Armenian Female Names

From armeniapedia.org
Revision as of 14:19, 14 May 2005 by Kpearce (talk | contribs)
Jump to: navigation, search
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

A

 • Aline
 • Alvart
 • Anahid
 • Ani
 • Anush
 • Araxi
 • Arpi
 • Arsine
 • Arusiag
 • Ashkhen
 • Astgik
 • Azniv

H

 • Hasmig
 • Hrispime

K

 • Kayane
 • Knar
 • Kohar

L

 • Lusine
 • Lilit

M

 • Manushag
 • Mane
 • Maral

N

 • Nairi
 • Narine
 • Nune
 • Nvart

S

 • Salpi
 • Sanan (is this Armenian?)
 • Seta
 • Shake
 • Shushan
 • Silva
 • Siranush
 • Sosi

T

 • Tamar
 • Talar
 • Talin

V

 • Vartanush
 • Vartuhi
 • Yeran
 • Yeraz