 89
 
The following peculiarities occur when numerals are used in the Armenian language.  
 
The following peculiarities occur when numerals are used in the Armenian language.  
When combined with a noun, numerals are always used in unchanged form. Compare:  
+
a. When combined with a noun, numerals are always used in unchanged form. Compare:  
երկու ուսանող two students  
+
երկու ուսանող two students
հինգ ուսանող five students  
+
հինգ ուսանող five students
երկու ուսանողի two students'  
+
երկու ուսանողի two students'
երկու ուսանողով by two students  
+
երկու ուսանողով by two students
 
+
b. Usually, when in Armenian nouns are used with numerals they are put in singular form, e.g., տաս ուսանող ten students, հինգ գիրք five books. Only in case the "plurality" is emphasized the noun is used in plural. Compare:  
 
+
Ութ ուսանող լավ են սովորում: Eight students study well.
 
+
Ութ ուսանողներ լավ են սովորում: Eight students study well.
Usually, when in Armenian nouns are used with numerals they are put in singular form, e.g., տաս ուսանող ten students, հինգ գիրք five books. Only in case the "plurality" is emphasized the noun is used in plural. Compare:  
 
Ութ ուսանող լավ են սովորում: Eight students study well.  
 
Ութ ուսանողներ լավ են սովորում: Eight students study well.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ex. 161. Make up sentences using the following word combinations in various cases.
 
Ex. 161. Make up sentences using the following word combinations in various cases.
 
Չորս սենյակ, երկրորդ հարկ, հնգական տետրակ:  
 
Չորս սենյակ, երկրորդ հարկ, հնգական տետրակ:  
 
 
Ex. 162. Copy out the numerals with nouns and translate them into English.
 
Ex. 162. Copy out the numerals with nouns and translate them into English.
 
1. Նույն օրը երեկոյան Սմբատի և Միքայելի միջև տեղի ունեցավ առաջին ընդհարումը: 2. Մարութխանյանը, երկու բաժակ թեյ պահանջելով, սկսեց նրա հետ խոսել բարեկամաբար: 3. Հենց առաջին հայացքից տիկինը հետաքրքրվել էր տարօրինակ հասարակությամբ: 4. Անցավ երկու- երեք շաբաթ: 5. Չուպրովն առաջին և երկրորդ դռների միջև ընդհարվեց Դավիթ Զարգարյանի հետ: 6. Հինգերորդ բուրգի սնուներն ընկավ մեկը մյուսի ետևից, ճարճատելով ու չորս կողմ տարածոլով կայծերի հեղեղ: 7. Անցան սգի առաջին օրերը:  
 
1. Նույն օրը երեկոյան Սմբատի և Միքայելի միջև տեղի ունեցավ առաջին ընդհարումը: 2. Մարութխանյանը, երկու բաժակ թեյ պահանջելով, սկսեց նրա հետ խոսել բարեկամաբար: 3. Հենց առաջին հայացքից տիկինը հետաքրքրվել էր տարօրինակ հասարակությամբ: 4. Անցավ երկու- երեք շաբաթ: 5. Չուպրովն առաջին և երկրորդ դռների միջև ընդհարվեց Դավիթ Զարգարյանի հետ: 6. Հինգերորդ բուրգի սնուներն ընկավ մեկը մյուսի ետևից, ճարճատելով ու չորս կողմ տարածոլով կայծերի հեղեղ: 7. Անցան սգի առաջին օրերը:  
 
(Շիրվանզադե)
 
(Շիրվանզադե)
 
 
 
 
Ex. 163. Translate into Armenian.
 
Ex. 163. Translate into Armenian.
 
1. The teacher gave three notebooks and two pencils to each student. 2. About 40 rubles was spent on repairing the school. 3. 2/3 of the class are comsomols. 4. A meeting will take place after the fifth class. 5. It's the third day snowing. 6. Five students remained from each group. 7. The hunters killed two wolves, three foxes and one bear. 8. The hall is for 650 persons. 9. From Moscow to Leningrad is more than 600 km. 10. The meeting will start at 8 p.m. 11. 27 workers of the factory got vouchers to sanatoriums. 12. The train leaves at 12 at night.  
 
1. The teacher gave three notebooks and two pencils to each student. 2. About 40 rubles was spent on repairing the school. 3. 2/3 of the class are comsomols. 4. A meeting will take place after the fifth class. 5. It's the third day snowing. 6. Five students remained from each group. 7. The hunters killed two wolves, three foxes and one bear. 8. The hall is for 650 persons. 9. From Moscow to Leningrad is more than 600 km. 10. The meeting will start at 8 p.m. 11. 27 workers of the factory got vouchers to sanatoriums. 12. The train leaves at 12 at night.  
 
 
Declension of numerals
 
Declension of numerals
 
Թվականների հոլովումը
 
Թվականների հոլովումը
 
 
Section 90
 
Section 90
 
Numerals, just like adjectives, in the Armenian language decline only when they are used in the meaning of nouns. In that case the numeral means not only a number but also an object. E.g. Երեքն էլ գնացին: All three went away.  
 
Numerals, just like adjectives, in the Armenian language decline only when they are used in the meaning of nouns. In that case the numeral means not only a number but also an object. E.g. Երեքն էլ գնացին: All three went away.  
 
Առաջինը լավ էր սովորել դասը, իսկ երկրորդը՝ ոչ: The first one knew his lesson well; the second one not. Numerals used in the meaning of noun take definite article and change by the declension by ի.  
 
Առաջինը լավ էր սովորել դասը, իսկ երկրորդը՝ ոչ: The first one knew his lesson well; the second one not. Numerals used in the meaning of noun take definite article and change by the declension by ի.  
 
+
Ուղղ. երեքը three քսանմեկը twentyone
Ուղղ. երեքը three քսանմեկը twentyone  
+
Սեռ. երեքի of three քսանմեկի
Սեռ. երեքի of three քսանմեկի  
+
Տր. երեքին to three քսանմեկին
Տր. երեքին to three քսանմեկին  
+
Հայց. երքին to three քսանմեկին
Հայց. երքին to three քսանմեկին  
+
երեքը three քսանմեկը
  երեքը three քսանմեկը  
+
Բաց. երեքից from three քսանմեկից
Բաց. երեքից from three քսանմեկից  
+
ործ. երեքով by three քսանմեկով
ործ. երեքով by three քսանմեկով  
+
Ներգ. երքում in three քսանմեկում
Ներգ. երքում in three քսանմեկում  
+
+
Ուղղ. վեցերորդ the sixth հարյուրերորդ the hundredth
Ուղղ. վեցերորդ the sixth հարյուրերորդ the hundredth  
+
Սեռ. վեցերորդի of the sixth հարյուրերորդի
Սեռ. վեցերորդի of the sixth հարյուրերորդի  
+
Տր. վեցերորդին to the sixth հարյուրերորդին
Տր. վեցերորդին to the sixth հարյուրերորդին  
+
Հայց. վեցերորդին to the sixth հարյուրերորդին
Հայց. վեցերորդին to the sixth հարյուրերորդին  
+
վեցերորդը the sixth հարյուրերորդը
  վեցերորդը the sixth հարյուրերորդը  
+
Բաց. վեցերորդից from the sixth հարյուրերորդից
Բաց. վեցերորդից from the sixth հարյուրերորդից  
+
ործ. վեցերորդով by the sixth հարյուրերորդով
ործ. վեցերորդով by the sixth հարյուրերորդով  
+
Ներգ. վեցերորդում in the sixth հարյուրերորդում
Ներգ. վեցերորդում in the sixth հարյուրերորդում  
 
 
 
 
 
 
Note: In compound numerals only the last word is declined, e.g., հազար ինն հարյուր հիսունիննի, հազար ինն հարյուր հիսունիննով, երկու հարյուր յոթանասունչորսերորդից, etc.  
 
Note: In compound numerals only the last word is declined, e.g., հազար ինն հարյուր հիսունիննի, հազար ինն հարյուր հիսունիննով, երկու հարյուր յոթանասունչորսերորդից, etc.  
 
 
 
Ex. 164. Decline the numerals մեկ, երկու, քսան, չորրորդ, քսաներորդ.
 
Ex. 164. Decline the numerals մեկ, երկու, քսան, չորրորդ, քսաներորդ.
 
Ex. 165. Translate into English.
 
Ex. 165. Translate into English.
 
Դուք ժամացույց ունե՞ք: Այո, ես ժամացույց ունեմ: Ասացեք, խնդրեմ, ժամը քանի՞սն է: Ութն անց է քսան րոպե: Տասին 15 է պակաս: Օրը քանի՞ ժամ ունի: Օրն ունի 24 ժամ: Ես սովորաբար քնում եմ գիշերվա ժամը 11-ին: Վեր եմ կենում 7 անց կեսին: 8-ից մինչև 8 անց 10 րոպե զբաղվում եմ ֆիզկուլտուրայով: Լվացվում եմ 8 անց կեսին: Նախաճաշում եմ ժամը 9-ին: Մեր դասերը սկսվում են 1 անց կեսին և տևում են մինչև ժամը 7 անց 20 րոպե: Մեր առաջին դասը հետաքրքիր է անցնում: Հետաքրքիր են անցնում նաև երկրորդը, երրորդը, չորրորդը:  
 
Դուք ժամացույց ունե՞ք: Այո, ես ժամացույց ունեմ: Ասացեք, խնդրեմ, ժամը քանի՞սն է: Ութն անց է քսան րոպե: Տասին 15 է պակաս: Օրը քանի՞ ժամ ունի: Օրն ունի 24 ժամ: Ես սովորաբար քնում եմ գիշերվա ժամը 11-ին: Վեր եմ կենում 7 անց կեսին: 8-ից մինչև 8 անց 10 րոպե զբաղվում եմ ֆիզկուլտուրայով: Լվացվում եմ 8 անց կեսին: Նախաճաշում եմ ժամը 9-ին: Մեր դասերը սկսվում են 1 անց կեսին և տևում են մինչև ժամը 7 անց 20 րոպե: Մեր առաջին դասը հետաքրքիր է անցնում: Հետաքրքիր են անցնում նաև երկրորդը, երրորդը, չորրորդը:  
 
 
Ex. 166. Translate into Armenian.
 
Ex. 166. Translate into Armenian.
 
I came to work the first. The others came at eight. I fulfilled the 60% of my daily plan till 12 o'clock. From 1 to 3 I fulfilled the rest of the 40%. In the evening, from 8 to ten thirty I study at school. At the same school study more than 400 workers of our factory. There are 14 classes at school: two sixth, three seventh, four eighth, two tenth. In sixth grade study 60 students, in seventh - 80, in eighth 100, in ninth - 91 students, and in tenth - 67 students. More than 100 students study in postal tuition colleges. Every second worker is a student. The management of the factory made all the study conditions. Great privileges are promised by the soviet government to the working youth. During the exam period the students get holidays of 20 days, their working day finishes at three, and not at five.  
 
I came to work the first. The others came at eight. I fulfilled the 60% of my daily plan till 12 o'clock. From 1 to 3 I fulfilled the rest of the 40%. In the evening, from 8 to ten thirty I study at school. At the same school study more than 400 workers of our factory. There are 14 classes at school: two sixth, three seventh, four eighth, two tenth. In sixth grade study 60 students, in seventh - 80, in eighth 100, in ninth - 91 students, and in tenth - 67 students. More than 100 students study in postal tuition colleges. Every second worker is a student. The management of the factory made all the study conditions. Great privileges are promised by the soviet government to the working youth. During the exam period the students get holidays of 20 days, their working day finishes at three, and not at five.  
 
 
Syntactic functions of numerals
 
Syntactic functions of numerals
 
Թվականների շարահյուսական կիրառությունները
 
Թվականների շարահյուսական կիրառությունները
 
 
Section 91
 
Section 91
 
Numerals in the sentence serve as:  
 
Numerals in the sentence serve as:  
attribute:  
+
a. attribute:  
Շինարարները կառուցեցին քսան շենք:  
+
Շինարարները կառուցեցին քսան շենք:
Builders built twenty buildings.  
+
Builders built twenty buildings.
Երկրորդ դասը սկսվում է ժամի 10-ին:  
+
Երկրորդ դասը սկսվում է ժամի 10-ին:
The second lesson starts at ten o'clock.  
+
The second lesson starts at ten o'clock.
 
+
b. the nominal part of compound predicate:  
 
+
րքերի թիվը հինգն է:
 
+
Number of books is five.
the nominal part of compound predicate:  
+
Նա մեր կուրսում առաջինն է:
րքերի թիվը հինգն է:  
+
He is the first in our class.
Number of books is five.  
+
c. modifier of measure (combined with nouns indicating measure, weight, etc.):  
Նա մեր կուրսում առաջինն է:  
+
Մենք գնացինք երեսուն կիլոմետր:
He is the first in our class.  
+
We covered thirty kilometers.
 
 
 
 
 
 
modifier of measure (combined with nouns indicating measure, weight, etc.):  
 
Մենք գնացինք երեսուն կիլոմետր:  
 
We covered thirty kilometers.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Numerals used in the meaning of noun can serve as the subject, attribute, etc., in the sentence.  
 
Numerals used in the meaning of noun can serve as the subject, attribute, etc., in the sentence.  
 
 
Ex. 167. Say what part the numeral plays in the sentence.
 
Ex. 167. Say what part the numeral plays in the sentence.
 
1. Երկրորդ կուրսի քսան ուսանողներն էլ հաջող հանձնեցին իրենց առաջին քննությունը: 2. Երկու ընկերներ միասին գնացին անտառ: 3. Այս գիրքն արժե քսան ռուբլի:  
 
1. Երկրորդ կուրսի քսան ուսանողներն էլ հաջող հանձնեցին իրենց առաջին քննությունը: 2. Երկու ընկերներ միասին գնացին անտառ: 3. Այս գիրքն արժե քսան ռուբլի:  
 
 
Ex. 168. Copy out, write the numerals in full.
 
Ex. 168. Copy out, write the numerals in full.
 
Ո՞ր կենդանին ինչքան է ապրում Ամենից երկար ապրող կենդանին փիղն է, որն ապրում է 150 տարի: այլաձուկն էլ է մոտ 150 տարի ապրում: Կենդանիները միջին հաշվով ապրում են՝ միօրիկ թիթեռը՝ 1 օր, մայիսյան բզեզը՝ 1 ամիս, մորեխը՝ 2 ամիս, խխունջն ու մուկը՝ 3 տարի, սկյուռը՝ 5 տարի, խոզն ու նապաստակը՝ 8 տարի, սոխակն ու աղվեսը՝ 14 տարի, խեցգետինը՝ 16 տարի, ձին՝ 17 տարի, կկուն՝ 28 տարի, առյուծը՝ 30 տարի, արջը՝ 40, կարապը՝ 50, ագռավը՝ 100, գայլաձուկն ու փիղը՝ 150 տարի:
 
Ո՞ր կենդանին ինչքան է ապրում Ամենից երկար ապրող կենդանին փիղն է, որն ապրում է 150 տարի: այլաձուկն էլ է մոտ 150 տարի ապրում: Կենդանիները միջին հաշվով ապրում են՝ միօրիկ թիթեռը՝ 1 օր, մայիսյան բզեզը՝ 1 ամիս, մորեխը՝ 2 ամիս, խխունջն ու մուկը՝ 3 տարի, սկյուռը՝ 5 տարի, խոզն ու նապաստակը՝ 8 տարի, սոխակն ու աղվեսը՝ 14 տարի, խեցգետինը՝ 16 տարի, ձին՝ 17 տարի, կկուն՝ 28 տարի, առյուծը՝ 30 տարի, արջը՝ 40, կարապը՝ 50, ագռավը՝ 100, գայլաձուկն ու փիղը՝ 150 տարի:

Revision as of 03:44, 10 November 2004

NUMERALS

Numerals Թվական Անուն

Categories of numerals Թվականի տեսակները

Section 82

Numerals are the part of speech that indicates number or order of objects. In the Armenian language we distinguish quantitative քանակական, ordinal դասական and distributive բաշխական numerals.

Quantitative numerals Քանակական թվականներ

Section 83

Quantitative numerals indicate the number or the quantity of the object and answer the questions ինչքա՞ն, քանի՞, որքա՞ն (how much?).

Quantitative numerals of the Armenian language

1-10 11-20 21-90 100 and higher 1 մեկ 11 տասնմեկ 21 քսանմեկ 100 հարյուր 2 երկու 12 տասներկու 22 քսաներկու 200 երկու հարյուր 3 երեք 13 տասներեք 30 երեսուն 300 երեք հարյուր 4 չորս 14 տասնչորս 33 երեսուներեք 400 չորս հարյուր 5 հինգ 15 տասնհինգ 40 քառասուն 500 հինգ հարյուր 6 վեց 16 տասնվեց 50 հիսուն 600 վեց հարյուր 7 յոթ 17 տասնյոթ 60 վաթսուն 700 յոթ հարյուր 8 ութ 18 տասնութ 70 յոթանասուն 800 ութ հարյուր 9 ինն ինը 19 տասնինն 80 ութսուն 900 ինն հարյուր 10 տասը 20 քսան 90 իննսուն 1000 հազար

2.000 երկու հազար 1.000.000 միլիոն 2.000.000 երկու միլիոն 1.000.000.000 միլիարդ

Formation of quantitative numerals Քանակական թվականների կազմությունը

Section 84

Numerals in the Armenian language can be simple պարզ, complex բարդ and compound բաղադրյալ. Simple պարզ are called those numerals that consist of one stem. They are numerals from 1 to 10, also հարյուր (hundred), հազար (thousand), միլիոն, միլիարդ. Complex բարդ are called those numerals that consist of two stems. The numerals from 11 to 99 belong to this group, e.g., տասնմեկ, տասնհինգ, քսանչորս, յոթանասունութ, etc. The compound parts of complex numerals are written together.

Note: Complex are also the names of tens (երեսուն, քառասուն, հիսուն, վաթսուն, յոթանասուն, ութսուն, իննսուն) though the meaning of the second stem in these numerals is obscured.

Compound բաղադրյալ are called the numerals that consinst of two or more separate words. Compound numerals are written separately, e.g., հարյուր մեկ, երկու հարյուր քառասունհինգ, հազար ինն հարյուր հիսունինն etc.

Ex. 146. Write the following numerals by samples of writing. 1, 2, 3, 10, 19, 30, 18, 9, 7, 44, 15, 50, 8, 17, 80, 12, 100, 226, 705, 1000, 1568. Ex. 147. Read, translate into English. 1. Յուրաքանչուր ձեռք ունի հինգ մատ: Երկու ձեռքը միասին ունեն տասը մատ: Ոտքերի մատները նունպես տասն են: Դու քանի՞ ատամ ունես: Ես ունեմ երեսուներկու ատամ: 2. Նա ապրում է երկու սենյակից բաղկացած բնակարանում: Սենյակում դրված են երկու մահճակալ, մեկ սեղան, վեց աթոռ: 3. Նա քսան տարեկան է, իսկ դու տասնութ տարեկան ես: Ես ութ տարեկան հասակում ընդունվել եմ դպրոց: Այժմ տասնվեց տարեկան եմ և սովորում եմ իններորդ դասարանում: Ex. 148. Translate into Armenian. There are thirty five students in our class. From them twenty girls and fifteen boys. We have six lessons every day. Each lesson lasts fifty minutes. The breaks last ten minutes, and the big break twenty. Five hundred students are studying in our faculty. We study four languages: Russian, Armenian, English and Latin. Ex. 149. Translate into Armenian. Write the numerals in full. January 13 of 1926, March 31 of 1950, September 22 of 1948, October 9 of 1960. Example: Հազար ինն հարյուր քսանվեց թվի հունվարի տասներեքին: Ex. 150. Copy out the text and indicate the composition of the numerals. 1. Հազար ինն հարյուր հիսուներեք թվականին ավարտվեցին Երևանի Լենինի հրապարակի ձևավորման աշխատանքները: 2. Մոսկվայի համալսրանը հիմնադրվել է հազար յոթ հարյուր հիսունհինգ թվականին՝ ռուս մեծ գիտնական Լոմոնոսովի ջանքերով: 3. Այժմ Մոսկվայի համալսարանում սովորում է մոտ քսանհինգ հազար ուսանող: 4. Համալսարանն ունի ավելի քան երկու և կես միլիոն խորանարդ մետր ծավալ: 5. Նրա մեջ կտեղավորվի մոտ երկու հարյուր հիսուն դպրոցական շենք: Ex. 151. Translate into Armenian. There are 12 months in a year. 7 months have 21 days, 4 months have 30, and one, February has 28 or 29 days. There are 365 days in a year. In a week 5 days are working, and two are holidays. Ordinal numerals Դասական թվականներ Section 85 Ordinal numerals indicate the order of objects and answer the questions որ՞երորդ, քանի՞երորդ (which?). Ordinal numerals form from quantitative numerals by adding suffixes րորդ or երորդ. Suffix րորդ takes only the numerals երկու, երեք, չորս, all the others take suffix երորդ. Exception is the word առաջին first, consisting from word առաջ and suffix ին. առաջին first երկրորդ second երրորդ third չորրորդ fourth հինգերորդ fifth վեցերորդ sixth յոթերորդ seventh ութերորդ eighth իններորդ nineth տասներորդ tenth տասնմեկերորդ eleventh տասներկուերորդ twelfth քսաներորդ twentieth քսանմեկերորդ twentyfirst երեսուներորդ thirtieth քառասուներորդ fourtieth հիսուներորդ fiftieth հարյուրերորդ hundredth հարյուր մեկերորդ hundred and first երկու հարյուր քսանհինգերորդ two hundred twentyfifth In compound ordinal numerals only the last word takes suffix երորդ, e.g., երկու հարյուր ութերորդ, հազար չորս հարյուր հինգերորդ, etc. Ordinal numerals can be marked by means of: a. Roman numerals: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XX (20), XXX (30), XL (40), L (50), C (100); b. Letters of the Armenian alphabet: ա (1), բ (2), գ (3), դ (4), ե (5), զ (6), է (7), ը (8), թ (9), ժ (10), ժա (11), ժբ (12), ժգ (13), ժդ (14), etc. c. Arabic numerals. In this case after the Numeral a dash is put and is written րդ, e.g., 2-րդ (2nd), 5-րդ (5th), 20-րդ (20th). The word առաջին is written 1-ին. Ex. 152. Form ordinal numerals from quantitatives. Մեկ, երկու, չորս, հինգ, տասը, տասհինգ, տասնութ, քառասունհինգ, ութսունչորս, հարյուր ինն, երկու հարյուր տասներեք: Ex. 153. Copy out, underline the ordinal numerals. 1. Ֆիզիկայի ֆակուլտետի հինգերորդ կուրսի ուսանողները հանձնեցին իրենց արաջին պետական քննությունը: 2. Երկրորդ կուրսի ուսանողները պարապում են երեսուներկուերորդ լսարանում: 3. Լուսիկն ապրում է երկրորդ հանրակացարանի չորրորդ հարկի քսանիններորդ սենյակում: 4. Սովետական երկրորդ արհեստական արբանյակը շատ մեծ էր առաջին արբանյակից: 5. Արդեն իններորդ տարին է, որ նա աշխատում է գործարանում: Ex. 154. Make up sentences with following ordinal numerals. Առաջին, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, տասներորդ, տասներեքերորդ, քառասունհինգերորդ: Example: Նա նստում է առաջին շարքում: Ex. 155. Write with Arabic numerals. Առաջին, ութերորդ, քսաներկուերորդ, վաթսուներորդ, հարյուրմեկերորդ, տասներեքերորդ: E.g. 8-րդ. Ex. 156. Translate into Armenian and underline the ordinal numerals. The new study year began the first of September. I study in the fourth year at the Medical Institute. My sister studies at the University in first course. Our group occupies the seventh place by progress in the Institute. All twenty five students of our group are comsomols. We have five tests and three exams in this term. We take our first exam the 8th of January, the second - 15th, the third - 22nd. In 1959 students from Baku visited us. Distributive numerals Բաշխական թվականներ Section 86 Distributive բաշխական numerals show the quantitative distribution of objects. They form from quantitatives by means of suffix ական. մեկական one each երկուական two each երեքական three each չորսական four each հնգական five each քսանական twenty each հարյուրական hundred each Section 87 Number expressed by a fraction is called a fractional number (կոտորակային). In the Armenian language the numerator of the fraction is expressed by a quantitative numeral, and the denominator by an ordinal or is formed from its distributive, e.g., 1/5 is read մեկ հինգերորդ or հինգերորդական, 2/7 - երկու յոթերորդ or երկու յոթերորդական, etc. Ex. 157. Form distributive numerals from the following quantitatives. 2, 3, 6, 4, 8, 10, 15, 21, 25. Ex. 158. Underline the distributive numerals and translate them into English. 1. Յուրաքանչյուր շարքում կանգնած են չորսական ուսնող: 2. Մայրը երեխաներին բաժանեց երկուական խնձոր: 3. Բոլորից պահանջվում է հնգական ռուբլի: 4. Երեքական շարքերով պիոներները անցնում են հրապարակով: 5. Յուրաքանչյուր աշակերտ պետք է ներկայացնի մեկական տետր: Ex. 159. Read the following fractional numerals. 1/2, 1/8, 5/6, 18/20, 8/15, 13/64, 2/9. Ex. 160. Translate into Armenian and underline the numerals. 1. Each group sent for subbotnik (a day of voluntary unpaid labour) 15 students. 2. There are 25 collective farmers in each brigade.3. Each student got five notebooks, three pencils, and one pen. 4. There were 25 chairs in each row. 5. It was decided to collect 5 rubles from each. Use of numerals with nouns Թվականների գործածությունը գոյականի հետ Section 88 Numerals, just like adjectives, when used with nouns change neither by case nor number, e.g., երեք տղա three boys, երեք տղայի three boys', երեք տղաներից from three boys, երրորդ կուրսը the third course, երրորդ կուրսի the third course's, երրորդ կուրսից from the third course, etc. Quantitative numerals Քանակական թվականներ Singular - եզակի թիվ Ուղղ. չորս աշակերտ four students Սեռ. չորս աշակերտի four students' Տր. չորս աշակերտին to four students Հայց. չորս աշակերտին to four students Բաց. չորս աշակերտից from four students ործ. չորս աշակերտով by four students Ordinal numerals Դասական թվականներ Singular - եզակի թիվ Ուղղ. իններորդ ալիք(ը) (the) ninth billow Սեռ. իններորդ ալիքի ninth billow's Տր. իններորդ ալիքի(ն) to (the) ninth billow Հայց. իններորդ ալիք(ը) (the) ninth billow ործ. իններորդ ալիքով by ninth billow Բաց. իններորդ ալիքից from ninth billow Ներգ. իններորդ ալիքում in ninth billow Distributive numerals Բաշխական թվականներ Ողղ. երկուական գիրք Սեռ. երկուական գրքի Տր. երկուական գրքի Հայց. երկուական գիրք Բաց. երկուական գրքից ործ. երկուական գրքով Ներգ. երկուական գրքում Section 89 The following peculiarities occur when numerals are used in the Armenian language. a. When combined with a noun, numerals are always used in unchanged form. Compare: երկու ուսանող two students հինգ ուսանող five students երկու ուսանողի two students' երկու ուսանողով by two students b. Usually, when in Armenian nouns are used with numerals they are put in singular form, e.g., տաս ուսանող ten students, հինգ գիրք five books. Only in case the "plurality" is emphasized the noun is used in plural. Compare: Ութ ուսանող լավ են սովորում: Eight students study well. Ութ ուսանողներ լավ են սովորում: Eight students study well. Ex. 161. Make up sentences using the following word combinations in various cases. Չորս սենյակ, երկրորդ հարկ, հնգական տետրակ: Ex. 162. Copy out the numerals with nouns and translate them into English. 1. Նույն օրը երեկոյան Սմբատի և Միքայելի միջև տեղի ունեցավ առաջին ընդհարումը: 2. Մարութխանյանը, երկու բաժակ թեյ պահանջելով, սկսեց նրա հետ խոսել բարեկամաբար: 3. Հենց առաջին հայացքից տիկինը հետաքրքրվել էր տարօրինակ հասարակությամբ: 4. Անցավ երկու- երեք շաբաթ: 5. Չուպրովն առաջին և երկրորդ դռների միջև ընդհարվեց Դավիթ Զարգարյանի հետ: 6. Հինգերորդ բուրգի սնուներն ընկավ մեկը մյուսի ետևից, ճարճատելով ու չորս կողմ տարածոլով կայծերի հեղեղ: 7. Անցան սգի առաջին օրերը: (Շիրվանզադե) Ex. 163. Translate into Armenian. 1. The teacher gave three notebooks and two pencils to each student. 2. About 40 rubles was spent on repairing the school. 3. 2/3 of the class are comsomols. 4. A meeting will take place after the fifth class. 5. It's the third day snowing. 6. Five students remained from each group. 7. The hunters killed two wolves, three foxes and one bear. 8. The hall is for 650 persons. 9. From Moscow to Leningrad is more than 600 km. 10. The meeting will start at 8 p.m. 11. 27 workers of the factory got vouchers to sanatoriums. 12. The train leaves at 12 at night. Declension of numerals Թվականների հոլովումը Section 90 Numerals, just like adjectives, in the Armenian language decline only when they are used in the meaning of nouns. In that case the numeral means not only a number but also an object. E.g. Երեքն էլ գնացին: All three went away. Առաջինը լավ էր սովորել դասը, իսկ երկրորդը՝ ոչ: The first one knew his lesson well; the second one not. Numerals used in the meaning of noun take definite article and change by the declension by ի. Ուղղ. երեքը three քսանմեկը twentyone Սեռ. երեքի of three քսանմեկի Տր. երեքին to three քսանմեկին Հայց. երքին to three քսանմեկին երեքը three քսանմեկը Բաց. երեքից from three քսանմեկից ործ. երեքով by three քսանմեկով Ներգ. երքում in three քսանմեկում

Ուղղ. վեցերորդ the sixth հարյուրերորդ the hundredth Սեռ. վեցերորդի of the sixth հարյուրերորդի Տր. վեցերորդին to the sixth հարյուրերորդին Հայց. վեցերորդին to the sixth հարյուրերորդին վեցերորդը the sixth հարյուրերորդը Բաց. վեցերորդից from the sixth հարյուրերորդից ործ. վեցերորդով by the sixth հարյուրերորդով Ներգ. վեցերորդում in the sixth հարյուրերորդում Note: In compound numerals only the last word is declined, e.g., հազար ինն հարյուր հիսունիննի, հազար ինն հարյուր հիսունիննով, երկու հարյուր յոթանասունչորսերորդից, etc. Ex. 164. Decline the numerals մեկ, երկու, քսան, չորրորդ, քսաներորդ. Ex. 165. Translate into English. Դուք ժամացույց ունե՞ք: Այո, ես ժամացույց ունեմ: Ասացեք, խնդրեմ, ժամը քանի՞սն է: Ութն անց է քսան րոպե: Տասին 15 է պակաս: Օրը քանի՞ ժամ ունի: Օրն ունի 24 ժամ: Ես սովորաբար քնում եմ գիշերվա ժամը 11-ին: Վեր եմ կենում 7 անց կեսին: 8-ից մինչև 8 անց 10 րոպե զբաղվում եմ ֆիզկուլտուրայով: Լվացվում եմ 8 անց կեսին: Նախաճաշում եմ ժամը 9-ին: Մեր դասերը սկսվում են 1 անց կեսին և տևում են մինչև ժամը 7 անց 20 րոպե: Մեր առաջին դասը հետաքրքիր է անցնում: Հետաքրքիր են անցնում նաև երկրորդը, երրորդը, չորրորդը: Ex. 166. Translate into Armenian. I came to work the first. The others came at eight. I fulfilled the 60% of my daily plan till 12 o'clock. From 1 to 3 I fulfilled the rest of the 40%. In the evening, from 8 to ten thirty I study at school. At the same school study more than 400 workers of our factory. There are 14 classes at school: two sixth, three seventh, four eighth, two tenth. In sixth grade study 60 students, in seventh - 80, in eighth 100, in ninth - 91 students, and in tenth - 67 students. More than 100 students study in postal tuition colleges. Every second worker is a student. The management of the factory made all the study conditions. Great privileges are promised by the soviet government to the working youth. During the exam period the students get holidays of 20 days, their working day finishes at three, and not at five. Syntactic functions of numerals Թվականների շարահյուսական կիրառությունները Section 91 Numerals in the sentence serve as: a. attribute: Շինարարները կառուցեցին քսան շենք: Builders built twenty buildings. Երկրորդ դասը սկսվում է ժամի 10-ին: The second lesson starts at ten o'clock. b. the nominal part of compound predicate: րքերի թիվը հինգն է: Number of books is five. Նա մեր կուրսում առաջինն է: He is the first in our class. c. modifier of measure (combined with nouns indicating measure, weight, etc.): Մենք գնացինք երեսուն կիլոմետր: We covered thirty kilometers. Numerals used in the meaning of noun can serve as the subject, attribute, etc., in the sentence. Ex. 167. Say what part the numeral plays in the sentence. 1. Երկրորդ կուրսի քսան ուսանողներն էլ հաջող հանձնեցին իրենց առաջին քննությունը: 2. Երկու ընկերներ միասին գնացին անտառ: 3. Այս գիրքն արժե քսան ռուբլի: Ex. 168. Copy out, write the numerals in full. Ո՞ր կենդանին ինչքան է ապրում Ամենից երկար ապրող կենդանին փիղն է, որն ապրում է 150 տարի: այլաձուկն էլ է մոտ 150 տարի ապրում: Կենդանիները միջին հաշվով ապրում են՝ միօրիկ թիթեռը՝ 1 օր, մայիսյան բզեզը՝ 1 ամիս, մորեխը՝ 2 ամիս, խխունջն ու մուկը՝ 3 տարի, սկյուռը՝ 5 տարի, խոզն ու նապաստակը՝ 8 տարի, սոխակն ու աղվեսը՝ 14 տարի, խեցգետինը՝ 16 տարի, ձին՝ 17 տարի, կկուն՝ 28 տարի, առյուծը՝ 30 տարի, արջը՝ 40, կարապը՝ 50, ագռավը՝ 100, գայլաձուկն ու փիղը՝ 150 տարի: