Difference between revisions of "Քո Շրջապատի Թփերը"

From armeniapedia.org
Jump to: navigation, search
Line 65: Line 65:
 
|  
 
|  
 
| Բուդլեյա Դավիդի
 
| Բուդլեյա Դավիդի
 
  
 
|-
 
|-
 
| eng
 
| eng
 +
| Calligonum polygonoides
 
|  
 
|  
|  
+
| Գեղածնկիկ Մատիտեղանման
|
 
  
 
|-
 
|-
 
| eng
 
| eng
 +
| Caragana arborescens
 
|  
 
|  
|  
+
| Կարագանա Ծառանման
|
 
  
 
|-
 
|-
 
| eng
 
| eng
 +
| Caragana grandiflora
 
|  
 
|  
|  
+
| Խոստեկ Խոշորածաղիկ
|
 
  
 
|-
 
|-
 
| eng
 
| eng
 +
| Cerasus microcarpa
 
|  
 
|  
|  
+
| Բալենի Մանրապտուղ
|
 
  
 
|-
 
|-
 
| eng
 
| eng
 +
| Chaenomeles japonica
 
|  
 
|  
|  
+
| Խենոմելես Ճապոնական
|
 
  
 
|-
 
|-
 
| eng
 
| eng
 +
| Clematis orientalis
 
|  
 
|  
|  
+
| Մտրակակոթ (մամրիչ) Արևելյան
|
 
  
 
|-
 
|-
 
| eng
 
| eng
 +
| Clematis vitalba
 
|  
 
|  
|  
+
| Մտրակակոթ Սովորական
|
 
  
 
|-
 
|-
 
| eng
 
| eng
 +
| Colutea cilicica
 
|  
 
|  
|  
+
|Պայթակենի Կիլիկյան
|
 
  
 
|-
 
|-
 
| eng
 
| eng
 +
| Colutea orientalis
 
|  
 
|  
|  
+
| Պայթակենի Արևելյան
|
 
  
 
|-
 
|-
 
| eng
 
| eng
 +
| Cornus australis
 
|  
 
|  
|  
+
| Ճապկի Հարավային
|
 
  
 
|-
 
|-

Revision as of 13:46, 22 February 2006

English Scientific Arm. Translit. Հայերեն
eng Amelanchier rotundifolia Ամելանխիեր Կլորատերև
eng Amorpha fruticosa Ամորֆա (անձևի) Թփային
eng Amygdalus fenzliana Նշենի Ֆենցլիի
eng Amygdalus nairica Նշենի Նաիրյան
eng Astragalus aureus Գազ Ոսկեզօծ
eng Astragalus pycnophyllus Գազ Ասեղնակերպ
eng Atraphaxis caucasica Փշամանդիկ Կովկասյան
eng Berberis orientalis Ծորենի Արևելյան
eng Berberis vulgaris Ծորենի Սովորական
eng Buddleia davidi Բուդլեյա Դավիդի
eng Calligonum polygonoides Գեղածնկիկ Մատիտեղանման
eng Caragana arborescens Կարագանա Ծառանման
eng Caragana grandiflora Խոստեկ Խոշորածաղիկ
eng Cerasus microcarpa Բալենի Մանրապտուղ
eng Chaenomeles japonica Խենոմելես Ճապոնական
eng Clematis orientalis Մտրակակոթ (մամրիչ) Արևելյան
eng Clematis vitalba Մտրակակոթ Սովորական
eng Colutea cilicica Պայթակենի Կիլիկյան
eng Colutea orientalis Պայթակենի Արևելյան
eng Cornus australis Ճապկի Հարավային
eng
eng
eng
eng
eng
eng
eng
eng
eng
eng
eng
eng
eng
eng
eng
eng
eng
eng
eng
eng
eng
eng
eng
eng
eng